Privatlivspolitik

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONDATA i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (GDPR)

Forord

Disse oplysninger gives til webstedet "https://exlibris.store/"(webstedet), der er ejet af Eliografia Morando di Stefano Morando, med hjemsted i Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT, registreret i handelskammeret i Pavia, med moms nr. 01360670184, med skattekode MRNSFN67A22C551T(dataansvarlig), som dataansvarlig i henhold til GDPR.

Køb på webstedet

Med forbehold af dit forudgående samtykke vil dine personoplysninger blive behandlet for at give dig mulighed for at foretage køb på webstedet.

Registrering

De oplysninger og data, der anmodes om i tilfælde af registrering, vil blive brugt til at give dig adgang til det reserverede område på webstedet og til at bruge de onlinetjenester, som den dataansvarlige tilbyder registrerede brugere.

Blød spamming

Den dataansvarlige kan med henblik på direkte salg af de produkter, der udbydes til salg via webstedet, bruge de e-mailadresser, som du har oplyst i forbindelse med et køb på webstedet, selv uden dit samtykke, forudsat at det pågældende produkt ligner det produkt, der blev solgt tidligere (såkaldt soft spamming). Du kan dog til enhver tid nægte denne behandling ved at meddele din indsigelse til den dataansvarlige.

***

I overensstemmelse med GDPR informerer vi dig hermed om, at den dataansvarlige behandler dine personoplysninger under følgende betingelser.

Art. 1. Formål og retsgrundlag for behandlingen. Obligatorisk eller fakultativ tildeling. Konsekvenser af afslag på behandling.

Behandlingen af personoplysninger har til formål at opfylde følgende formål:

a. for at muliggøre registrering på webstedet og adgang til de tjenester, der er forbeholdt registrerede brugere, samt for at muliggøre opfyldelse af de forpligtelser, der følger af gældende love eller bestemmelser, navnlig inden for administration, regnskab og offentlig sikkerhed. Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges behov for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, der er vedtaget på anmodning af den registrerede, eller for at opfylde en retlig forpligtelse;

b. i tilfælde af en online købsordre, for at muliggøre indgåelse af købsaftalen og korrekt gennemførelse af transaktioner i forbindelse hermed (og, hvor det er nødvendigt i henhold til sektorreglerne, for at overholde skatteforpligtelser). Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges forpligtelse til at opfylde kontrakten med den registrerede eller til at overholde retlige forpligtelser;

c. begrænset til de e-mail-koordinater, som du har oplyst i forbindelse med et køb via webstedet, for at gøre det muligt for den dataansvarlige at tilbyde lignende produkter direkte af den dataansvarlige (såkaldt soft spamming), medmindre du gør indsigelse mod en sådan behandling på den måde, der er fastsat i denne politik. Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges legitime interesse i at sende denne type kommunikation. Denne legitime interesse kan anses for at svare til den registreredes interesse i at modtage "soft-spam"-kommunikation;

d. Retsgrundlaget for behandlingen er den registreredes samtykke;

e. at besvare dine anmodninger via e-mail. Det er frivilligt at give oplysninger, men hvis du nægter at give oplysninger, vil det være umuligt for den dataansvarlige at besvare dine anmodninger. Retsgrundlaget for behandlingen er den dataansvarliges legitime interesse i at reagere på dine anmodninger. Denne legitime interesse svarer til brugerens interesse i at modtage svar på meddelelser, der er sendt til den dataansvarlige.

Det er helt frivilligt at give oplysninger til de formål, der er nævnt i litra a) og b). Da en sådan behandling imidlertid er nødvendig for at kunne foretage et køb på webstedet, vil din afvisning af at give de pågældende oplysninger gøre det umuligt at foretage et sådant køb via webstedet.

Med forbehold af ovenstående er det underforstået, at den dataansvarlige stadig kan bruge dine personoplysninger udelukkende med det formål at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i gældende lovgivning, og de forpligtelser, der følger af kontraktforholdet mellem dig og den dataansvarlige, korrekt.

Betalingskortoplysninger

For at foretage en betaling ved hjælp af et af de betalingskort, der tilbydes på webstedet, skal brugeren indtaste de fortrolige oplysninger om betalingskortet direkte på en side, der via en sikker krypteringsprotokol kommunikerer med betalingstjenesteudbyderen (som fungerer som selvstændig dataansvarlig) uden at passere gennem den dataansvarliges server, som derfor ikke behandler disse oplysninger på nogen måde. Dataene vil blive indsamlet i krypteret format.

I henhold til de juridiske forpligtelser, der er fastsat i direktiv 2015/2366/(EU) om betalingstjenester i det indre marked (PSD2), informeres du om, at med henvisning til køb foretaget på webstedet med kreditkort kan de data, der er nødvendige for at afslutte købsprocessen, omfatte det mobiltelefonnummer, du har oplyst, eller andre personlige data, der er nødvendige for at gennemføre købsprocessen. For at du kan gennemføre dit køb, sender det betalingsinstitut, der har ansvaret for at håndtere transaktionen, dig en godkendelseskode, som du skal indtaste under købsprocessen for at opfylde godkendelseskriterierne i PSD2 (Strong Customer Authentication). Behandlingen af dine personoplysninger til disse formål har som retsgrundlag opfyldelsen af retlige forpligtelser og kræver ikke dit samtykke.

Med henvisning til betalingskortoplysningerne skal du bemærke, at behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at muliggøre indgåelsen af online-købskontrakten med den dataansvarlige. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan du derfor ikke gennemføre online-købsprocessen.

PayPal

På webstedet kan du også købe via PayPal-betalingsværktøjet. I dette tilfælde vil du blive sendt videre til en side uden for webstedet, hvor du skal angive de personoplysninger, som PayPal - der fungerer som uafhængig dataansvarlig - har brug for for at gennemføre købsprocessen. Personoplysningerne vil ikke passere gennem webstedets server, som derfor ikke vil behandle sådanne oplysninger på nogen måde. Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at gøre det muligt at indgå en online købsaftale med den dataansvarlige. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan du derfor ikke gennemføre online-købsprocessen.

Særlige eller retlige oplysninger

Den dataansvarlige behandler ingen særlige eller retslige oplysninger.

Art. 2. Behandlingsmetoder

Behandlingen af dine personoplysninger vil hovedsageligt blive udført ved hjælp af elektroniske eller automatiserede midler, i overensstemmelse med de metoder og værktøjer, der er egnede til at garantere deres sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med GDPR.

De indhentede oplysninger og behandlingsmetoderne skal være relevante og ikke overdrevne i forhold til den type tjenesteydelser, der leveres. Dataene skal også forvaltes og beskyttes i miljøer, hvis adgang er under konstant kontrol.

Art. 3. Kommunikation og formidling af data

Dine oplysninger kan blive videregivet

 • til alle de personer (herunder offentlige myndigheder), der har adgang til personoplysninger i henhold til lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltninger
 • til virksomheder eller tredjeparter, der står for trykning, kuvertering, forsendelse og/eller levering og/eller afhentning af produkter, der er købt via webstedet
 • postkontorer, kurerfirmaer, leverandører (f.eks. drop shipping) eller speditører med ansvar for levering af de produkter, der er købt via webstedet
 • banker og virksomheder, der administrerer nationale eller internationale betalingskredsløb, hvorigennem der foretages online betalinger for produkter købt via webstedet
 • virksomheder, konsulenter eller fagfolk, der står for installation, vedligeholdelse, opdatering og generelt forvaltning af den dataansvarliges hardware og software, eller som den dataansvarlige bruger til at levere sine tjenester
 • emner, der håndterer online betalingstransaktioner
 • til alle offentlige og/eller private personer, fysiske og/eller juridiske personer (juridiske, administrative og skattemæssige rådgivningsfirmaer, retslige kontorer, handelskamre, arbejdskamre og arbejdsformidlingskontorer osv.), hvis meddelelsen er nødvendig eller funktionel for korrekt opfyldelse af de forpligtelser, der følger af loven.

Oplysningerne om dig vil ikke blive videregivet, undtagen i anonym og aggregeret form, til statistiske eller forskningsmæssige formål.

Art. 4. Dataansvarlig

Den dataansvarlige kan kontaktes på følgende adresser:

Eliografia Morando di Stefano Morando Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT
Telefon: 0383700051
E-mail: info@exlibris.store
Via kontaktformularen på webstedet.

Art. 5. Opbevaring af personoplysninger


Brugerens oplysninger opbevares kun i det tidsrum, der er nødvendigt for at sikre en korrekt levering af de tilbudte tjenester og under alle omstændigheder inden for de betingelser, der er fastsat i lovgivningen eller i bestemmelserne i Garanten for beskyttelse af personoplysninger.

Hvis brugeren lukker sin konto på webstedet, opbevares oplysningerne heri til administrative formål i en periode på højst 90 dage, uden at dette berører eventuelle specifikke juridiske forpligtelser til opbevaring af regnskabsdokumenter eller til brug for den offentlige sikkerhed.


Art. 6. Overførsel underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger

Dine personoplysninger, som du har givet til den dataansvarlige via webstedet, kan blive overført til et eller flere tredjelande, da den dataansvarlige har givet tilstrækkelige garantier i den henseende.

Med hensyn til overførsel af dine personoplysninger til tredjelande har du rettigheder, der kan håndhæves, og effektive retsmidler.

De tilstrækkelige garantier, der er blevet givet, består af et juridisk bindende og eksigibelt instrument mellem offentlige myndigheder eller offentlige organer.

Du kan få en kopi af dine personlige oplysninger:

 • Ved at kontakte den dataansvarlige) og/eller databeskyttelsesrådgiveren (hvis denne er udpeget).


Art. 7. Den interesserede parts rettigheder

I henhold til artikel 13 i databeskyttelsesforordningen informerer den dataansvarlige dig om, at du har ret til at

 • anmode den dataansvarlige om adgang til dine personoplysninger og om berigtigelse eller sletning af disse eller om begrænsning af behandlingen af dem eller om at gøre indsigelse mod behandlingen af dem, ud over retten til dataportabilitet
 • til enhver tid at tilbagekalde samtykket uden at det berører lovligheden af den behandling, der er baseret på det samtykke, der er givet før tilbagekaldelsen
 • at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (f.eks. den italienske databeskyttelsesmyndighed).

Ovennævnte rettigheder kan udøves ved at indgive en anmodning til den dataansvarlige på de ovennævnte kontakter.


Art. 8. Ændringer

Den dataansvarlige forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne politik til enhver tid, idet der gives passende offentliggørelse til brugerne af webstedet og under alle omstændigheder sikres en passende og tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. For at se eventuelle ændringer opfordres du til at konsultere denne politik regelmæssigt for at få kendskab til eventuelle ændringer.