Πολιτική επιστροφής

Τέχνη.7 Δικαίωμα υπαναχώρησης


7.1 Ο χρήστης καλείται να δει αυτό το άρθρο με ιδιαίτερη προσοχή, το οποίο ρυθμίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης.


7.2 Το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι το δικαίωμα του Καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση αγοράς χωρίς να υποχρεούται να παράσχει λόγο.Εάν αγοράσατε ως Επαγγελματίας, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πωλητή.Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρονται στο παρόν άρθρο 7.Εάν δεν υπάρχουν εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης, το παρόν άρθρο 7 εφαρμόζεται πλήρως.

  • Η Ιστοσελίδα πουλά προϊόντα κατά παραγγελία ή σαφώς εξατομικευμένα προϊόντα.Εάν ενεργείτε ως καταναλωτής, οι ακόλουθοι κανόνες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύουν λόγω συγκεκριμένης διάταξης του νόμου.Στην πραγματικότητα, εάν δεν συνέβαινε αυτό, ο Πωλητής δεν θα μπορούσε να μεταπωλήσει ένα Προϊόν που έχει κατασκευαστεί ειδικά για εσάς.

 


7.3 Εάν είστε καταναλωτής (και αν δεν ισχύουν εξαιρέσεις για το σκοπό αυτό), έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς προϊόντος χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε οποιονδήποτε λόγο και χωρίς να χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με άλλα έξοδα από αυτά που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο εντός δεκατεσσάρων ημερολογίου ημέρες (Περίοδος απόσυρσης).Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε τον Πωλητή, πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε.Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να γράψετε στον πωλητή στις επαφές που αναφέρονται στην Εισαγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που μπορεί να υπάρχει στον ιστότοπο. Έχετε ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της Περιόδου Υπαναχώρησης, εάν η επικοινωνία σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από εσάς πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης.Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα άμεσα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων βαρύνουν τον Καταναλωτή, καθώς και την ευθύνη για τη μεταφορά τους.Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το Προϊόν πρέπει να παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία του Πωλητή ή στη διαφορετική διεύθυνση που κοινοποιείται από τον Πωλητή. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες:


  • σε περίπτωση παραγγελίας που σχετίζεται με ένα μεμονωμένο Προϊόν, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή των Προϊόντων·
  • σε περίπτωση Πολλαπλής Παραγγελίας με ξεχωριστές παραδόσεις, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή του τελευταίου Προϊόντος. ή
  • σε περίπτωση παραγγελίας που σχετίζεται με την παράδοση ενός Προϊόντος που αποτελείται από πολλές παρτίδες ή τεμάχια, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή κομμάτι.


7.4 Εάν ισχύει η απόσυρση, ο Πωλητής  θα επιστρέψει το συνολικό οφειλόμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εάν ισχύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πωλητής ενημερώθηκε για την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση.Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή.Σε περίπτωση που τα Προϊόντα έχουν αποσταλεί χρησιμοποιώντας μεταφορέα που έχει επιλέξει ο Καταναλωτής και με έξοδα του τελευταίου, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι την παραλαβή των Προϊόντων ή έως ότου ο Καταναλωτής αποδείξει ότι έχει επιστρέψει τα Προϊόντα, εάν έχει προηγηθεί.Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος μόνο για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό του Προϊόντος διαφορετική από εκείνη που είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.Το προϊόν πρέπει σε κάθε περίπτωση να φυλάσσεται, να χειρίζεται και να επιθεωρείται με κανονική επιμέλεια και να επιστραφεί άθικτο, πλήρες σε όλα του τα μέρη, πλήρως λειτουργικό, συνοδευόμενο από όλα τα αξεσουάρ και φυλλάδια, με ετικέτες αναγνώρισης, ετικέτες και σφραγίδα μιας χρήσης, όπου υπάρχει, ακόμα επικολλημένα σε το προϊόν και άθικτο και μη παραποιημένο, καθώς και απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και απαλλαγμένο από σημάδια φθοράς ή βρωμιάς.Η απόσυρση ισχύει και για το Προϊόν στο σύνολό του.Επομένως, δεν μπορεί να ασκηθεί σε σχέση με εξαρτήματα ή/και εξαρτήματα του Προϊόντος.Σε περίπτωση που το Προϊόν για το οποίο έχει ασκηθεί η απόσυρση έχει υποστεί μείωση της αξίας που προκύπτει από το χειρισμό των εμπορευμάτων διαφορετικό από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από το ποσό εξαγοράς ποσό ίσο με αυτή τη μείωση της αξίας.Ο Πωλητής θα κοινοποιήσει αυτήν την περίσταση και το συνακόλουθο μειωμένο ποσό επιστροφής, παρέχοντας, σε περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων έχει ήδη καταβληθεί, τα τραπεζικά στοιχεία για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού από τον χρήστη λόγω της μείωσης της αξίας του Προϊόντος.Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση δεν έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης και, κατά συνέπεια, δεν θα δώσει το δικαίωμα οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων.


7.5 Με βάση τα παραπάνω, ο Πωλητής κρίνει σκόπιμο να σας επισημάνει ότι τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος θα βαρύνουν εσάς και με δική σας ευθύνη.