Fortrolighedspolitik

Oplysninger om behandling af personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (GDPR). Gælder fra 01/01/2019


FORORD


Disse oplysninger tager hensyn til bestemmelserne i GDPR og Privacy Code (lovgivningsdekret 30. juni 2003 nr. 196). Dokumentet er også udarbejdet på grundlag af retningslinjerne fra privatlivsgaranten (især retningslinjerne for bekæmpelse af spam udstedt af privatlivsgaranten den 4. juli 2013).


Dataansvarlig : Morando Stefano


Websted, som denne privatlivspolitik henviser til: https://exlibris.store/ ( Websted ).


Den dataansvarlige har ikke udpeget en DPO. Derfor kan du sende enhver anmodning om information direkte til den dataansvarlige


GENEREL INFORMATION


Dette dokument beskriver, hvordan den dataansvarlige behandler dine personlige data, der er angivet på webstedet.


De vigtigste behandlinger af dine personlige data er beskrevet nedenfor. Der redegøres især for retsgrundlaget for behandlingen, hvis bestemmelsen er obligatorisk, og konsekvenserne af manglende udlevering af personoplysninger. For bedre at beskrive dine rettigheder, om nødvendigt, har vi specificeret, om og hvornår en bestemt behandling af personoplysninger ikke udføres.


Registrering på webstedet


De oplysninger og data, der kræves i tilfælde af registrering, vil blive brugt til at give dig både adgang til det reserverede område af webstedet og til at bruge de onlinetjenester, der tilbydes af den dataansvarlige til registrerede brugere. Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges behov for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger vedtaget på anmodning fra den interesserede part. Levering af data er valgfri. Din afvisning af at give data vil dog gøre det umuligt at registrere sig på webstedet


Køb på webstedet


Dine personlige data vil blive behandlet for at give dig mulighed for at foretage køb på webstedet. I tilfælde af afgivelse af en online købsordre, for at tillade indgåelse af købskontrakten og den korrekte udførelse af de operationer, der er forbundet med den (og, hvis det er nødvendigt baseret på sektorlovgivning, for at opfylde skatteforpligtelser). Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges forpligtelse til at udføre kontrakten med den interesserede part eller til at opfylde juridiske forpligtelser. Uanset ovenstående (og derfor fra dit samtykke), kan den dataansvarlige behandle dine data med henblik på c.d. "soft-spam", styret af art. 130 i privatlivsloven. Dette betyder, at begrænset til den e-mail, du angiver i forbindelse med et køb via webstedet, vil den dataansvarlige behandle e-mailen for at tillade direkte tilbud fra lignende produkter/tjenester, forudsat at du ikke gør indsigelse mod en sådan behandling i de angivne metoder. for i denne information. Det juridiske grundlag for behandlingen er den dataansvarliges legitime interesse i at sende denne type kommunikation. Denne legitime interesse kan anses for at svare til den interesserede parts interesse i at modtage "soft-spam"-kommunikation. Den dataansvarlige kan sende e-mails for at minde brugeren om at gennemføre et køb. Retsgrundlaget for denne behandling er den dataansvarliges legitime interesse i at sende denne type kommunikation.


Svar på dine anmodninger


Dine data vil blive behandlet for at svare på dine anmodninger om oplysninger.Bestemmelsen er valgfri, men dit afslag vil gøre det umuligt for den dataansvarlige at besvare dine spørgsmål Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges legitime interesse i at følge op på brugerens anmodninger. Denne legitime interesse svarer til brugerens interesse i at modtage svar på kommunikation sendt til den dataansvarlige.


Generisk markedsføring


Med dit samtykke kan den dataansvarlige behandle de personoplysninger, du har givet, for at sende dig reklamemateriale og/eller nyhedsbreve vedrørende dens egne eller tredjepartsprodukter. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke. Levering af personoplysninger til dette formål er udelukkende valgfri. Manglende samtykke til behandling af data til markedsføringsformål vil gøre det umuligt for dig at modtage reklamemateriale vedrørende den dataansvarliges og/eller tredjeparters produkter/tjenester samt umuligheden for den dataansvarlige at gennemføre markedsundersøgelser , også rettet mod at evaluere graden af ​​brugertilfredshed, samt at sende dig nyhedsbreve.


Profilering


Med dit samtykke kan den dataansvarlige behandle dine personoplysninger til profileringsformål, dvs. til analyse af dine forbrugsvalg ved at afsløre typen og hyppigheden af ​​køb foretaget af dig, for at sende dig reklamemateriale og/eller nyhedsbreve relateret til dine egne eller tredjepartsprodukter af din specifikke interesse. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke. Levering af data til dette formål er udelukkende valgfri. Manglende samtykke til behandling af dine personoplysninger til profileringsformål vil gøre det umuligt for den dataansvarlige at behandle din kommercielle profil, ved at opdage dine valg og købsvaner samt sende dig reklamemateriale vedrørende den dataansvarliges produkter. og/eller tredjeparter, af din specifikke interesse.


Overførsel af data


Den dataansvarlige overfører ikke dine personlige data til tredjeparter


Geoplacering


Webstedet implementerer ikke geolokaliseringsværktøjer til brugerens IP-adresse


Kommunikation af personoplysninger


Som en del af sin almindelige aktivitet kan den dataansvarlige kommunikere dine personlige data til visse kategorier af emner. I artikel 2 kan du finde listen over emner, som den dataansvarlige videregiver dine personlige data til. For at lette beskyttelsen af ​​dine rettigheder kan artikel 2 i nogle tilfælde specificere, hvornår dine data ikke videregives til tredjeparter.

"Meddelelsen" af personlige data til tredjeparter er forskellig fra "overførslen" (reguleret af det foregående punkt). Faktisk kan den tredjepart, som dataene overføres til, i kommunikationen kun bruge dem til de specifikke formål, der er beskrevet i forholdet til den dataansvarlige. Ved overførslen bliver tredjemand dog ejer af den autonome behandling af personoplysninger. Ydermere er dit samtykke altid påkrævet for at overføre dine personlige data til tredjemand


Uden at det berører ovenstående, er det underforstået, at den dataansvarlige under alle omstændigheder kan bruge dine personoplysninger til korrekt at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i de gældende love.


SPECIFIKKE OPLYSNINGER OM FORTROLIGHED


Art. 1 Behandlingsmetode


1.1 Behandlingen af ​​dine personoplysninger vil hovedsageligt blive udført ved hjælp af elektroniske eller automatiserede midler, på den måde og med passende værktøjer til at garantere dens sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med GDPR. Hvis den automatiske chatbot-tjeneste er operationel, Dine personlige data vil også blive behandlet for at muliggøre aktivering af denne tjeneste, hvorigennem brugeren kan kontakte og blive kontaktet af den dataansvarlige med forudgående samtykke. Retsgrundlaget er den dataansvarliges legitime interesse i at svare på brugeranmodninger gennem chatbot-tjenesten. Denne legitime interesse kan anses for at svare til den interesserede parts interesse i at bruge den automatiske chatbot-tjeneste.


1.2 De indsamlede oplysninger og behandlingsmetoderne vil være relevante og ikke overdrevne i forhold til den type ydelser, der ydes. Dine data vil også blive administreret og beskyttet i sikre it-miljøer, der passer til omstændighederne.


1.3 Ingen "særlige data" behandles gennem webstedet. Særlige data er dem, der kan afsløre racemæssig og etnisk oprindelse, religiøs, filosofisk eller anden overbevisning, politiske holdninger, medlemskab af partier, fagforeninger, foreninger eller organisationer af religiøs, filosofisk, politisk eller fagforeningsmæssig karakter, sundhed og seksualliv.


1.4 Retslige data behandles ikke via webstedet.


Art. 2 Kommunikation af personoplysninger


Den dataansvarlige kan kommunikere dine personlige data til bestemte kategorier af emner. Følgende er de emner, som den dataansvarlige forbeholder sig retten til at videregive dine data til:


 • Den dataansvarlige kan videregive dine personoplysninger til alle de personer (inklusive offentlige myndigheder), som har adgang til personoplysninger i henhold til lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser.
 • Dine personlige data kan også videregives til alle disse offentlige og/eller private enheder, fysiske og/eller juridiske personer (juridiske, administrative og skattemæssige konsulentfirmaer, retskontorer, handelskamre, kamre og arbejdskontorer osv.) , hvis kommunikationen er nødvendig eller funktionel for korrekt opfyldelse af de forpligtelser, der følger af loven.
 • Den dataansvarlige gør ikke brug af medarbejdere og/eller samarbejdspartnere i nogen egenskab. Derfor vil dine personlige data ikke blive videregivet til denne kategori af emner
 • Den Dataansvarlige gør ikke brug af virksomheder, konsulenter eller fagfolk, der står for installation, vedligeholdelse, opdatering og i det hele taget styring af den Dataansvarliges hardware og software. Derfor vil dine data ikke blive videregivet til disse kategorier af emner
 • Til at sende sin kommunikation bruger den dataansvarlige eksterne virksomheder, der er ansvarlige for at sende denne type kommunikation (CRM-platforme). Dine personlige data (især din e-mail) kan derefter blive videregivet til disse virksomheder.
 • Den dataansvarlige bruger ikke eksterne virksomheder til at levere kundeservice.


Den dataansvarlige forbeholder sig retten til at ændre den førnævnte liste baseret på dens almindelige drift. Derfor opfordres du til regelmæssigt at få adgang til disse oplysninger for at kontrollere, hvilke emner den dataansvarlige kommunikerer dine personlige data til.


Art. 3 Opbevaring af personoplysninger


3.1 Denne artikel beskriver, hvor længe den dataansvarlige forbeholder sig retten til at opbevare dine personlige data. • Med henblik på at udføre salgskontrakten opbevares dataene i 10 år fra datoen for modtagelse af købsordren. Dette er for at give den dataansvarlige mulighed for at udøve sin ret til forsvar og for at påvise, at den har korrekt kontrakt udført.3.2 Uden at det berører bestemmelserne i artikel 3.1, kan den dataansvarlige opbevare dine personoplysninger i det tidsrum, der kræves af specifikke regler, som ændret fra tid til anden.


Art. 4 Overførsel af personlige data


4.1 Den dataansvarlige er baseret i Den Europæiske Union. Derfor er behandlingen af ​​dine data sikker ud fra et regulatorisk synspunkt, da det er underlagt GDPR. Hvis overførslen af ​​dine personoplysninger finder sted i et ikke-EU-land, og for hvilket Europa-Kommissionen har udtalt en tilstrækkelighedsvurdering, anses overførslen under alle omstændigheder for at være sikker ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt. Denne artikel 4.1 angiver fra tid til anden de lande, hvortil dine personoplysninger eventuelt kan overføres, og hvor Europa-Kommissionen har givet udtryk for en mening om tilstrækkelighed.

 • Brugeren opfordres derfor til regelmæssigt at få adgang til denne artikel for at kontrollere, om overførslen af ​​dine personlige data finder sted i et land med disse karakteristika.4.2 Uden at det berører bestemmelserne i artikel 4.1, kan dine data også overføres til lande uden for EU, og for hvilke Europa-Kommissionen ikke har givet udtryk for en tilstrækkelighedsvurdering. Du opfordres derfor til regelmæssigt at gennemgå denne artikel 4.2 for at finde ud af, hvilke af disse lande dine data kan overføres til.


Art. 5. Den interesserede parts rettigheder


I henhold til art. 13 i privatlivsforordningen oplyser den dataansvarlige dig om, at du har ret til:


 • bede den dataansvarlige om at få adgang til dine personoplysninger og rette eller slette dem eller begrænse deres behandling eller modsætte sig deres behandling, foruden retten til dataportabilitet
 • tilbagekalde samtykket til enhver tid uden at det berører lovligheden af ​​behandlingen baseret på samtykket givet før tilbagekaldelsen
 • at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (f.eks. Garanten for beskyttelse af personoplysninger).


Ovenstående rettigheder kan udøves ved at sende en uformel anmodning til de kontakter, der er angivet i indledningen.


Art. 6. Ændringer og diverse


Den dataansvarlige forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse oplysninger til enhver tid, give passende omtale til brugerne af webstedet og under alle omstændigheder garantere en passende og lignende beskyttelse af personlige data. For at se eventuelle ændringer opfordres du til regelmæssigt at konsultere disse oplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer af denne fortrolighedserklæring kan den dataansvarlige også give besked via e-mail.


Drevet af LegalBlink

.