Πολιτική Απορρήτου

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR). Σε ισχύ από 01/01/2019


ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Αυτές οι πληροφορίες λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις του GDPR και του Κώδικα Απορρήτου (Νομοθετικό Διάταγμα 30 Ιουνίου 2003 αρ. 196). Το έγγραφο συντάχθηκε επίσης με βάση τις Οδηγίες του Εγγυητή Απορρήτου (ειδικά τις Οδηγίες κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων που εκδόθηκαν από τον Εγγυητή Απορρήτου στις 4 Ιουλίου 2013).


Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων : Morando Stefano


Ιστότοπος στον οποίο αναφέρεται αυτή η πολιτική απορρήτου: https://exlibris.store/ ( Ιστότοπος ).


Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν έχει ορίσει ΥΠΔ. Επομένως, μπορείτε να στείλετε οποιοδήποτε αίτημα για πληροφορίες απευθείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Αυτό το έγγραφο περιγράφει πώς ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται στον Ιστότοπο.


Οι κύριες επεξεργασίες των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται παρακάτω. Ειδικότερα, επεξηγείται η νομική βάση της επεξεργασίας, εάν η διάταξη είναι υποχρεωτική και οι συνέπειες της μη παροχής προσωπικών δεδομένων. Για να περιγράψουμε καλύτερα τα δικαιώματά σας, εάν είναι απαραίτητο, έχουμε καθορίσει εάν και πότε δεν πραγματοποιείται συγκεκριμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.


Εγγραφή στον ιστότοπο


Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται σε περίπτωση εγγραφής θα χρησιμοποιηθούν για να έχετε πρόσβαση στην δεσμευμένη περιοχή του ιστότοπου και να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σε εγγεγραμμένους χρήστες. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η ανάγκη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να προβεί σε προσυμβατικά μέτρα που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου. Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική. Ωστόσο, η άρνησή σας να παράσχετε δεδομένα θα καταστήσει αδύνατη την εγγραφή σας στον Ιστότοπο.


Αγορές στον ιστότοπο


Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να σας επιτρέψουν να πραγματοποιήσετε αγορές στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση παραγγελίας ηλεκτρονικής αγοράς, για να επιτραπεί η σύναψη της σύμβασης αγοράς και η σωστή εκτέλεση των εργασιών που συνδέονται με αυτήν (και, εάν χρειαστεί βάσει της τομεακής νομοθεσίας, για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων). Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να εκτελέσει τη σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο ή να εκπληρώσει νομικές υποχρεώσεις. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω (και συνεπώς από τη συγκατάθεσή σας), ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους σκοπούς του c.d. «soft-spam», που διέπεται από το άρθ. 130 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι περιοριζόμενος στο email που παρέχεται από εσάς στο πλαίσιο μιας αγοράς μέσω του Ιστότοπου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα επεξεργαστεί το email για να επιτρέψει την άμεση προσφορά από παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεστε σε τέτοια επεξεργασία στις μεθόδους που προβλέπονται σε αυτές τις πληροφορίες. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να αποστείλει αυτού του είδους την επικοινωνία. Αυτό το έννομο συμφέρον μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με το συμφέρον του ενδιαφερομένου να λαμβάνει επικοινωνίες "soft-spam". Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υπενθυμίσει στον χρήστη να ολοκληρώσει μια αγορά. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων για αποστολή αυτού του τύπου επικοινωνίας.


Απαντήστε στα αιτήματά σας


Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να ανταποκριθούν στα αιτήματά σας για πληροφορίες.Η διάταξη είναι προαιρετική, αλλά η άρνησή σας θα καταστήσει αδύνατο για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να δώσει συνέχεια στα αιτήματα του χρήστη. Αυτό το έννομο συμφέρον είναι ισοδύναμο με το συμφέρον του χρήστη να λάβει απάντηση σε επικοινωνίες που αποστέλλονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.


Γενικό μάρκετινγκ


Με τη συγκατάθεσή σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει προκειμένου να σας αποστείλει διαφημιστικό υλικό ή/και ενημερωτικά δελτία που σχετίζονται με δικά του προϊόντα ή προϊόντα τρίτων. Η νομική βάση για αυτή τη θεραπεία είναι η συγκατάθεσή σας. Η παροχή προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι καθαρά προαιρετική. Η μη συναίνεση στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ θα καταστήσει αδύνατη τη λήψη διαφημιστικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή/και τρίτων καθώς και την αδυναμία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να πραγματοποιήσει έρευνες αγοράς , με στόχο επίσης την αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών, καθώς και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων.


Προφίλ


Με τη συγκατάθεσή σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς δημιουργίας προφίλ, δηλαδή για την ανάλυση των καταναλωτικών επιλογών σας αποκαλύπτοντας το είδος και τη συχνότητα των αγορών που πραγματοποιείτε από εσάς, προκειμένου να σας αποστέλλει διαφημιστικό υλικό ή/και ενημερωτικά δελτία που σχετίζονται με δικά σας ή τρίτα προϊόντα του συγκεκριμένου ενδιαφέροντός σας. Η νομική βάση για αυτή τη θεραπεία είναι η συγκατάθεσή σας. Η παροχή δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι καθαρά προαιρετική. Η μη συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς δημιουργίας προφίλ θα καταστήσει αδύνατη την επεξεργασία του εμπορικού προφίλ σας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εντοπίζοντας τις επιλογές και τις αγοραστικές σας συνήθειες καθώς και αποστέλλοντάς σας διαφημιστικό υλικό που σχετίζεται με τα προϊόντα του Υπεύθυνου επεξεργασίας. ή/και τρίτων, ειδικού ενδιαφέροντός σας.


Μεταφορά δεδομένων


Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.


Γεωγραφική τοποθεσία


Ο ιστότοπος δεν εφαρμόζει εργαλεία γεωγραφικού εντοπισμού για τη διεύθυνση IP του χρήστη.


Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων


Ως μέρος της συνήθους δραστηριότητάς του, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες κατηγορίες υποκειμένων. Στο άρθρο 2 μπορείτε να βρείτε τη λίστα των υποκειμένων στα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Για τη διευκόλυνση της προστασίας των δικαιωμάτων σας, το άρθρο 2 μπορεί να ορίζει σε ορισμένες περιπτώσεις όταν τα δεδομένα σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.

Η "κοινοποίηση" προσωπικών δεδομένων σε τρίτους διαφέρει από τη "μεταβίβαση" (που διέπεται από το προηγούμενο σημείο). Μάλιστα, στην επικοινωνία, το τρίτο μέρος στο οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που περιγράφονται στη σχέση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Στη διαβίβαση, ωστόσο, ο τρίτος καθίσταται κάτοχος της αυτόνομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, απαιτείται πάντα η συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.


Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εννοείται ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.


ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Άρθ. 1 Μέθοδος θεραπείας


1.1 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιηθεί κυρίως με τη βοήθεια ηλεκτρονικών ή αυτοματοποιημένων μέσων, με τον τρόπο και με τα κατάλληλα εργαλεία που εγγυώνται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητά τους σύμφωνα με τον GDPR. Εάν η αυτόματη υπηρεσία chatbot είναι λειτουργική, η Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία για να επιτραπεί η ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει και να επικοινωνήσει μαζί του ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων να ανταποκρίνεται σε αιτήματα των χρηστών μέσω της υπηρεσίας chatbot. Αυτό το έννομο συμφέρον μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με το συμφέρον του ενδιαφερόμενου για χρήση της υπηρεσίας αυτόματου chatbot.


1.2 Οι πληροφορίες που αποκτώνται και οι μέθοδοι επεξεργασίας θα είναι σχετικές και όχι υπερβολικές σε σχέση με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διαχείριση και η προστασία των δεδομένων σας θα γίνεται επίσης σε ασφαλή περιβάλλοντα πληροφορικής κατάλληλα για τις περιστάσεις.


1.3 Δεν γίνεται επεξεργασία "ιδιαίτερων δεδομένων" μέσω της Ιστοσελίδας. Ιδιαίτερα δεδομένα είναι εκείνα που μπορούν να αποκαλύψουν φυλετική και εθνική καταγωγή, θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή άλλες πεποιθήσεις, πολιτικές απόψεις, συμμετοχή σε κόμματα, συνδικάτα, ενώσεις ή οργανώσεις θρησκευτικής, φιλοσοφικής, πολιτικής ή συνδικαλιστικής φύσης, κατάσταση υγείας και σεξουαλικής ζωής .


1.4 Τα δικαστικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ιστότοπου.


Άρθ. 2 Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων


Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποκειμένων. Τα ακόλουθα είναι τα υποκείμενα στα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας:


 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε όλα εκείνα τα υποκείμενα (συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Αρχών) που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα δυνάμει κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. li >
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να γνωστοποιηθούν σε όλα αυτά τα δημόσια ή/και ιδιωτικά πρόσωπα, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα (νομικές, διοικητικές και φορολογικές εταιρείες συμβούλων, δικαστικά γραφεία, εμπορικά επιμελητήρια , Επιμελητήρια και Γραφεία Εργασίας κ.λπ.), εφόσον η επικοινωνία είναι απαραίτητη ή λειτουργική για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν κάνει χρήση υπαλλήλων ή/και συνεργατών με οποιαδήποτε ιδιότητα. Επομένως, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν σε αυτήν την κατηγορία θεμάτων.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρησιμοποιεί εταιρείες, συμβούλους ή επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την ενημέρωση και, γενικά, τη διαχείριση του υλικού και του λογισμικού των Δεδομένων Θεραπεία ελεγκτή. Επομένως, τα δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιηθούν σε αυτές τις κατηγορίες θεμάτων.
 • Για την αποστολή των επικοινωνιών του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιεί εξωτερικές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την αποστολή αυτού του τύπου επικοινωνιών (πλατφόρμες CRM). Τα προσωπικά σας δεδομένα (ιδίως το email σας) ενδέχεται στη συνέχεια να γνωστοποιηθούν σε αυτές τις εταιρείες.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρησιμοποιεί εξωτερικές εταιρείες για την παροχή της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.


Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παραπάνω λίστα με βάση τις συνήθεις λειτουργίες του. Επομένως, καλείστε να έχετε τακτική πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να ελέγχετε σε ποια θέματα κοινοποιεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων τα προσωπικά σας δεδομένα.


Άρθ. 3 Διατήρηση προσωπικών δεδομένων


3.1 Αυτό το άρθρο περιγράφει για πόσο χρονικό διάστημα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα


 • Για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 10 χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Αυτό γίνεται για να επιτραπεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να ασκήσει το δικαίωμα υπεράσπισής του και να αποδείξει ότι έχει εκτελέσει σωστά τη σύμβαση.


3.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 3.1, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από συγκεκριμένους κανονισμούς, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς.


Άρθ. 4 Μεταφορά προσωπικών δεδομένων


4.1 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ασφαλής από κανονιστική άποψη, καθώς διέπεται από τον GDPR. Εάν η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σε χώρα εκτός ΕΕ και για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει κρίση επάρκειας, η διαβίβαση θεωρείται ασφαλής από κανονιστική άποψη σε κάθε περίπτωση. Αυτό το άρθρο 4.1 υποδεικνύει κατά καιρούς τις χώρες στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει γνώμη επάρκειας.

 • Επομένως, ο χρήστης καλείται να έχει τακτική πρόσβαση σε αυτό το άρθρο για να ελέγχει εάν η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σε χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά.


4.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4.1, τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΕ και για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκφράσει κρίση επάρκειας. Ως εκ τούτου, καλείστε να εξετάζετε τακτικά αυτό το άρθρο 4.2 για να βεβαιωθείτε σε ποια από αυτές τις χώρες ενδέχεται να μεταφερθούν τα δεδομένα σας.


Άρθ. 5. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου


Σύμφωνα με το άρθρο. 13 του Κανονισμού Απορρήτου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα:


 • ζητήστε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διορθώσει ή να τα διαγράψει ή να περιορίσει την επεξεργασία τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους, επιπλέον του δικαιώματος φορητότητας δεδομένων
 • ανακαλεί τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με την επιφύλαξη της νομιμότητας της μεταχείρισης που βασίζεται στη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση
 • προτείνει μια καταγγελία σε μια εποπτική αρχή (π.χ.: τον Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων).


Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή άτυπου αιτήματος στις επαφές που αναφέρονται στην Εισαγωγή.


Άρθ. 6. Τροποποιήσεις και Διάφορα


Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας την κατάλληλη δημοσιότητα στους χρήστες της Ιστοσελίδας και διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση επαρκή και παρόμοια προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για να δείτε τυχόν αλλαγές, καλείστε να συμβουλεύεστε τακτικά αυτές τις πληροφορίες. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί επίσης να ειδοποιήσει μέσω email.


Με την υποστήριξη του LegalBlink

.