Όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας

Γενικοί Όροι Πώλησης, σε ισχύ από 01/01/2019.


ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για τον ιστότοπο https://exlibris.store/ (Ιστότοπος).


Δεδομένα του πωλητή: Morando Stefano ( Πωλητής ).


Άρθ. 1 Πεδίο εφαρμογής


1.1 Οι Γενικοί Όροι Πώλησης ισχύουν για όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τον Πωλητή στον Ιστότοπο.


1.2 Εάν είναι δυνατό από τον Ιστότοπο, η εισαγωγή του φορολογικού σας κωδικού κατά τη διάρκεια μιας αγοράς υποδηλώνει ότι ενεργείτε ως Καταναλωτής σύμφωνα με το άρθρο. 3, κόμμα, έστω. α) του Κώδικα Καταναλωτή (Νομοθετικό Διάταγμα 6 Σεπτεμβρίου 2005, αρ.206). Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η ιδιότητα του Καταναλωτή είναι το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική, επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα που ασκείται. Εάν, αντίθετα, δοθεί η δυνατότητα να εισαχθεί το ΑΦΜ (δικό σας ή νομικού προσώπου), αυτό συνεπάγεται αγορά ως «Επαγγελματίας», σύμφωνα με το άρθ. 3, παράγραφος I, ας. γ) του Κώδικα Καταναλωτή. Χρέη Επαγγελματία έχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατά την άσκηση της επιχειρηματικής, εμπορικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας ή διαμεσολαβητής. Οι συνέπειες της αγοράς ως καταναλωτής και όχι ως επαγγελματίας θα περιγραφούν αργότερα σε αυτό το έγγραφο.


1.3 Οι όροι που υποδεικνύονται πρέπει να νοούνται ως εργάσιμες ημέρες, επομένως εξαιρούνται τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι εθνικές αργίες. Οι εικόνες και οι περιγραφές στην Ιστοσελίδα προορίζονται ως καθαρά ενδεικτικές. Τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά λόγω των ρυθμίσεων των συστημάτων υπολογιστών ή των υπολογιστών που χρησιμοποιείτε για την εμφάνισή τους.


1.4 Οι Γενικοί Όροι Πώλησης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή/και νέοι όροι θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, καλείστε να έχετε τακτική πρόσβαση στον Ιστότοπο και να συμβουλεύεστε, πριν κάνετε οποιαδήποτε αγορά, την πιο ενημερωμένη έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης. P >


1.5 Οι ισχύοντες Γενικοί Όροι Πώλησης είναι αυτοί που ισχύουν την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας αγοράς.


1.6 Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης δεν ρυθμίζουν την πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών από μέρη εκτός του Πωλητή που ενδέχεται να είναι παρόντα στον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων, banner ή άλλων υπερκειμενικών συνδέσμων.


1.7 Πριν πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές με αυτά τα υποκείμενα, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τους όρους πώλησής τους.


1.8 Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών ή/και για την πώληση προϊόντων από αυτά τα μέρη.


1.9 Ο Πωλητής δεν διενεργεί ελέγχους ή/και παρακολούθηση στους ιστότοπους που είναι προσβάσιμοι μέσω αυτών των συνδέσμων. Ως εκ τούτου, ο πωλητής δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις ή/και παραβιάσεις του νόμου από αυτούς


1.10 Απαιτείται να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης καθώς και όλες τις άλλες πληροφορίες που παρέχει ο Πωλητής στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αγοράς.


1.11 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πωλητή, δεν είναι δυνατή η υποβολή παραγγελιών μέσω email στον Ιστότοπο. Ο Πωλητής δεν δέχεται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη.


1.12 Το σύνολο οποιουδήποτε στοιχείου της Ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία του Πωλητή ή τρίτων.Εκτός από τη συγκεκριμένη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει και με οποιαδήποτε διαδικασία, διανομή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση ή πώληση όλου ή μέρους του περιεχομένου του ιστότοπου


1.13 Ο Πωλητής σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι εσάς ή τρίτων για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική ή αποθετική ζημία. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος ή άλλη έμμεση απώλεια που προκύπτει από τη χρήση του ιστότοπου ή την αδυναμία χρήσης του. Ο Πωλητής δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να επιβεβαιώσει: (i) ότι ο ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από ιούς ή προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν τα δεδομένα. (ii) ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.


Άρθ. 2 Αγορές στον ιστότοπο


2.1 Για να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τη διαδικασία στον ίδιο τον Ιστότοπο, εισάγοντας τα δεδομένα που ζητούνται κατά καιρούς. Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται όταν η παραγγελία φτάσει στον διακομιστή του πωλητή.


2.2 Αναλαμβάνετε να ενημερώσετε αμέσως τον Πωλητή σε περίπτωση που υποψιάζεστε ή αντιληφθείτε την ακατάλληλη χρήση ή την αδικαιολόγητη αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών έχετε καταχωρίσει στον Ιστότοπο.


2.3 Εγγυάστε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται είναι πλήρεις και αληθείς και δεσμεύεστε να κρατήσετε τον Πωλητή ακίνδυνο και ακίνδυνο από οποιαδήποτε ζημιά, υποχρέωση αποζημίωσης ή/και κύρωση που απορρέει και/ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με την παραβίαση αυτής της δέσμευσης Αναλαμβάνετε να ενημερώσετε αμέσως τον Πωλητή σε περίπτωση που υποψιάζεστε ή αντιληφθείτε την ακατάλληλη χρήση ή την αδικαιολόγητη αποκάλυψη των διαπιστευτηρίων σύνδεσής σας στον Ιστότοπο.


2.4 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες που προέρχονται από χρήστες που έχουν παραβιάσει στο παρελθόν αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης ή οποιαδήποτε ρυθμιστική διάταξη.


2.5 Για να κάνετε παραγγελίες στον Ιστότοπο, είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να εγκρίνετε αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο στις σελίδες της διαδικασίας αγοράς. Η μη αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης θα καταστήσει αδύνατη την πραγματοποίηση αγορών στον Ιστότοπο ..


2.6 Στον ιστότοπο: (i) δεν πωλούνται αλκοολούχα προϊόντα. (ii) δεν πωλούνται προϊόντα για ενήλικες· (iii) δεν πωλούνται προϊόντα διατροφής.


2.7 Μετά την αγορά σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας.


Άρθ. 3 Διαθεσιμότητα προϊόντων


3.1 Τα Προϊόντα που προσφέρονται στον Ιστότοπο είναι περιορισμένα σε αριθμό. Ως εκ τούτου, μπορεί να συμβεί, επίσης, λόγω της πιθανότητας πολλοί χρήστες να αγοράσουν το ίδιο Προϊόν ταυτόχρονα, το παραγγελθέν Προϊόν να μην είναι πλέον διαθέσιμο μετά τη διαβίβαση της εντολής αγοράς.


3.2 Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων στον Ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να γράψετε στον Πωλητή στις επαφές που αναφέρονται στην εισαγωγή για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων.


3.3 Θα ενημερωθείτε σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος Προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε τη σύμβαση αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη ότι πριν ζητήσετε τη λύση της σύμβασης, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα:

  • Ο Πωλητής θα προσφέρει ένα εκπτωτικό κουπόνι που θα δαπανηθεί για αγορές στον Ιστότοπο. Το ποσό του εκπτωτικού κουπονιού, ο όρος εντός του οποίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τυχόν περιορισμοί θα κοινοποιούνται από καιρό σε καιρό από τον Πωλητή. li>


3.4 Εάν ζητηθεί επιστροφή χρημάτων για το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά Προϊόντων που αργότερα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν διαθέσιμα, ο Πωλητής θα κάνει την επιστροφή χρημάτων εντός μέγιστης περιόδου 2 ημερών


3.5 Σε περίπτωση που κάνετε χρήση του δικαιώματος καταγγελίας, η σύμβαση λύεται. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συνολικού οφειλόμενου ποσού, που αποτελείται από την τιμή του Προϊόντος, τα έξοδα αποστολής, εάν υπάρχουν, και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο κόστος, όπως προκύπτει από την παραγγελία ( Συνολικό Οφειλόμενο Ποσό ) έχει έχει ήδη συμβεί, ο Πωλητής θα επιστρέψει το συνολικό οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου "Τρόποι πληρωμής" παρακάτω .


Άρθ. 4 Τιμές


4.1 Στον ιστότοπο, οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.


4.2 Επιπλέον, στον Ιστότοπο οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τη συνεισφορά ΑΗΗΕ καθώς πωλούνται Προϊόντα που δεν υπόκεινται στους σχετικούς κανονισμούς.


4.3 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των Προϊόντων, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, εννοείται ότι η τιμή που θα χρεωθείτε σε εσάς θα είναι αυτή που αναφέρεται στον Ιστότοπο στη διεύθυνση ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας και ότι τυχόν αλλαγές (αύξηση ή μείωση) μετά τη διαβίβαση της δεν θα ληφθούν υπόψη.


4.4 Τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα αποστολής των Προϊόντων επιβαρύνουν εσάς, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


4.5 Ο Πωλητής θα αποστείλει τα Προϊόντα μόνο αφού λάβει την επιβεβαίωση της εξουσιοδότησης πληρωμής ή αφού πιστωθεί το Συνολικό Οφειλόμενο Ποσό. Η κυριότητα των Προϊόντων θα μεταβιβαστεί σε εσάς κατά τη στιγμή της αποστολής, ώστε να νοείται ως η στιγμή παράδοσης του Προϊόντος στον μεταφορέα. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς στα Προϊόντα, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στον Πωλητή, από την άλλη πλευρά, θα μεταβιβαστεί σε εσάς όταν εσείς ή τρίτο μέρος που ορίζετε εσείς και εκτός από τον μεταφορέα, αποκτήσετε ουσιαστικά την κατοχή του Προϊόντα.


4.6 Η σύμβαση αγοράς εξαρτάται από τη μη καταβολή του Συνολικού Οφειλόμενου Ποσού. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς μαζί σας, η παραγγελία θα ακυρωθεί κατά συνέπεια.


Άρθ. 5 Τρόποι πληρωμής


5.1 Αυτό το άρθρο περιγράφει τους τρόπους πληρωμής που είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο.


5.2 Στον ιστότοπο, μπορείτε να κάνετε αγορές μέσω καρτών πληρωμής. Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού (i) επαληθευτούν τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή και (ii) η εταιρεία που εκδίδει την κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε έχει εκδώσει την εξουσιοδότηση χρέωσης. Κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2015/2366 / (ΕΕ) για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD2), ο χρήστης ενημερώνεται ότι ενδέχεται να του ζητηθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς ικανοποιώντας τα κριτήρια ελέγχου ταυτότητας που απαιτούνται από το ίδρυμα πληρωμών που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση την ηλεκτρονική συναλλαγή πληρωμής. Τα κριτήρια ελέγχου ταυτότητας αναφέρονται στην ταυτότητα του χρήστη (για την ικανοποίηση αυτού του κριτηρίου, ο χρήστης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς) και στη γνώση των συμφραζομένων του κωδικού ελέγχου ταυτότητας που μεταδίδεται από το ίδρυμα πληρωμών (Strong Customer Authentication ). Η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να συνεπάγεται την αδυναμία οριστικοποίησης της αγοράς στον ιστότοπο Τα εμπιστευτικά δεδομένα της κάρτας πληρωμής (αριθμός κάρτας, κάτοχος, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας) κρυπτογραφούνται και διαβιβάζονται απευθείας στον διαχειριστή των πληρωμών χωρίς περνώντας από τους διακομιστές που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.Επομένως, ο πωλητής δεν έχει ποτέ πρόσβαση και δεν αποθηκεύει, ακόμη και αν επιλέξετε να αποθηκεύσετε τέτοια δεδομένα στον Ιστότοπο, τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιείτε για την πληρωμή των Προϊόντων. Το υποσέλιδο του ιστότοπου υποδεικνύει τα σύμβολα των καρτών πληρωμής που μπορούν να χρησιμοποιηθεί στον ιστότοπο.


5.3 Δεν είναι δυνατή η πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα στον Ιστότοπο.


5.4 Στον ιστότοπο δεν είναι δυνατή η αγορά με αντικαταβολή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πωλητή.


5.5 Εάν η αξία του εκπτωτικού κωδικού είναι χαμηλότερη από αυτή της παραγγελίας, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να συμπληρωθεί σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που παρέχονται στον Ιστότοπο. Κάθε εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία μόνο αγορά. Σε καμία περίπτωση τα εκπτωτικά κουπόνια δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με μετρητά.


5.6 Οποιεσδήποτε εναλλακτικές μέθοδοι εκτός από αυτές που αναφέρονται παραπάνω περιγράφονται ή θα περιγραφούν σε αυτό το άρθρο.

  • Στον ιστότοπο είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση αγορών χρησιμοποιώντας τη λύση πληρωμής PayPal. Εάν επιλέξετε το PayPal ως μέσο πληρωμής, θα ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπο www.paypal.it όπου θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται και διέπεται από το PayPal και τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του χρήστη και του PayPal. Τα δεδομένα που εισάγονται στον ιστότοπο του PayPal θα υποβάλλονται σε επεξεργασία απευθείας από τον ίδιο και δεν θα διαβιβάζονται ούτε θα κοινοποιούνται στον Πωλητή. Επομένως, ο πωλητής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει και δεν αποθηκεύει με κανέναν τρόπο τα δεδομένα της κάρτας πληρωμής που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό σας στο PayPal ή τα δεδομένα οποιουδήποτε άλλου μέσου πληρωμής που συνδέεται με αυτόν τον λογαριασμό.
  • Είναι επίσης δυνατή η αγορά μέσω Κρυπτονομισμάτων στον Ιστότοπο. Τα κρυπτονομίσματα που είναι διαθέσιμα κατά καιρούς υποδεικνύονται απευθείας στον Ιστότοπο ή/και στη διαδικασία αγοράς.


Άρθ. 6 Παράδοση προϊόντων


6.1 Η παράδοση των Προϊόντων προβλέπεται σε: Ευρώπη.


6.2 Η υποχρέωση παράδοσης εκπληρώνεται μεταβιβάζοντας τη διαθεσιμότητα υλικού ή τον έλεγχο του Προϊόντος σε εσάς.


6.3 Χρόνος παράδοσης προϊόντος από την υποβολή της παραγγελίας: 5 ημέρες.


6.4 Ο όρος που αναφέρεται στο άρθρο. Το 6.3 πρέπει να γίνει κατανοητό ως ενδεικτικό και όχι ως επιτακτικό. Ως εκ τούτου, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει τα Προϊόντα εντός 30 ημερών από την αποστολή της παραγγελίας. Εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε τις συνθήκες του προϊόντος που παραδίδεται. Με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς του Προϊόντος, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στον Πωλητή, μεταβιβάζεται όταν εσείς ή ένα τρίτο μέρος που ορίζεται από εσάς και εκτός από τον μεταφορέα, κατέχετε ουσιαστικά το Προϊόν, ο Πωλητής συνιστά να επαληθεύσετε τον αριθμό των Προϊόντων που παραλήφθηκαν και ότι η συσκευασία είναι άθικτη, δεν είναι κατεστραμμένη, ούτε υγρή ή αλλοιωμένη με άλλο τρόπο, ακόμη και στα υλικά κλεισίματος και σας προσκαλούμε, προς το συμφέρον σας, να αναφέρετε τυχόν ανωμαλίες στο έγγραφο μεταφοράς ο μεταφορέας, αποδέχεται το πακέτο με κράτηση . Σε περίπτωση που η συσκευασία παρουσιάζει εμφανή σημάδια παραποίησης ή αλλοίωσης, συνιστάται να ειδοποιήσετε αμέσως τον πωλητή.


6.5 Αναφορικά με τη δυνατότητα να ζητήσετε την παράδοση των Προϊόντων σε "σημείο παραλαβής", ο Πωλητής σας ενημερώνει ότι έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε το Προϊόν σε σημείο συλλογής, σύμφωνα με τις επιλογές και τις μεθόδους διατίθεται στον Ιστότοπο ή/και κατά τη διαδικασία αγοράς, εφόσον αυτή η μέθοδος είναι διαθέσιμη για το Προϊόν που έχετε επιλέξει. Θα ειδοποιηθείτε αμέσως όταν το Προϊόν είναι έτοιμο για παραλαβή στο σημείο συλλογής της επιλογής σας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, εάν δεν εκπληρώσετε την υποχρέωση να παραλάβετε το Προϊόν, η σύμβαση αγοράς θα θεωρηθεί καταγγελθείσα από το νόμο.Ως αποτέλεσμα του τερματισμού, η παραγγελία θα ακυρωθεί και ο Πωλητής θα επιστρέψει το συνολικό οφειλόμενο ποσό από εσάς, μείον τα έξοδα αποστολής. Η απλή αποτυχία συλλογής του Προϊόντος δεν μπορεί να εκληφθεί ως άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, εάν υπάρχει, και δεν θα δικαιούται πλήρη επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν για την αγορά του Προϊόντος.


Άρθ. 7 Δικαίωμα υπαναχώρησης


7.1 Ο χρήστης καλείται να δει αυτό το άρθρο με ιδιαίτερη προσοχή, το οποίο διέπει το δικαίωμα υπαναχώρησης.


7.2 Το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι το δικαίωμα του Καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση αγοράς χωρίς να υποχρεούται να παράσχει λόγο. Εάν έχετε αγοράσει ως Επαγγελματίας, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πωλητή. Τυχόν εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης παρατίθενται σε αυτό το άρθρο 7. Εάν δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στο δικαίωμα υπαναχώρησης, αυτό το άρθρο 7 εφαρμόζεται πλήρως.

  • Στον ιστότοπο πωλούνται προϊόντα κατασκευασμένα κατά μέτρο ή σαφώς εξατομικευμένα. Εάν ενεργείτε ως Καταναλωτής, οι ακόλουθοι κανόνες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύουν από ειδική διάταξη του νόμου. Στην πραγματικότητα, εάν δεν συνέβαινε αυτό, ο Πωλητής δεν θα μπορούσε να μεταπωλήσει ένα Προϊόν που δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς.


7.3 Εάν είστε καταναλωτής (και αν δεν ισχύουν εξαιρέσεις για το σκοπό αυτό), έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς του Προϊόντος χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε οποιουσδήποτε λόγους και χωρίς να χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με άλλα έξοδα από αυτά που προβλέπονται σε αυτό άρθρο εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών ( Περίοδος απόσυρσης ). Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε τον Πωλητή, πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να γράψετε στον Πωλητή στα άτομα επικοινωνίας που αναφέρονται στην Εισαγωγή ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που μπορεί να υπάρχει στον ιστότοπο. Έχετε ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός του Περίοδος Υπαναχώρησης εάν η σχετική ανακοίνωση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από εσάς πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα άμεσα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων βαρύνουν τον Καταναλωτή, καθώς και την ευθύνη για τη μεταφορά τους. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, το Προϊόν πρέπει να παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία του Πωλητή ή σε διαφορετική διεύθυνση που θα κοινοποιήσει ο Πωλητής. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες: p >


  • σε περίπτωση παραγγελίας που σχετίζεται με ένα μεμονωμένο Προϊόν, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή των Προϊόντων,
  • σε περίπτωση Πολλαπλής Παραγγελίας με ξεχωριστές παραδόσεις, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή του τελευταίου Προϊόντος. o
  • σε περίπτωση παραγγελίας που σχετίζεται με την παράδοση ενός Προϊόντος που αποτελείται από πολλές παρτίδες ή τεμάχια, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο από εσάς, αποκτάτε φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή κομμάτι. < / li>


7.4 Εάν ισχύει η απόσυρση, ο Πωλητής θα επιστρέψει το συνολικό οφειλόμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εάν υπάρχουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο Πωλητής ενημερώθηκε για απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή.Σε περίπτωση που τα Προϊόντα έχουν αποσταλεί με μεταφορέα που έχει επιλεγεί από τον Καταναλωτή και με έξοδα του τελευταίου, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι την παραλαβή των Προϊόντων ή έως ότου ο Καταναλωτής αποδείξει ότι έχει επιστρέψει τα Προϊόντα, εάν έχει προηγηθεί η Ο καταναλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό του Προϊόντος, εκτός από αυτήν που απαιτείται για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος. Το προϊόν πρέπει σε κάθε περίπτωση να φυλάσσεται, να χειρίζεται και να επιθεωρείται με κανονική επιμέλεια και να επιστραφεί άθικτο, πλήρες σε όλα του τα μέρη, πλήρως λειτουργικό, συνοδευόμενο από όλα τα αξεσουάρ και φυλλάδια, με αναγνωριστικές ετικέτες, ετικέτες και σφραγίδα μιας χρήσης, όπου υπάρχει, ακόμα επικολλημένα. στο Προϊόν και άθικτο και μη παραποιημένο, καθώς και απόλυτα κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση του και απαλλαγμένο από σημάδια φθοράς ή βρωμιάς. Επιπλέον, η απόσυρση ισχύει για το Προϊόν στο σύνολό του. Επομένως, δεν μπορεί να ασκηθεί σε σχέση με εξαρτήματα ή/και εξαρτήματα του Προϊόντος. Σε περίπτωση που το Προϊόν για το οποίο έχει ασκηθεί η απόσυρση έχει υποστεί μείωση της αξίας που προκύπτει από το χειρισμό των αγαθών διαφορετική από εκείνη που είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από το ποσό της αποζημίωσης ποσό ίσο με αυτή τη μείωση της αξίας. Ο Πωλητής θα ειδοποιήσει αυτήν την περίσταση και το συνακόλουθο μειωμένο ποσό επιστροφής, παρέχοντας, σε περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων έχει ήδη καταβληθεί, τα τραπεζικά στοιχεία για την πληρωμή του ποσού που οφείλει ο χρήστης λόγω της μείωσης της αξίας του Προϊόντος. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση δεν έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης και, κατά συνέπεια, δεν θα δώσει το δικαίωμα οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων.


7.5 Με βάση τα παραπάνω, ο Πωλητής θεωρεί σκόπιμο να επισημάνει ότι τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος θα βαρύνουν εσάς και με δική σας ευθύνη.


Άρθ. 8 Νομική εγγύηση συμμόρφωσης


8.1 Η Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης προορίζεται για τον Καταναλωτή. Επομένως, ισχύει μόνο για χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά στον Ιστότοπο για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα.


8.2 Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος έναντι του Καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης του Προϊόντος που προκύπτει εντός δύο ετών από την παράδοση. Η άμεση ενέργεια για τη διαπίστωση των ελαττωμάτων που δεν αποκρύπτονται εκ προθέσεως από τον Πωλητή προδιαγράφεται, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας των είκοσι έξι μηνών από την παράδοση των εμπορευμάτων.


8.3 Εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης που εμφανίζεται εντός δώδεκα μηνών από την παράδοση του Προϊόντος υπήρχε ήδη εκείνη την ημερομηνία, εκτός εάν αυτή η υπόθεση δεν είναι συμβατή με τη φύση του Προϊόντος ή με τη φύση του ελαττώματος της συμμόρφωσης. Από τον δωδέκατο μήνα μετά την παράδοση του Προϊόντος, θα είναι αντ' αυτού ευθύνη του Καταναλωτή να αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε ήδη τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος.


8.4 Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης των αγαθών, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση ή να λάβει ανάλογη μείωση στην τιμή ή να καταγγείλει τη σύμβαση βάσει των προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο. 135-bis και επόμενα του Κώδικα Καταναλωτή.


8.5 Ο Πωλητής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ζημιάς, οποιασδήποτε φύσης, που προέρχεται από τη χρήση του Προϊόντος με ακατάλληλη ή/και μη σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή καθώς και σε περίπτωση ζημιάς που προέρχεται από απρόβλεπτες συνθήκες ή ανωτέρας βίας


8.6 Εάν κάνατε την αγορά ως Επαγγελματίας, δεν ισχύουν οι προηγούμενες παράγραφοι αυτού του άρθρου.


Άρθ. 9 Εγγύηση κατασκευαστή


Η Εγγύηση του Κατασκευαστή είναι μια πρόσθετη εγγύηση σε σχέση με τη Νομική Εγγύηση Συμμόρφωσης που μπορεί να παρέχεται από τον Πωλητή στα Προϊόντα. Τα Προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο ενδέχεται, ανάλογα με τη φύση τους, να καλύπτονται από συμβατική εγγύηση που εκδίδεται από τον κατασκευαστή (Συμβατική Εγγύηση). Μπορείτε να επιβάλλετε αυτήν την εγγύηση μόνο έναντι του κατασκευαστή. Η διάρκεια, η παράταση, ακόμη και εδαφική, οι συνθήκες και οι μέθοδοι χρήσης, τα είδη ζημιών/ελαττωμάτων που καλύπτονται και τυχόν περιορισμοί της Συμβατικής Εγγύησης εξαρτώνται από τον μεμονωμένο κατασκευαστή. Η Συμβατική Εγγύηση είναι εθελοντική και δεν αντικαθιστά, περιορίζει, προδικάζει ή αποκλείει τη Νομική Εγγύηση.


Άρθ. 10 Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο. εξωδικαστική επίλυση διαφορών - Εναλλακτική επίλυση διαφορών / Διαδικτυακή επίλυση διαφορών


10.1 Οι συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται μέσω της Ιστοσελίδας διέπονται από την ιταλική νομοθεσία.


10.2 Αυτό δεν θίγει την εφαρμογή προς τους καταναλωτές καταναλωτές που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ιταλία οποιωνδήποτε ευνοϊκότερων και υποχρεωτικών διατάξεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους.


10.3 Λάβετε υπόψη ότι στην περίπτωση χρήστη καταναλωτή, το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή κατοικίας του χρήστη είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία αυτού του εγγράφου.


10.4 Σε περίπτωση επαγγελματία χρήστη, για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία αυτού του εγγράφου, αρμόδιο είναι το Δικαστήριο όπου εδρεύει ο Πωλητής σύμφωνα με τις διατάξεις της Εισαγωγής.


10.5 Ο Πωλητής ενημερώνει τον χρήστη που κατέχει την ιδιότητα του Καταναλωτή ότι, σε περίπτωση που έχει υποβάλει καταγγελία απευθείας στον Πωλητή, μετά την οποία δεν κατέστη δυνατή η επίλυση της διαφοράς που προέκυψε, ο Πωλητής θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με το όργανο ή τα όργανα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την εξώδικη επίλυση διαφορών που σχετίζονται με υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση που συνάπτεται βάσει αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης (οργανισμοί ΕΕΔ), διευκρινίζοντας εάν προτίθεται ή όχι να κάνει χρήση των οργάνων αυτών για επίλυση της ίδιας της διαφοράς.


10.6 Ο Πωλητής ενημερώνει επίσης τον χρήστη που κατέχει την ιδιότητα του Καταναλωτή ότι έχει δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (η λεγόμενη πλατφόρμα ODR). Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr . Μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, ο χρήστης Καταναλωτής θα μπορεί να συμβουλευτεί τη λίστα των φορέων ΕΕΔ, να βρει τον σύνδεσμο στον ιστότοπο καθενός από αυτούς και να ξεκινήσει μια ηλεκτρονική διαδικασία επίλυσης της διαφοράς στην οποία εμπλέκεται.


10.7 Το δικαίωμα του καταναλωτή χρήστη να προσφύγει στον τακτικό αρμόδιο δικαστή της διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που σχετίζονται με καταναλωτικές σχέσεις μέσω της προσφυγής στην διαδικασίες που αναφέρονται στο Μέρος V, Τίτλος II-bis του Κώδικα Καταναλωτή.

Ο χρήστης που διαμένει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ιταλίας, μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση, για οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ερμηνεία αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης, στην ευρωπαϊκή διαδικασία που έχει θεσπιστεί για μικροαπαιτήσεις, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει, εξαιρουμένων των τόκων, δικαιωμάτων και εξόδων, τις 5.000,00 ευρώ. Το κείμενο του κανονισμού είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο http://www.eur-lex.europa.eu .


Άρθ. 11 Εξυπηρέτηση πελατών


11.1 Είναι δυνατό να ζητήσετε πληροφορίες, να στείλετε επικοινωνίες, να ζητήσετε βοήθεια ή να υποβάλετε παράπονα επικοινωνώντας με τον πωλητή στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην Εισαγωγή ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει πιθανώς στον ιστότοπο.


11.2 Ο πωλητής απαντά εντός ενδεικτικής περιόδου 5 εργάσιμων ημερών.


Άρθ. 12 Διάφορα


12.1 Αυτό το έγγραφο διέπει πλήρως τη σχέση μεταξύ εσάς και του Πωλητή. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλάσσονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


Με την υποστήριξη του LegalBlink.

    .