Όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας

Πρόλογος

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για τον ιστότοπο"https://exlibris.store/"(ιστότοπος) που ανήκει στην Eliografia Morando di Stefano Morando, με έδρα στη Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT, Εμπορικό Επιμελητήριο της Παβίας, με ΑΦΜ 01360670184, με φορολογικό κωδικό MRNSFN67A22C551T(πωλητής).

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής

1.1Κάθε πώληση στην Ιστοσελίδα συνιστά σύμβαση εξ αποστάσεως που διέπεται από το Κεφάλαιο Ι, Τίτλος ΙΙΙ (άρθρο 45 και επόμενα) του Νομοθετικού Διατάγματος της 6ης Σεπτεμβρίου 2005, αριθ. 206(Κώδικας Καταναλωτή) και από το Νομοθετικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2003, αριθ. 70, που περιέχει την πειθαρχία του ηλεκτρονικού εμπορίου.

1.2Οι Γενικοί Όροι Πώλησης ισχύουν για όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τον Πωλητή στον Ιστότοπο.Οι αναφερόμενες προθεσμίες αφορούν εργάσιμες ημέρες, επομένως εξαιρούνται τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι εθνικές αργίες.

1.3Οι Γενικοί Όροι Πώλησης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.Τυχόν τροποποιήσεις ή/και νέοι όροι θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τον Ιστότοπο και να συμβουλεύεστε την πιο ενημερωμένη έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά.

1.4 Οι ισχύοντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης είναι αυτοί που ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας αγοράς.

1.5Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης δεν διέπουν την πώληση προϊόντων και/ή υπηρεσιών από άλλα μέρη πλην του Προμηθευτή που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων, banners ή άλλων συνδέσμων υπερκειμένου. Πριν από τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών με τέτοιες οντότητες, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τους όρους πώλησής τους. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την παροχή υπηρεσιών ή/και την πώληση προϊόντων από τα εν λόγω μέρη. Ο Πωλητής δεν ελέγχει και/ή παρακολουθεί τους ιστότοπους που μπορούν να συμβουλευτούν μέσω αυτών των συνδέσμων. Συνεπώς, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων ή για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις ή/και παραβιάσεις του νόμου εκ μέρους των εν λόγω ιστότοπων.

1.6 Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, καθώς και όλες τις άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τον Πωλητή στην Ιστοσελίδα.

1.7Η υποβολή της παραγγελίας αγοράς συνιστά αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης.

Άρθρο 2. Αγορές στην Ιστοσελίδα

2.1Αγορές στηνΙστοσελίδα

 • μπορεί να γίνει μετά την εγγραφή στην Ιστοσελίδα
 • Επιτρέπεται τόσο σε χρήστες που είναι καταναλωτές όσο και σε χρήστες που είναι επαγγελματίες. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος Ι, στοιχείο α) του Κώδικα Καταναλωτή, υπενθυμίζεται ότι η ιδιότητα του καταναλωτή είναι το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς άσχετους με την επιχειρηματική, εμπορική, επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα που ασκεί- ενώ σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος Ι, στοιχείο γ) του Κώδικα Καταναλωτή, η ιδιότητα του επαγγελματία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατά την άσκηση της επιχειρηματικής, εμπορικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας ή ο μεσάζων του.

2.2Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει παραγγελίες που προέρχονται από

 • από χρήστη με τον οποίο ο Πωλητής βρίσκεται σε νομική διαμάχη
 • από χρήστη που έχει παραβιάσει στο παρελθόν τους Γενικούς Όρους Πώλησης
 • χρήστης που έχει εμπλακεί σε ποινικό αδίκημα
 • από χρήστη που έχει παράσχει ψευδή, ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ταυτοποίησης ή που δεν έχει αποστείλει εγκαίρως στον Πωλητή τα έγγραφα που του ζητήθηκαν από τον ίδιο ή που έχει αποστείλει άκυρα έγγραφα.

Άρθρο 3. Εγγραφή ιστοσελίδας

3.1Για να εγγραφείτε στον Ιστότοπο, πρέπει να συμπληρώσετε την κατάλληλη φόρμα, εισάγοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

 • email
 • κωδικός πρόσβασης.

3.2 Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε αμέσως τον Πωλητή εάν υποψιάζεστε ή αντιληφθείτε οποιαδήποτε κατάχρηση ή αθέμιτη αποκάλυψη των διαπιστευτηρίων πρόσβασής σας στον Ιστότοπο.

3.3Ο χρήστης που εγγράφεται στον Ιστότοπο εγγυάται ότι τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει είναι πλήρη και αληθή και συμφωνεί να απαλλάξει τον Πωλητή από κάθε ζημία, υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης και/ή ποινή που προκύπτει και/ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παραβίαση από τον χρήστη των κανόνων εγγραφής στον Ιστότοπο ή την αποθήκευση των διαπιστευτηρίων εγγραφής και/ή την παροχή ψευδών, ελλιπών ή άλλως ανακριβών προσωπικών στοιχείων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Πωλητή να προβεί σε απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη.

Άρθρο 4. Πληροφορίες για τη σύναψη της σύμβασης

4.1Σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα της 9ης Απριλίου 2003, αρ. 70, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο Πωλητής σας ενημερώνει ότι

 • για να συνάψετε σύμβαση αγοράς στον Ιστότοπο, πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο παραγγελίας σε ηλεκτρονική μορφή και να το αποστείλετε στον Πωλητή, ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα εμφανίζονται κατά καιρούς στον Ιστότοπο.
 • η σύμβαση συνάπτεται όταν η φόρμα παραγγελίας φτάσει στον διακομιστή του Πωλητή
 • Μόλις παραληφθεί το έντυπο παραγγελίας, ο Πωλητής θα σας στείλει επιβεβαίωση παραγγελίας που θα περιέχει:
  • τις πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της αγοράς
  • μια ένδειξη της τιμής.

Άρθρο 5. Διαθεσιμότητα των προϊόντων

5.1Τα Προϊόντα που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι περιορισμένου αριθμού.Ως εκ τούτου, μπορεί να συμβεί, επίσης λόγω της πιθανότητας να αγοράσουν πολλοί χρήστες το ίδιο προϊόν ταυτόχρονα, το προϊόν που παραγγέλθηκε να μην είναι πλέον διαθέσιμο μετά τη διαβίβαση της παραγγελίας αγοράς.

5.2Θα ενημερωθείτε εάν το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο.Στην περίπτωση αυτή έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παράγραφοι IV και V του Κώδικα Καταναλωτή.

5.3Εναλλακτικά, μπορείτε να αποδεχτείτε:

 • εάν είναι δυνατή η επαναδιαλογή, παράταση των όρων παράδοσης, η οποία προσφέρεται από τον Πωλητή, με ένδειξη της νέας προθεσμίας παράδοσης
 • εάν δεν είναι δυνατή η επαναδιαλογή, ο Πωλητής θα προμηθεύσει ένα άλλο προϊόν ισοδύναμης ή υψηλότερης αξίας, με την προϋπόθεση της καταβολής, στην τελευταία περίπτωση, της διαφοράς και της ρητής αποδοχής σας.

5.4Σε περίπτωση που ζητήσετε την επιστροφή του ποσού που καταβάλατε για την αγορά Προϊόντων τα οποία στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι δεν είναι διαθέσιμα, ο Πωλητής θα προβεί στην επιστροφή εντός μέγιστης προθεσμίας 15 ημερών.

5.5Εάν ασκήσετε το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61, παράγραφοι IV και V, του Κώδικα Καταναλωτή, η σύμβαση λύεται- σε περίπτωση που η πληρωμή του συνολικού οφειλόμενου ποσού, που αποτελείται από την τιμή του προϊόντος, τα έξοδα αποστολής, εάν υπάρχουν, και κάθε άλλο πρόσθετο κόστος, όπως προκύπτει από την παραγγελία(Συνολικό οφειλόμενο ποσό) έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ο Πωλητής επιστρέφει το Συνολικό οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου "Τρόποι πληρωμής" παρακάτω.

Άρθρο 6. Ενημερωτικό δελτίο

6.1. Κάθε προϊόν συνοδεύεται από μια σελίδα πληροφοριών που απεικονίζει τα κύρια χαρακτηριστικά του(δελτίο πληροφοριών). Οι εικόνες και οι περιγραφές στον Ιστότοπο αναπαράγουν όσο το δυνατόν πιστότερα τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων. Ωστόσο, τα χρώματα των Προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά λόγω των ρυθμίσεων των συστημάτων ή των υπολογιστών που χρησιμοποιείτε για την προβολή τους. Επιπλέον, οι εικόνες του προϊόντος στο δελτίο πληροφοριών ενδέχεται να διαφέρουν ως προς το μέγεθος ή σε σχέση με τυχόν αξεσουάρ. Συνεπώς, οι εικόνες αυτές πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικές και εντός των ανοχών χρήσης.

Άρθρο 7. Τιμές

7.1Όλες οι τιμές των Προϊόντων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

7.2. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των Προϊόντων, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή που θα σας χρεωθεί θα είναι αυτή που αναφέρεται στον Ιστότοπο κατά τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας και ότι δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν μεταβολές (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) μετά τη διαβίβαση της παραγγελίας.

7.3Τα έξοδα αποστολής, εάν υπάρχουν, αναφέρονται ρητά και ξεχωριστά στη φόρμα παραγγελίας, πριν ο χρήστης προχωρήσει στη διαβίβαση αυτής.

Άρθρο 8. Εντολές αγοράς

8.1Ο Πωλητής θα αποστέλλει τα Προϊόντα μόνο μετά τη λήψη επιβεβαίωσης της εξουσιοδότησης πληρωμής ή μετά την πίστωση του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Η κυριότητα των Προϊόντων θα περιέλθει σε εσάς κατά την αποστολή, η οποία θα θεωρείται η στιγμή που το Προϊόν παραδίδεται στον μεταφορέα. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων από αιτίες που δεν οφείλονται στον Πωλητή μεταβιβάζεται σε εσάς όταν εσείς ή τρίτος που έχετε ορίσει εσείς, εκτός του μεταφορέα, αναλάβετε τη φυσική κατοχή των Προϊόντων.

Η Υπηρεσία που επιλέξατε θα εκτελεστεί μόνο μετά την πληρωμή του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην παράσχει την Υπηρεσία εάν, μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, διαπιστωθεί ότι δεν έχετε καταβάλει το σύνολο ή μέρος του συνολικού οφειλόμενου ποσού.

8.2Η σύμβαση αγοράς λύεται εάν δεν καταβάλλετε το Συνολικό Οφειλόμενο Ποσό.Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί σας εγγράφως, η παραγγελία ακυρώνεται αναλόγως.

8.3Για να στείλετε μια παραγγελία αγοράς, πρέπει να διαβάσετε και να εγκρίνετε τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο στις σελίδες της διαδικασίας αγοράς. Η μη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης θα καταστήσει αδύνατη την πραγματοποίηση αγορών στον Ιστότοπο.

Άρθρο 9. Μέθοδοι πληρωμής

9.1 Στον Ιστότοπο επιτρέπονται οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής:

 • Πιστωτική κάρτα
 • PayPal
 • Πληρωμές σε bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα

9.2Ο Πωλητής δέχεται τις πιστωτικές κάρτες των ακόλουθων κυκλωμάτων

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • American Express
 • Apple Pay
 • Bancontact
 • Google Pay
 • ιδανικό
 • Μαέστρος
 • κατάστημα Πληρωμή

Εν πάση περιπτώσει, αναφέρονται στο υποσέλιδο κάθε σελίδας του Ιστοτόπου.

Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού (i) επαληθευτούν τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή και (ii) ο εκδότης της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιήσατε έχει εγκρίνει τη χρέωση.

Τα εμπιστευτικά δεδομένα της κάρτας πληρωμής (αριθμός κάρτας, κάτοχος, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας) κρυπτογραφούνται και διαβιβάζονται απευθείας στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών χωρίς να περνούν από τους διακομιστές που χρησιμοποιεί ο Πωλητής. Ως εκ τούτου, ο Πωλητής δεν έχει ποτέ πρόσβαση και δεν αποθηκεύει, ακόμη και αν επιλέξετε να αποθηκεύσετε τέτοια δεδομένα στον Ιστότοπο, τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής σας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των Προϊόντων.

Η χρέωση θα γίνεται κατά τη στιγμή της διαβίβασης της παραγγελίας.

9.3 Στον Ιστότοπο μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αγορές μέσω της λύσης πληρωμών PayPal. Εάν επιλέξετε το PayPal ως μέθοδο πληρωμής, θα μεταφερθείτε στη διεύθυνση www.paypal.it, όπου θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται και ρυθμίζεται από το PayPal και τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ εσάς και του PayPal. Τα δεδομένα που εισάγονται στην ιστοσελίδα του PayPal θα υποβάλλονται σε επεξεργασία απευθείας από το PayPal και δεν θα διαβιβάζονται ούτε θα κοινοποιούνται στον Πωλητή. Ως εκ τούτου, ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει και δεν αποθηκεύει με κανέναν τρόπο τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό σας PayPal ή τα δεδομένα οποιουδήποτε άλλου μέσου πληρωμής που είναι συνδεδεμένο με αυτόν τον λογαριασμό.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal, το συνολικό οφειλόμενο ποσό θα σας χρεωθεί από την PayPal ταυτόχρονα με τη σύναψη της σύμβασης μέσω του Ιστότοπου. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης αγοράς και σε κάθε άλλη περίπτωση επιστροφής χρημάτων, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό της επιστροφής χρημάτων που σας οφείλεται πιστώνεται στον λογαριασμό σας PayPal. Ο χρόνος πίστωσης στο μέσο πληρωμής που συνδέεται με τον εν λόγω λογαριασμό εξαρτάται αποκλειστικά από την PayPal και το τραπεζικό σύστημα. Μόλις δοθεί η εντολή πίστωσης υπέρ του λογαριασμού αυτού, ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή παραλείψεις στην πίστωση του ποσού επιστροφής, ενώ για να αμφισβητήσετε τέτοιες καθυστερήσεις ή παραλείψεις πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την PayPal. Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που θα γίνει σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας στο PayPal.

Άρθρο 10. Παράδοση προϊόντων

10.1Οι παραδόσεις των αγοραζόμενων προϊόντωνγίνονται

στην Ιταλία, με εξαιρέσεις:

 • Campione d'Italia
 • Livigno
 • Άγιος Μαρίνος
 • Πόλη του Βατικανού.

σε όλη την Ευρώπη.

Η υποχρέωση παράδοσης εκπληρώνεται με τη μεταβίβαση της υλικής διαθεσιμότητας ή του ελέγχου του προϊόντος σε εσάς.

10.2Τα έξοδα παράδοσης επιβαρύνουν εσάς, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά κατά τη διαδικασία αγοράς ή/και σε άλλο σημείο της Ιστοσελίδας.Για την παράδοση σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.

10.3Από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η παραγγελία σας, τα προϊόντα θα παραδίδονται εντός 6 ημερών και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

10.4 Εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος που παραδίδεται. Με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας του Προϊόντος, από αιτίες που δεν οφείλονται στον Πωλητή, μεταβιβάζεται όταν εσείς ή τρίτος που έχει οριστεί από εσάς και είναι διαφορετικός από τον μεταφορέα, παίρνετε ουσιαστικά στην κατοχή σας το Προϊόν, ο Πωλητής συνιστά να ελέγχετε τον αριθμό των Προϊόντων που παραλάβατε και ότι η συσκευασία είναι άθικτη, δεν έχει υποστεί ζημιά, δεν έχει βραχεί ή δεν έχει αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των υλικών σφράγισης και καλείστε, προς το συμφέρον σας, να αναφέρετε στο έγγραφο μεταφοράς του μεταφορέα, τυχόν ανωμαλίες, αποδεχόμενοι το πακέτο με επιφύλαξη. Σε περίπτωση που η συσκευασία παρουσιάζει εμφανή σημάδια αλλοίωσης ή αλλοίωσης, συνιστάται να ειδοποιήσετε αμέσως τον Πωλητή. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, της εφαρμογής των κανόνων σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης (εάν υπάρχει για το προϊόν) και της νομικής εγγύησης συμμόρφωσης.

Άρθρο 11. Δικαίωμα απόσυρσης

11.1Σε περίπτωση αγοράς από τον Ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται από το άρθρο 52 του Κώδικα Καταναλωτή σε σχέση με το Προϊόν ή τα Προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Στην πραγματικότητα, στην Ιστοσελίδα είναι:

 • πωλούνται προϊόντα κατά παραγγελία ή σαφώς προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.

Συνεπώς, το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει μόνο για τη "μηχανή γραμματοσήμου" και όχι για την τσίχλα, επομένως επιστρέφεται μόνο το κόστος του πλαισίου και όχι της τσίχλας.

Επιπλέον, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί από τον πελάτη εάν το προϊόν δεν είναι άθικτο, δηλαδή:

 • ελλείψει της αρχικής συσκευασίας
 • ελλείψει αναπόσπαστων στοιχείων του προϊόντος
 • για ζημιές στο προϊόν που προκλήθηκαν από τον Πελάτη.

11.2Εάν είστε καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση για την αγορά του Προϊόντος χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε οποιαδήποτε αιτιολόγηση και χωρίς να επιβαρυνθείτε με άλλα έξοδα εκτός από αυτά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών(Περίοδος υπαναχώρησης). Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες:

α. στην περίπτωση μίας παραγγελίας προϊόντων, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που δεν είναι ο μεταφορέας και έχει οριστεί από εσάς αποκτά τη φυσική κατοχή των προϊόντων,

β. σε περίπτωση Πολλαπλής Παραγγελίας με ξεχωριστές παραδόσεις, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που δεν είναι ο μεταφορέας και έχει οριστεί από εσάς, παίρνει τη φυσική κατοχή του τελευταίου Προϊόντος, ή

γ. σε περίπτωση παραγγελίας για παράδοση Προϊόντος που αποτελείται από πολλές παρτίδες ή τεμάχια, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που δεν είναι ο μεταφορέας και έχει οριστεί από εσάς, αναλαμβάνετε τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου.

11.3Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε τον Πωλητή, πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε. Για το σκοπό αυτό μπορείτε:

 • να χρησιμοποιήσετε τοτυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης (Τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης) που σας παρέχεται στον Ιστότοπο.

11.4Έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας υπαναχώρησης εντός της Περιόδου υπαναχώρησης, εάν η επικοινωνία σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης έχει αποσταλεί από εσάς πριν από τη λήξη της Περιόδου υπαναχώρησης. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να αποσταλεί με τον ακόλουθο τρόπο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@exlibris.store

Επισημαίνεται ότι, δεδομένου ότι το βάρος της απόδειξης σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης βαρύνει εσάς, είναι προς το συμφέρον σας να χρησιμοποιήσετε ένα σταθερό μέσο όταν ενημερώνετε τον Πωλητή για την υπαναχώρησή σας.

11.5Εάν ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να παραδώσετε το προϊόν στην έδρα που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης.

11.6 Το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει εσάς, καθώς και η ευθύνη για τη μεταφορά τους.

11.7Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, ο Πωλητής θα επιστρέψει το Συνολικό Οφειλόμενο Ποσό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, κατά περίπτωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πωλητής ενημερώθηκε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση που έχετε επιστρέψει τα Προϊόντα χρησιμοποιώντας μεταφορέα της επιλογής σας και με δικά σας έξοδα, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι την παραλαβή των Προϊόντων ή μέχρι να αποδείξετε ότι έχετε επιστρέψει τα Προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

11.8Ευθύνεστε μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από οποιοδήποτε χειρισμό του προϊόντος, εκτός από αυτόν που είναι απαραίτητος για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει σε κάθε περίπτωση να φυλάσσεται, να χειρίζεται και να επιθεωρείται με τη συνήθη επιμέλεια και να επιστρέφεται άθικτο, πλήρες σε όλα τα μέρη του, απόλυτα λειτουργικό, συνοδευόμενο από όλα τα εξαρτήματα και τα επεξηγηματικά φύλλα, με τις ετικέτες αναγνώρισης, τις ετικέτες και τη σφραγίδα μιας χρήσης, όπου υπάρχουν, να είναι ακόμη προσαρτημένες στο προϊόν, άθικτες και μη αλλοιωμένες, καθώς και απόλυτα κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται και χωρίς σημάδια φθοράς ή βρωμιάς. Επιπλέον, η απόσυρση ισχύει για το Προϊόν στο σύνολό του. Συνεπώς, δεν μπορεί να ασκηθεί σε σχέση με μέρη ή/και εξαρτήματα του Προϊόντος.

11.9. Σε περίπτωση που το προϊόν για το οποίο έχει ασκηθεί η υπαναχώρηση έχει υποστεί μείωση της αξίας του λόγω χειρισμού των εμπορευμάτων που δεν είναι απαραίτητος για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του προϊόντος, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από το ποσό της επιστροφής ποσό ίσο με την εν λόγω μείωση της αξίας. Ο Πωλητής θα σας ενημερώσει για την περίπτωση αυτή και για την επακόλουθη μείωση του ποσού επιστροφής εντός 5 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, παρέχοντας, εάν η επιστροφή έχει ήδη καταβληθεί, τα τραπεζικά στοιχεία για την καταβολή του ποσού που οφείλει ο χρήστης λόγω της μείωσης της αξίας του προϊόντος.

11.10Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση δεν ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν οδηγεί σε λύση της σύμβασης και, κατά συνέπεια, δεν παρέχει στον χρήστη δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Ο Πωλητής ενημερώνει τον χρήστη εντός 5 (εργάσιμων) ημερών από την παραλαβή του Προϊόντος, απορρίπτοντας το αίτημα υπαναχώρησης. Το προϊόν θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις του πωλητή στη διάθεσή σας για την παραλαβή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί με δικά σας έξοδα και δική σας ευθύνη.

11.11Σε περίπτωση μερικής απόσυρσης από Πολλαπλές Παραγγελίες, το ποσό των εξόδων παράδοσης που θα σας επιστραφεί θα ποσοτικοποιηθεί ανάλογα με την αξία του προϊόντος που υπόκειται σε απόσυρση. Επομένως, εάν, για παράδειγμα, έχετε κάνει μια παραγγελία συνολικού ποσού 200,00 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει δύο Προϊόντα, το πρώτο αξίας 50,00 ευρώ και το δεύτερο αξίας 150,00 ευρώ, και επιστρέψετε το Προϊόν αξίας 150,00 ευρώ, θα σας επιστραφεί ποσό ίσο με το 75% των εξόδων αποστολής. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό των προς επιστροφή εξόδων παράδοσης δεν υπερβαίνει ποτέ το ποσό που έχει πράγματι καταβληθεί.

Άρθρο 12. Νομική εγγύηση

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ιστοσελίδα καλύπτονται από τη Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης που προβλέπεται από τα άρθρα 128-135 του Κώδικα Καταναλωτή(Νομική Εγγύηση).

Σε ποιους εφαρμόζεται

Η νομική εγγύηση προορίζεται για τους καταναλωτές. Συνεπώς, ισχύει μόνο για τους χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά στον Ιστότοπο για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την επιχειρηματική, εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Πότε εφαρμόζεται

Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος που γίνεται αντιληπτή εντός δύο ετών από την παράδοση. Η έλλειψη συμμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται στον πωλητή, επί ποινή απώλειας της εγγύησης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαπίστωσής της.

Εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης που γίνεται εμφανής εντός έξι μηνών από την παράδοση του προϊόντος προϋπήρχε κατά την ημερομηνία αυτή, εκτός αν η παραδοχή αυτή είναι ασυμβίβαστη με τη φύση του προϊόντος ή τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης. Από τον έβδομο μήνα μετά την παράδοση του προϊόντος, ο καταναλωτής φέρει το βάρος να αποδείξει ότι το ελάττωμα συμμόρφωσης υπήρχε ήδη κατά την παράδοση του προϊόντος.

Για να επωφεληθεί από τη νόμιμη εγγύηση, ο καταναλωτής πρέπει, επομένως, να προσκομίσει πρώτα απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς και παράδοσης των αγαθών. Ως εκ τούτου, ο καταναλωτής, για τους σκοπούς της απόδειξης αυτής, είναι σκόπιμο να φυλάξει το τιμολόγιο αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που μπορεί να πιστοποιήσει την ημερομηνία αγοράς (π.χ. την κατάσταση της κάρτας πληρωμής) και την ημερομηνία παράδοσης.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο Πωλητής επιστρέφει στον καταναλωτή το συνολικό ποσό που κατέβαλε, το οποίο αποτελείται από την τιμή αγοράς του προϊόντος, τα έξοδα αποστολής και τυχόν άλλα πρόσθετα έξοδα. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής, ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό της μείωσης, το οποίο έχει συμφωνηθεί προηγουμένως με τον καταναλωτή. Το ποσό της επιστροφής ή της μείωσης θα πιστωθεί στο μέσο ή στη λύση πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την αγορά.

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτει από τη χρήση του προϊόντος με ακατάλληλο τρόπο και/ή όχι σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, καθώς και για ζημία που προκύπτει από απρόβλεπτες περιστάσεις ή ανωτέρα βία.

Εάν πραγματοποιήσατε την αγορά ως "επαγγελματίας" κατά την έννοια του Κώδικα Καταναλωτή, οι προηγούμενες παράγραφοι του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν. Η νομική εγγύηση που προβλέπεται από το άρθρο 1490 του ιταλικού αστικού κώδικα ισχύει για την αγορά σας στην Ιστοσελίδα.

Άρθρο 13. Συμβατική εγγύηση του κατασκευαστή

13.1Τα Προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο ενδέχεται, ανάλογα με τη φύση τους, να καλύπτονται από συμβατική εγγύηση που εκδίδεται από τον κατασκευαστή(Συμβατική εγγύηση). Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση αυτή μόνο έναντι του κατασκευαστή. Η διάρκεια, η επέκταση, συμπεριλαμβανομένης της εδαφικής επέκτασης, οι όροι και οι μέθοδοι χρήσης, οι τύποι ζημιών/ελαττωμάτων που καλύπτονται και οι τυχόν περιορισμοί της συμβατικής εγγύησης εξαρτώνται από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Η συμβατική εγγύηση έχει εθελοντικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά, περιορίζει, προδικάζει ή αποκλείει τη νομική εγγύηση.

Άρθρο 14. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο- εξωδικαστική επίλυση διαφορών - Εναλλακτική επίλυση διαφορών/διαδικτυακή επίλυση διαφορών

14.1Οι συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται μέσω της Ιστοσελίδας διέπονται από το ιταλικό δίκαιο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής για τους χρήστες-καταναλωτές που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ιταλία τυχόν ευνοϊκότερων και υποχρεωτικότερων διατάξεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους.

14.2. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση των χρηστών-καταναλωτών, κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία του παρόντος εγγράφου επιλύεται από το δικαστήριο του τόπου όπου ο χρήστης διαμένει ή έχει επιλέξει την κατοικία του. Σε περίπτωση επαγγελματιών χρηστών, κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία του παρόντος εγγράφου επιλύεται από το δικαστήριο της έδρας του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 ανωτέρω.

14.3Σύμφωνα με το άρθρο 141-sexies, παράγραφος 3 του Κώδικα Καταναλωτή, ο Πωλητής ενημερώνει τον χρήστη που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, επιστολή. α) του Κώδικα Καταναλωτή, ότι, σε περίπτωση που έχει υποβάλει καταγγελία απευθείας στον Πωλητή, μετά την οποία δεν κατέστη ωστόσο δυνατή η επίλυση της διαφοράς που προέκυψε, ο Πωλητής παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον ή τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση που έχει συναφθεί βάσει των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης (φορείς ΕΕΔ, όπως αναφέρονται στα άρθρα 141-δις και επόμενα του Κώδικα Καταναλωτή), διευκρινίζοντας εάν προτίθεται να χρησιμοποιήσει τους εν λόγω φορείς για την επίλυση της διαφοράς.

14.4Ο Πωλητής ενημερώνει επίσης τους χρήστες που χαρακτηρίζονται ως καταναλωτές σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α) του Κώδικα Καταναλωτή ότι έχει δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (η λεγόμενη πλατφόρμα ODR). Η πλατφόρμα ODR είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Μέσω της πλατφόρμας ODR ο χρήστης καταναλωτής μπορεί να συμβουλευτεί τον κατάλογο των φορέων ΕΕΔ, να βρει τον σύνδεσμο προς τον δικτυακό τόπο καθενός από αυτούς και να κινήσει μια ηλεκτρονική διαδικασία επίλυσης της διαφοράς στην οποία εμπλέκεται.

14.5. Το δικαίωμα του χρήστη-καταναλωτή να παραπέμψει τη διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης στον αρμόδιο τακτικό δικαστή, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αφορούν τις καταναλωτικές σχέσεις με προσφυγή στις διαδικασίες που αναφέρονται στο Μέρος V, Τίτλος II-bis του Κώδικα Καταναλωτή, δεν θίγεται σε καμία περίπτωση.

14.6 Οι χρήστες που κατοικούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ιταλίας μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση, για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, στην ευρωπαϊκή διαδικασία που θεσπίστηκε για μικροδιαφορές, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει, εξαιρουμένων των τόκων, των τελών και των εξόδων, τα 2.000,00 ευρώ. Το κείμενο του κανονισμού είναι διαθέσιμο στον ιστότοποwww.eur-lex.europa.eu.

Άρθρο 15. Εξυπηρέτηση πελατών και παράπονα

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες, να στείλετε ανακοινώσεις, να ζητήσετε βοήθεια ή να υποβάλλετε παράπονα επικοινωνώντας με τον Πωλητή με τους ακόλουθους τρόπους

 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ακόλουθη διεύθυνση: info@exlibris.store .

Ο Πωλητής θα απαντήσει στα παράπονα εντός 5 ημερών από την παραλαβή τους.

Άρθρο 16. Διάφορα

 • 16.1Κόστος αποστολής για την Ευρώπη: για να μάθετε το κόστος, παρακαλούμε συμπληρώστε την εκτίμηση (η συμπλήρωσή της δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση αγοράς) και προσθέστε την παραγγελία σας στο καλάθι: θα μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες των εξόδων αποστολής.