Πολιτική Απορρήτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ)

Πρόλογος

Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται για τον ιστότοπο "https://exlibris.store/"(Ιστότοπος) που ανήκει στην Eliografia Morando di Stefano Morando, με έδρα στη Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Παβίας, με ΑΦΜ 01360670184, με φορολογικό κωδικό MRNSFN67A22C551T(Υπεύθυνος Επεξεργασίας), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Αγορές στην Ιστοσελίδα

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε αγορές στον Ιστότοπο.

Εγγραφή

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που ζητούνται σε περίπτωση εγγραφής θα χρησιμοποιηθούν για να σας επιτρέψουν τόσο την πρόσβαση στην αποκλειστική περιοχή της Ιστοσελίδας όσο και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων στους εγγεγραμμένους χρήστες.

Μαλακό spamming

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιήσει, για τους σκοπούς της άμεσης πώλησης των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει στο πλαίσιο μιας αγοράς στην Ιστοσελίδα, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω προϊόν είναι παρόμοιο με εκείνο της προηγούμενης πώλησης (το λεγόμενο soft spamming). Ωστόσο, μπορείτε να αρνηθείτε αυτή την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, γνωστοποιώντας την αντίθεσή σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

***

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, σας ενημερώνουμε ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους ακόλουθους όρους.

Άρθρο 1. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας. Υποχρεωτική ή προαιρετική ανάθεση. Συνέπειες της άρνησης επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων σκοπών:

α. για να επιτρέψει την εγγραφή στον Ιστότοπο και την πρόσβαση στις υπηρεσίες που προορίζονται για εγγεγραμμένους χρήστες, καθώς και για να επιτρέψει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμούς, ιδίως στους τομείς της διοίκησης, της λογιστικής και της δημόσιας ασφάλειας. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η ανάγκη του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων να εκτελέσει προσυμβατικά μέτρα που έχουν ληφθεί κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων ή να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση,

β. σε περίπτωση ηλεκτρονικής παραγγελίας, για να καταστεί δυνατή η σύναψη της σύμβασης αγοράς και η ορθή εκτέλεση των συναλλαγών που σχετίζονται με αυτήν (και, όπου απαιτείται βάσει των κανονισμών του τομέα, για να τηρηθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις). Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων να εκτελέσει τη σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων ή να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις,

γ. περιορίζεται στις συντεταγμένες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει στο πλαίσιο μιας αγοράς μέσω του δικτυακού τόπου, για να επιτρέψει την άμεση προσφορά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων παρόμοιων προϊόντων (το λεγόμενο soft spamming), εκτός εάν αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα πολιτική. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων για την αποστολή αυτού του τύπου επικοινωνίας. Αυτό το έννομο συμφέρον μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων να λαμβάνει επικοινωνίες "soft-spam",

d. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων,

ε. για να απαντήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα αιτήματά σας. Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά η άρνησή σας θα καταστήσει αδύνατο για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας. Αυτό το έννομο συμφέρον ισοδυναμεί με το συμφέρον του χρήστη να λαμβάνει απαντήσεις σε επικοινωνίες που αποστέλλονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Η παροχή δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) είναι καθαρά προαιρετική. Ωστόσο, δεδομένου ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση μιας αγοράς στον Ιστότοπο, η άρνησή σας να παράσχετε τα εν λόγω δεδομένα θα καταστήσει αδύνατη την πραγματοποίηση μιας τέτοιας αγοράς μέσω του Ιστότοπου.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εννοείται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με αποκλειστικό σκοπό την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

Δεδομένα κάρτας πληρωμής

Προκειμένου να πραγματοποιήσει μια πληρωμή μέσω μιας από τις κάρτες πληρωμής που προσφέρονται στον Ιστότοπο, ο χρήστης πρέπει να εισάγει τα εμπιστευτικά δεδομένα της κάρτας πληρωμής απευθείας σε μια σελίδα που θα επικοινωνεί μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (ο οποίος θα ενεργεί ως αυτόνομος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων), χωρίς να διέρχεται από τον διακομιστή του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος, ως εκ τούτου, δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά με κανέναν τρόπο. Τα δεδομένα θα αποκτηθούν σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Σε εκτέλεση των νομικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από την οδηγία 2015/2366/ (ΕΕ) σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2), σας ενημερώνουμε ότι, σε σχέση με τις αγορές που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο με πιστωτική κάρτα, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε παράσχει ή άλλα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την αγορά σας, το ίδρυμα πληρωμών που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της συναλλαγής θα σας στείλει έναν κωδικό πιστοποίησης, τον οποίο πρέπει να εισαγάγετε κατά τη διαδικασία αγοράς, προκειμένου να πληροίτε τα κριτήρια πιστοποίησης που προβλέπονται από την PSD2 (Strong Customer Authentication). Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων και δεν απαιτεί τη συγκατάθεσή σας.

Όσον αφορά τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής, σημειώστε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η σύναψη της σύμβασης ηλεκτρονικής αγοράς με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Συνεπώς, η μη παροχή αυτών των στοιχείων δεν θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς.

PayPal

Στην Ιστοσελίδα μπορείτε επίσης να αγοράσετε μέσω του εργαλείου πληρωμής PayPal. Σε αυτή την περίπτωση, θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα εκτός του Ιστότοπου, όπου θα πρέπει να δηλώσετε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από την PayPal - η οποία θα ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων - για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα περάσουν από τον διακομιστή του Ιστότοπου, ο οποίος, ως εκ τούτου, δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά με κανέναν τρόπο. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η σύναψη της σύμβασης ηλεκτρονικής αγοράς με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Συνεπώς, η μη παροχή αυτών των στοιχείων δεν θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς.

Ειδικά ή δικαστικά δεδομένα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν επεξεργάζεται ειδικά ή δικαστικά δεδομένα.

Άρθρο 2. Τρόποι επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιηθεί κυρίως με τη βοήθεια ηλεκτρονικών ή αυτοματοποιημένων μέσων, σύμφωνα με τις μεθόδους και τα εργαλεία που είναι κατάλληλα για να εγγυηθούν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητά τους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Οι πληροφορίες που αποκτώνται και οι μέθοδοι επεξεργασίας θα είναι συναφείς και όχι υπερβολικές σε σχέση με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα δεδομένα πρέπει επίσης να διαχειρίζονται και να προστατεύονται σε περιβάλλοντα των οποίων η πρόσβαση βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχο.

Άρθρο 3. Επικοινωνία και διάδοση των δεδομένων

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν

 • σε όλα τα υποκείμενα (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών) που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει κανονιστικών ή διοικητικών μέτρων
 • σε εταιρείες ή τρίτους που είναι επιφορτισμένοι με την εκτύπωση, το φακέλωμα, την αποστολή ή/και την παράδοση ή/και τις υπηρεσίες παραλαβής των προϊόντων που αγοράζονται μέσω της Ιστοσελίδας
 • Ταχυδρομικά γραφεία, ταχυμεταφορείς, προμηθευτές (π.χ. drop shipping) ή αποστολείς που είναι υπεύθυνοι για την παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται μέσω της Ιστοσελίδας.
 • τράπεζες και εταιρείες που διαχειρίζονται εθνικά ή διεθνή κυκλώματα πληρωμών μέσω των οποίων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πληρωμές για προϊόντα που αγοράζονται μέσω της Ιστοσελίδας
 • εταιρείες, σύμβουλοι ή επαγγελματίες που είναι επιφορτισμένοι με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την ενημέρωση και, εν γένει, τη διαχείριση του υλικού και του λογισμικού του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ή που ο τελευταίος χρησιμοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών του
 • θέματα που διαχειρίζονται συναλλαγές ηλεκτρονικών πληρωμών
 • σε όλα εκείνα τα δημόσια ή/και ιδιωτικά υποκείμενα, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα (νομικές, διοικητικές και φορολογικές συμβουλευτικές εταιρείες, δικαστικές υπηρεσίες, εμπορικά επιμελητήρια, επιμελητήρια και γραφεία εργασίας κ.λπ.), εφόσον η επικοινωνία είναι απαραίτητη ή λειτουργική για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο.

Τα δεδομένα που σας αφορούν δεν θα διαδοθούν, παρά μόνο σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή, για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

Άρθρο 4. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Eliografia Morando di Stefano Morando Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT
Τηλέφωνο: 0383700051
Email: info@exlibris.store
Μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα.

Άρθρο 5. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων


Τα δεδομένα του χρήστη διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση εντός των όρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή από τις διατάξεις του Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν ο χρήστης κλείσει τον λογαριασμό του δικτυακού τόπου, τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν θα διατηρηθούν για διοικητικούς σκοπούς για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών νομικών υποχρεώσεων σχετικά με τη διατήρηση λογιστικών εγγράφων ή για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας.


Άρθρο 6. Μεταφορά με επαρκείς εγγυήσεις

Τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, καθώς ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει παράσχει επαρκείς εγγυήσεις για το σκοπό αυτό.

Όσον αφορά τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες, έχετε εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά μέσα αποκατάστασης.

Οι επαρκείς εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί συνίστανται σε νομικά δεσμευτική και εκτελεστή πράξη μεταξύ δημόσιων αρχών ή δημόσιων φορέων.

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή/και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (εάν έχει οριστεί).


Άρθρο 7. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

Σύμφωνα με το άρθρο 13 των κανονισμών περί απορρήτου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα να

 • να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, εκτός από το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση
 • να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή (π.χ. στην Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων).

Τα προαναφερόμενα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με αίτηση προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στις προαναφερόμενες επαφές.


Άρθρο 8. Αλλαγές

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα ενημερωτική ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας κατάλληλα τους χρήστες του δικτυακού τόπου και διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση επαρκή και παρόμοια προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για να δείτε τυχόν αλλαγές, καλείστε να συμβουλεύεστε την παρούσα πολιτική σε τακτική βάση.