Όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας

Γενικοί Όροι Πώλησης, με ισχύ από 01/01/2019.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για τον ιστότοπο https://exlibris.κατάστημα/ (Ιστότοπος).


Στοιχεία πωλητή: Morando Eliography by Morando Stefano, Voghera (PV) via Garibaldi, 90/92, P.ΑΦΜ 01360670184 (Πωλητής).


Τέχνη.1 Πεδίο εφαρμογής


1.1 Οι Γενικοί Όροι Πώλησης ισχύουν για όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιεί ο Πωλητής στον Ιστότοπο.


1.2 Εάν είναι δυνατό από τον Ιστότοπο, η εισαγωγή του φορολογικού σας κωδικού κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς σημαίνει ότι ενεργείτε ως καταναλωτής σύμφωνα με το άρθρο.3, I παράγραφος, ας.α) του Κώδικα Καταναλωτή (Νομοθετικό Διάταγμα 6 Σεπτεμβρίου 2005, αρ.206).Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η ποιότητα του Καταναλωτή είναι το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική, επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα που ασκείται.Εάν, αντίθετα, δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής ΑΦΜ (δικός σας ή νομικού προσώπου), αυτό συνεπάγεται αγορά ως «Επαγγελματίας», σύμφωνα με το άρθ.3, παράγραφος I, ας.γ) του Κώδικα Καταναλωτή.Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατά την άσκηση της επιχειρηματικής, εμπορικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας ή ένας από τους διαμεσολαβητές του, κατέχει την ιδιότητα του Επαγγελματία.Οι συνέπειες της αγοράς ως καταναλωτής και όχι ως επαγγελματίας θα περιγραφούν αργότερα σε αυτό το έγγραφο.


1.3 Οι όροι που αναφέρονται πρέπει να νοούνται ως εργάσιμες ημέρες, επομένως εξαιρούνται τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι εθνικές αργίες.Οι εικόνες και οι περιγραφές στην Ιστοσελίδα πρέπει να γίνονται κατανοητές ως απλώς ενδεικτικές.Τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά λόγω των ρυθμίσεων των συστημάτων πληροφορικής ή των υπολογιστών που χρησιμοποιείτε για την εμφάνισή τους.


1.4 Οι Γενικοί Όροι Πώλησης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.Οποιεσδήποτε αλλαγές ή/και νέοι όροι θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον Ιστότοπο.Ως εκ τούτου, καλείστε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο τακτικά και να συμβουλεύεστε, πριν κάνετε οποιαδήποτε αγορά, την πιο ενημερωμένη έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης.


1.5 Οι ισχύοντες Γενικοί Όροι Πώλησης είναι αυτοί που ισχύουν την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας αγοράς.


1.6 Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης δεν ρυθμίζουν την πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών από άλλα υποκείμενα εκτός από τον Πωλητή, τα οποία ενδέχεται να είναι παρόντα στον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων, banner ή άλλων συνδέσμων υπερκειμένου.


1.7 Πριν από τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών με αυτά τα υποκείμενα είναι απαραίτητο να ελέγξετε τους όρους πώλησής τους.


1.8 Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών ή/και για την πώληση προϊόντων από τέτοια υποκείμενα.


1.9 Στους ιστότοπους που μπορείτε να συμβουλευτείτε μέσω αυτών των συνδέσμων, ο Πωλητής δεν διενεργεί ελέγχους ή/και παρακολούθηση.Ως εκ τούτου, ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις ή/και παραβιάσεις του νόμου από αυτούς


1.10 Απαιτείται να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης καθώς και όλες τις άλλες πληροφορίες που παρέχει ο Πωλητής στον Ιστότοπο, ακόμη και κατά τη διαδικασία αγοράς.


1.11 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πωλητή, δεν είναι δυνατή η υποβολή παραγγελιών μέσω email στον Ιστότοπο.Ο Πωλητής δεν δέχεται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη.


1.12 Όλα τα στοιχεία της Ιστοσελίδας ανήκουν στον Πωλητή ή σε τρίτα μέρη.Εκτός από τη συγκεκριμένη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει και με οποιοδήποτε μέσο, ​​διανομή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση ή πώληση όλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.


1.13 Ο Πωλητής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος έναντι εσάς ή τρίτων για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική ή αποθετική ζημία.Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος ή άλλη έμμεση απώλεια που προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή από την αδυναμία χρήσης της.Ο Πωλητής δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να επιβεβαιώσει: (i) ότι ο ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από ιούς ή προγράμματα που θα μπορούσαν να βλάψουν δεδομένα. (ii) ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.


Τέχνη.2 Αγορές στον ιστότοπο


2.1 Για να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τη διαδικασία στον ίδιο τον Ιστότοπο, εισάγοντας τα δεδομένα που ζητούνται κατά διαστήματα.Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται όταν η παραγγελία φτάσει στον διακομιστή του πωλητή.


2.2 Αναλαμβάνετε να ενημερώσετε αμέσως τον Πωλητή εάν υποψιάζεστε ή αντιλαμβάνεστε οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών εισάγετε στον Ιστότοπο.


2.3 Εγγυάστε ότι οι παρεχόμενες προσωπικές πληροφορίες είναι πλήρεις και αληθείς και αναλαμβάνετε να κρατήσετε τον Πωλητή ακίνδυνο και αποζημιωμένο από οποιαδήποτε ζημία, υποχρέωση αποζημίωσης ή/και κύρωση που απορρέει και/ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με την παραβίαση αυτής της δέσμευσης.Αναλαμβάνετε να ενημερώσετε αμέσως τον Πωλητή σε περίπτωση που υποψιάζεστε ή αντιλαμβάνεστε οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των διαπιστευτηρίων πρόσβασής σας στον Ιστότοπο.


2.4 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες που προέρχονται από χρήστες που έχουν παραβιάσει προηγουμένως αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης ή οποιαδήποτε ρυθμιστική διάταξη.


2.5 Για να κάνετε παραγγελίες στον Ιστότοπο είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να εγκρίνετε αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης, επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο στις σελίδες της διαδικασίας αγοράς.Η μη αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης θα καταστήσει αδύνατη την πραγματοποίηση αγορών στον Ιστότοπο.


2.6 Στον ιστότοπο: (i) δεν πωλούνται αλκοολούχα προϊόντα. (ii) δεν πωλούνται προϊόντα για ενήλικες· (iii) δεν πωλούνται προϊόντα διατροφής.


2.7 Μετά την αγορά, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας.


Τέχνη.3 Διαθεσιμότητα προϊόντων


3.1 Τα Προϊόντα που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι περιορισμένα σε αριθμό.Μπορεί επομένως να συμβεί, επίσης λόγω της πιθανότητας πολλοί χρήστες να αγοράσουν το ίδιο Προϊόν ταυτόχρονα, το Προϊόν που παρήγγειλαν να μην είναι πλέον διαθέσιμο μετά τη διαβίβαση της εντολής αγοράς.


3.2 Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων δεν είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να γράψετε στον Πωλητή στις επαφές που αναφέρονται στην εισαγωγή για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων.


3.3 Θα ενημερωθείτε σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Προϊόντος που παραγγείλατε.Σε αυτή την περίπτωση, θα έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε τη σύμβαση αγοράς.Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη ότι πριν ζητήσετε τη λύση της σύμβασης, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα:

  • Εάν δεν είναι δυνατή η ανανέωση αποθεμάτων, ο Πωλητής θα παρέχει διαφορετικό προϊόν, ισοδύναμης ή υψηλότερης αξίας, κατά την πληρωμή, στην τελευταία περίπτωση, της διαφοράς και κατόπιν ρητής αποδοχής από τον χρήστη.
  • Εάν είναι δυνατή η ανανέωση αποθεμάτων, επέκταση των όρων παράδοσης, που προσφέρονται από τον Πωλητή, με ένδειξη του νέου όρου παράδοσης.

 


3.4 Εάν ζητηθεί επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά Προϊόντων που αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν διαθέσιμα, ο Πωλητής θα κάνει την επιστροφή χρημάτων εντός μέγιστης περιόδου 2 ημερών.


3.5 Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα καταγγελίας, η σύμβαση λύεται.Σε περίπτωση που η πληρωμή του συνολικού οφειλόμενου ποσού, που αποτελείται από την τιμή του Προϊόντος, τα έξοδα αποστολής, εάν ισχύει, και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο κόστος, όπως προκύπτει από την παραγγελία (Σύνολο Οφειλόμενο Ποσό) έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ο Πωλητής θα αποζημιώσει το Συνολικό Οφειλόμενο Ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου «Τρόποι πληρωμής» infra.


Τέχνη.4 Τιμές


4.1 Οι τιμές στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνουν ΦΠΑ.


4.2 Επιπλέον, στην Ιστοσελίδα οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τη συνεισφορά ΑΗΗΕ καθώς πωλούνται προϊόντα που δεν υπόκεινται στους σχετικούς κανονισμούς.


4.3 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των Προϊόντων, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, εννοείται ότι η τιμή που θα χρεωθείτε σε εσάς θα είναι αυτή που αναγράφεται στον Ιστότοπο τη στιγμή που γίνεται η παραγγελία και ότι τυχόν παραλλαγές (αύξηση ή μείωση) μετά τη μετάδοση του ίδιου.


4.4 Τα έξοδα αποστολής των Προϊόντων επιβαρύνουν εσάς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.


4.5 Ο Πωλητής θα στείλει τα Προϊόντα μόνο αφού λάβει την επιβεβαίωση της εξουσιοδότησης πληρωμής ή αφού πιστωθεί το Συνολικό Οφειλόμενο Ποσό.Η κυριότητα των Προϊόντων θα μεταβιβαστεί σε εσάς κατά τη στιγμή της αποστολής, για να εννοηθεί ως η στιγμή παράδοσης του Προϊόντος στον μεταφορέα.Ωστόσο, ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς στα Προϊόντα, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στον Πωλητή, θα μεταφερθεί σε εσάς όταν εσείς ή ένα τρίτο μέρος που έχετε ορίσει από εσάς και εκτός από τον μεταφορέα, αποκτήσετε φυσικά την κατοχή των Προϊόντων.


4.6 Η σύμβαση αγοράς εξαρτάται αποφασιστικά από τη μη καταβολή του Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού.Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς μαζί σας, η παραγγελία θα ακυρωθεί κατά συνέπεια.


Τέχνη.5 Τρόποι πληρωμής


5.1 Αυτό το άρθρο περιγράφει τους τρόπους πληρωμής που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο.


5.2 Στον ιστότοπο μπορείτε να αγοράσετε χρησιμοποιώντας κάρτες πληρωμής.Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού (i) επαληθευτούν τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή και (ii) η εταιρεία που εκδίδει την κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε έχει εκδώσει την εξουσιοδότηση χρέωσης.Κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2015/2366/ (ΕΕ) για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2), ο χρήστης ενημερώνεται ότι ενδέχεται να του ζητηθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς ικανοποιώντας τα κριτήρια ελέγχου ταυτότητας που απαιτούνται από το ίδρυμα πληρωμών που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση την ηλεκτρονική συναλλαγή πληρωμής.Τα κριτήρια ελέγχου ταυτότητας αναφέρονται στην ταυτότητα του χρήστη (για την ικανοποίηση αυτού του κριτηρίου, ο χρήστης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο κατά τη διαδικασία αγοράς) και στην ταυτόχρονη γνώση του κωδικού ελέγχου ταυτότητας που μεταδίδεται από το ίδρυμα πληρωμών (Strong Customer Authentication ).Η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την οριστικοποίηση της αγοράς στον Ιστότοπο.Τα εμπιστευτικά δεδομένα της κάρτας πληρωμής (αριθμός κάρτας, κάτοχος, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας) κρυπτογραφούνται και διαβιβάζονται απευθείας στον διαχειριστή πληρωμών χωρίς να περάσουν από τους διακομιστές που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.Επομένως, ο Πωλητής δεν έχει ποτέ πρόσβαση και δεν αποθηκεύει, ακόμη και αν επιλέξετε να αποθηκεύσετε τέτοια δεδομένα στον Ιστότοπο, τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής σας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των Προϊόντων.Οι αποδεκτές κάρτες πληρωμής μπορούν να προβληθούν στο υποσέλιδο του ιστότοπου ή/και ως μέρος της διαδικασίας αγοράς.


5.3 Στον ιστότοπο είναι δυνατή η πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα.


5.4 Στον ιστότοπο δεν είναι δυνατή η αγορά με αντικαταβολή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πωλητή.


5.5 Εάν η αξία του εκπτωτικού κωδικού είναι μικρότερη από αυτή της παραγγελίας, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να συμπληρωθεί σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που παρέχονται στην Ιστοσελίδα.Κάθε εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μία αγορά.Σε καμία περίπτωση τα εκπτωτικά κουπόνια δεν μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά.


5.6 Οποιεσδήποτε εναλλακτικές μέθοδοι εκτός από αυτές που αναφέρονται παραπάνω περιγράφονται ή θα περιγραφούν σε αυτό το άρθρο.

  • Είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση αγορών στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τη λύση πληρωμής PayPal.Εάν επιλέξετε το PayPal ως μέσο πληρωμής, θα ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπο www.paypal.όπου θα πραγματοποιήσει την πληρωμή σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται και διέπεται από το PayPal και τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του χρήστη και του PayPal.Τα δεδομένα που εισάγονται στον ιστότοπο του PayPal θα υποβάλλονται σε επεξεργασία απευθείας από τον ίδιο και δεν θα διαβιβάζονται ούτε θα κοινοποιούνται στον Πωλητή.Επομένως, ο πωλητής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει και δεν αποθηκεύει με κανέναν τρόπο τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό σας στο PayPal ή τα δεδομένα οποιουδήποτε άλλου μέσου πληρωμής που συνδέεται με αυτόν τον λογαριασμό.
  • Στον Ιστότοπο είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση αγορών χρησιμοποιώντας τη λύση πληρωμής δόσεων της Klarna.Η πρώτη πληρωμή χρεώνεται κατά την αποστολή της παραγγελίας ή/και κατά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, ενώ οι επόμενες πληρωμές χρεώνονται κάθε 30 ημέρες από την πρώτη χρέωση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στον Ιστότοπο ή από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (Klarna).Εάν επιλέξετε την Klarna ως μέσο πληρωμής, θα ανακατευθυνθείτε στο www.κλάρνα.com όπου θα ακολουθήσετε τη διαδικασία που έχει θεσπίσει και διέπει η Klarna και τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης που συμφωνήθηκε μεταξύ εσάς και της Klarna.Τα δεδομένα που εισάγονται στον ιστότοπο της Klarna θα υποβάλλονται σε επεξεργασία απευθείας από την ίδια και δεν θα διαβιβάζονται ούτε θα κοινοποιούνται στον Πωλητή.
  • Στον Ιστότοπο είναι δυνατή η αγορά των Προϊόντων χρησιμοποιώντας επίσης την υπηρεσία που προσφέρει η Scalapay.Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να πληρώσετε το Προϊόν σε 3 δόσεις (ή σε οποιονδήποτε άλλο αριθμό που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα) χωρίς τόκο.Εκτός από αυτούς τους όρους πώλησης, ισχύουν οι όροι χρήσης του Scalapay, τους οποίους σας προσκαλούμε να δείτε μεταβαίνοντας στο www.scalapay.com

 


Τέχνη.6 Παράδοση προϊόντων


6.1 Η παράδοση των Προϊόντων προβλέπεται σε: Ευρώπη.


6.2 Η υποχρέωση παράδοσης εκπληρώνεται με τη μεταφορά σε εσάς της διαθεσιμότητας υλικού ή σε κάθε περίπτωση του ελέγχου του Προϊόντος.


6.3 Χρόνος παράδοσης των Προϊόντων από την αποστολή της παραγγελίας: 5 ημέρες.


6.4 Ο όρος που αναφέρεται στο άρθ. 63 πρέπει να νοείται ως ενδεικτικό και όχι ως επιτακτική.Συνεπώς, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει τα Προϊόντα εντός 30 ημερών από την αποστολή της παραγγελίας.Εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος που παραδίδεται.Εννοείται ότι ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς του Προϊόντος, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στον Πωλητή, μεταβιβάζεται όταν εσείς ή ένα τρίτο μέρος που ορίζεται από εσάς και εκτός από τον μεταφορέα, αποκτήσετε ουσιαστικά την κατοχή του Προϊόντος, ο Πωλητής συνιστά ότι ελέγχετε τον αριθμό των Προϊόντων που παραλαμβάνετε και ότι η συσκευασία είναι άθικτη, δεν έχει υποστεί ζημιά, έχει υγρανθεί ή αλλοιωθεί με άλλο τρόπο, ακόμη και στα υλικά σφράγισης και καλείστε, προς το συμφέρον σας, να υποδείξετε τυχόν ανωμαλίες στο έγγραφο μεταφοράς του μεταφορέα, αποδεχόμενοι τη συσκευασία με αποθεματικό.Σε περίπτωση που η συσκευασία παρουσιάζει εμφανή σημάδια παραβίασης ή αλλοίωσης, συνιστάται να ειδοποιήσετε αμέσως τον Πωλητή.


6.5 Αναφορικά με τη δυνατότητα να ζητήσετε παράδοση των Προϊόντων σε ένα "σημείο συλλογής", ο Πωλητής σας ενημερώνει ότι έχετε τη δυνατότητα να συλλέξετε το Προϊόν από ένα σημείο συλλογής, βάσει των επιλογών και των μεθόδων που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο ή/και κατά τη διαδικασία αγοράς, με την προϋπόθεση ότι αυτή η μέθοδος είναι διαθέσιμη για το Προϊόν που έχετε επιλέξει.Θα ειδοποιηθείτε αμέσως όταν το Προϊόν είναι έτοιμο για παραλαβή στο σημείο συλλογής της επιλογής σας.Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, εάν δεν εκπληρώσετε την υποχρέωσή σας να παραλάβετε το Προϊόν, η σύμβαση αγοράς θα θεωρείται αυτομάτως καταγγελθείσα.Ως αποτέλεσμα του τερματισμού, η παραγγελία θα ακυρωθεί και ο Πωλητής θα επιστρέψει το συνολικό οφειλόμενο ποσό που καταβλήθηκε από εσάς, μείον τα έξοδα αποστολής.Η απλή μη είσπραξη του Προϊόντος δεν μπορεί να εκληφθεί ως άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, εάν παρέχεται, και δεν θα δώσει το δικαίωμα πλήρους επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν για την αγορά του Προϊόντος.


Τέχνη.7 Δικαίωμα υπαναχώρησης


7.1 Ο χρήστης καλείται να δει αυτό το άρθρο με ιδιαίτερη προσοχή, το οποίο ρυθμίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης.


7.2 Το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι το δικαίωμα του Καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση αγοράς χωρίς να υποχρεούται να παράσχει λόγο.Εάν αγοράσατε ως Επαγγελματίας, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πωλητή.Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρονται στο παρόν άρθρο 7.Εάν δεν υπάρχουν εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης, το παρόν άρθρο 7 εφαρμόζεται πλήρως.

  • Η Ιστοσελίδα πουλά προϊόντα κατά παραγγελία ή σαφώς εξατομικευμένα προϊόντα.Εάν ενεργείτε ως καταναλωτής, οι ακόλουθοι κανόνες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύουν λόγω συγκεκριμένης διάταξης του νόμου.Στην πραγματικότητα, εάν δεν συνέβαινε αυτό, ο Πωλητής δεν θα μπορούσε να μεταπωλήσει ένα Προϊόν που έχει κατασκευαστεί ειδικά για εσάς.

 


7.3 Εάν είστε καταναλωτής (και αν δεν ισχύουν εξαιρέσεις για το σκοπό αυτό), έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς προϊόντος χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε οποιονδήποτε λόγο και χωρίς να χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με άλλα έξοδα από αυτά που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο εντός δεκατεσσάρων ημερολογίου ημέρες (περίοδος υπαναχώρησης).Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε τον Πωλητή, πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε.Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να γράψετε στον πωλητή στις επαφές που αναφέρονται στην Εισαγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που μπορεί να υπάρχει στον ιστότοπο.Έχετε ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της Περιόδου Υπαναχώρησης, εάν η επικοινωνία σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από εσάς πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης.Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα άμεσα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων βαρύνουν τον Καταναλωτή, καθώς και την ευθύνη για τη μεταφορά τους.Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το Προϊόν πρέπει να παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία του Πωλητή ή στη διαφορετική διεύθυνση που κοινοποιείται από τον Πωλητή.Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες:


  • σε περίπτωση παραγγελίας που σχετίζεται με ένα μεμονωμένο Προϊόν, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή των Προϊόντων·
  • σε περίπτωση Πολλαπλής Παραγγελίας με ξεχωριστές παραδόσεις, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή του τελευταίου Προϊόντος. ή
  • σε περίπτωση παραγγελίας που σχετίζεται με την παράδοση ενός Προϊόντος που αποτελείται από πολλές παρτίδες ή τεμάχια, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή κομμάτι.


7.4 Εάν ισχύει η απόσυρση, ο Πωλητής  θα επιστρέψει το συνολικό οφειλόμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εάν ισχύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πωλητής ενημερώθηκε για την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση.Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή.Σε περίπτωση που τα Προϊόντα έχουν αποσταλεί χρησιμοποιώντας μεταφορέα που έχει επιλέξει ο Καταναλωτής και με έξοδα του τελευταίου, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι την παραλαβή των Προϊόντων ή έως ότου ο Καταναλωτής αποδείξει ότι έχει επιστρέψει τα Προϊόντα, εάν έχει προηγηθεί.Ο Καταναλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό του Προϊόντος εκτός από αυτή που είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.Το προϊόν πρέπει σε κάθε περίπτωση να φυλάσσεται, να χειρίζεται και να επιθεωρείται με κανονική επιμέλεια και να επιστραφεί άθικτο, πλήρες σε όλα του τα μέρη, πλήρως λειτουργικό, συνοδευόμενο από όλα τα αξεσουάρ και φυλλάδια, με ετικέτες αναγνώρισης, ετικέτες και σφραγίδα μιας χρήσης, όπου υπάρχει, ακόμα επικολλημένα στο το προϊόν και άθικτο και μη παραποιημένο, καθώς και απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και απαλλαγμένο από σημάδια φθοράς ή βρωμιάς.Η απόσυρση ισχύει και για το Προϊόν στο σύνολό του.Επομένως, δεν μπορεί να ασκηθεί σε σχέση με εξαρτήματα ή/και εξαρτήματα του Προϊόντος.Σε περίπτωση που το Προϊόν για το οποίο έχει ασκηθεί η απόσυρση έχει υποστεί μείωση της αξίας που προκύπτει από το χειρισμό των εμπορευμάτων διαφορετικό από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από το ποσό εξαγοράς ποσό ίσο με αυτή τη μείωση της αξίας.Ο Πωλητής θα κοινοποιήσει αυτήν την περίσταση και το συνακόλουθο μειωμένο ποσό επιστροφής, παρέχοντας, σε περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων έχει ήδη καταβληθεί, τα τραπεζικά στοιχεία για την πληρωμή του οφειλόμενου ποσού από τον χρήστη λόγω της μείωσης της αξίας του Προϊόντος.Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση δεν έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης και, κατά συνέπεια, δεν θα δώσει το δικαίωμα οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων.


7.5 Αυτό το άρθρο ρυθμίζει έναν πολύ σημαντικό τομέα που σχετίζεται με το κόστος επιστροφής σε περίπτωση υπαναχώρησης.


Με βάση τα παραπάνω, ο Πωλητής κρίνει σκόπιμο να σας επισημάνει ότι τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος θα βαρύνουν εσάς και με δική σας ευθύνη.


Τέχνη.8 Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης


8.1 Η Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης προορίζεται για τον Καταναλωτή.Επομένως, εφαρμόζεται μόνο σε χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά στον Ιστότοπο για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα που έχει πραγματοποιηθεί.


8.2 Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης του Προϊόντος που προκύπτει εντός δύο ετών από την εν λόγω παράδοση.Η ενέργεια που αποσκοπεί στη διαπίστωση των ελαττωμάτων που δεν αποκρύπτονται δολίως από τον Πωλητή προδιαγράφεται, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας των είκοσι έξι μηνών από την παράδοση των εμπορευμάτων.


8.3 Εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης που εμφανίζεται εντός δώδεκα μηνών από την παράδοση του Προϊόντος υπήρχε ήδη εκείνη την ημερομηνία, εκτός εάν αυτή η υπόθεση δεν είναι συμβατή με τη φύση του Προϊόντος ή με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.Από τον δωδέκατο μήνα μετά την παράδοση του Προϊόντος, θα είναι αντ' αυτού ευθύνη του Καταναλωτή να αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος.


8.4 Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης των αγαθών, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επαναφορά τους στη συμμόρφωση ή να λάβει ανάλογη μείωση στην τιμή ή να καταγγείλει τη σύμβαση βάσει των όρων που καθορίζονται από το άρθρο.135-bis και επόμενα του Κώδικα Καταναλωτή.


8.5 Ο Πωλητής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ζημιών, οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν από τη χρήση του Προϊόντος με ακατάλληλη ή/και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, καθώς και σε περίπτωση ζημιάς που προέρχεται από απρόβλεπτες συνθήκες ή ανωτέρας βίας.


8.6 Εάν κάνατε την αγορά ως Επαγγελματίας, δεν ισχύουν οι προηγούμενες παράγραφοι αυτού του άρθρου.Στην περίπτωση αυτή η νόμιμη εγγύηση διέπεται από το άρθ.1490 και επόμενα του αστικού κώδικα· Ειδικότερα, η προθεσμία για την αναφορά τυχόν ελαττωμάτων είναι 8 ημέρες από την ανακάλυψη και η ενέργεια ορίζεται 1 έτος από την παράδοση.


Τέχνη.9 Εγγύηση κατασκευαστή


Η Εγγύηση του Κατασκευαστή είναι μια συμπληρωματική εγγύηση σε οποιαδήποτε Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης που παρέχεται από τον Πωλητή για τα Προϊόντα.Τα Προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο ενδέχεται, ανάλογα με τη φύση τους, να καλύπτονται από συμβατική εγγύηση που εκδίδεται από τον κατασκευαστή (Συμβατική Εγγύηση).Μπορείτε να ζητήσετε αυτήν την εγγύηση μόνο έναντι του κατασκευαστή.Η διάρκεια, η παράταση, επίσης εδαφική, οι συνθήκες και οι μέθοδοι χρήσης, οι τύποι ζημιών/ελαττωμάτων που καλύπτονται και τυχόν περιορισμοί της Συμβατικής Εγγύησης εξαρτώνται από τον μεμονωμένο κατασκευαστή.Η Συμβατική Εγγύηση έχει εθελοντικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά, περιορίζει, προδικάζει ή αποκλείει τη Νομική Εγγύηση.


Τέχνη.10 Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο· εξωδικαστική επίλυση διαφορών - Εναλλακτική επίλυση διαφορών/Διαδικτυακή επίλυση διαφορών


10.1 Οι συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται μέσω της Ιστοσελίδας διέπονται από το ιταλικό δίκαιο.


10.2 Με την επιφύλαξη της εφαρμογής στους χρήστες καταναλωτές που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ιταλία τυχόν ευνοϊκότερες και υποχρεωτικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους.


10.3 Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση χρήστη καταναλωτή, για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία του παρόντος εγγράφου, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή κατοικίας του χρήστη.


10.4 Σε περίπτωση επαγγελματία χρήστη, για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία του παρόντος εγγράφου, αρμόδιο είναι το Δικαστήριο όπου εδρεύει ο Πωλητής, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εισαγωγής.


10.5 Ο Πωλητής ενημερώνει τον χρήστη που πληροί τις προϋποθέσεις ως Καταναλωτής ότι, σε περίπτωση που έχει υποβάλει καταγγελία απευθείας στον Πωλητή, μετά την οποία ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η επίλυση της διαφοράς που προέκυψε, ο Πωλητής θα παράσχει τις σχετικές πληροφορίες στην το όργανο ή τα όργανα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την εξώδικη επίλυση διαφορών που σχετίζονται με υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση που συνάπτεται βάσει αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης (οργανισμοί ΕΕΔ), διευκρινίζοντας εάν προτίθεται ή όχι να κάνει χρήση αυτών φορείς για την επίλυση της ίδιας της διαφοράς.


10.6 Ο Πωλητής ενημερώνει επίσης τον χρήστη που πληροί τις προϋποθέσεις ως Καταναλωτής ότι έχει δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (γ.ρεπλατφόρμα ODR).Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πλατφόρμα ΗΕΔ στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.Ευρώπη.eu/consumers/odr.Μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, ο καταναλωτής χρήστης θα μπορεί να συμβουλευτεί τη λίστα των φορέων ΕΕΔ, να βρει τον σύνδεσμο στον ιστότοπο καθενός από αυτούς και να ξεκινήσει μια ηλεκτρονική διαδικασία επίλυσης της διαφοράς στην οποία εμπλέκεται.


10.7 Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται το δικαίωμα του καταναλωτή χρήστη να προσφύγει στον αρμόδιο τακτικό δικαστή της διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν τον καταναλωτή. σχέσεις με προσφυγή στις διαδικασίες που αναφέρονται στο Μέρος V, Τίτλος II-bis του Κώδικα Καταναλωτή.

Ο χρήστης που διαμένει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ιταλίας, μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση, για οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την εφαρμογή, εκτέλεση και ερμηνεία των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης, στην ευρωπαϊκή διαδικασία που έχει θεσπιστεί για μικροαπαιτήσεις, από Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.861/2007 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007, εφόσον η αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει, εξαιρουμένων των τόκων, δικαιωμάτων και εξόδων, τα 5 ευρώ.000,00.Το κείμενο του κανονισμού βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.eur-lex.Ευρώπη.eu.


Τέχνη.11 Εξυπηρέτηση πελατών


11.1 Είναι δυνατό να ζητήσετε πληροφορίες, να στείλετε επικοινωνίες, να ζητήσετε βοήθεια ή να υποβάλετε παράπονα επικοινωνώντας με τον Πωλητή στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που μπορεί να υπάρχει στον ιστότοπο.


11.2 Ο πωλητής απαντά εντός ενδεικτικού χρόνου 2 εργάσιμων ημερών.


Τέχνη.12 Διάφορα


12.1 Αυτό το έγγραφο ρυθμίζει πλήρως τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και τον Πωλητή.Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


Με την υποστήριξη της LegalBlink.