Tietosuojakäytäntö

TIETOJA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti.

Esipuhe

Nämä tiedot annetaan verkkosivustolle "https://exlibris.store/"(Sivusto), jonka omistaa Eliografia Morando di Stefano Morando, jonka kotipaikka on Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT, rekisteröity Pavian kauppakamariin, alv-numero 01360670184, verotunnus MRNSFN67A22C551T(Rekisterinpitäjä), GDPR:n mukaisena rekisterinpitäjänä.

Ostokset sivustolla

Henkilötietojasi käsitellään, jotta voit tehdä ostoksia Sivustolla, edellyttäen, että annat siihen etukäteen suostumuksesi.

Rekisteröinti

Rekisteröitymisen yhteydessä pyydettyjä tietoja käytetään siihen, että voit käyttää sivuston varattua aluetta ja rekisterinpitäjän rekisteröityneille käyttäjille tarjoamia verkkopalveluja.

Pehmeä roskapostitus

Rekisterinpitäjä voi käyttää Sivuston kautta myytäväksi tarjottujen tuotteiden suoramyyntiä varten sähköpostiosoitteita, jotka olet antanut Sivustolla tehdyn oston yhteydessä, myös ilman suostumustasi, edellyttäen, että kyseinen tuote on samanlainen kuin edellisessä myynnissä (niin sanottu pehmeä roskapostitus). Voit kuitenkin milloin tahansa kieltäytyä tästä käsittelystä ilmoittamalla vastustuksestasi rekisterinpitäjälle.

***

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitamme täten, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi seuraavin edellytyksin.

1 artikla. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta. Pakollinen tai vapaaehtoinen myöntäminen. Käsittelystä kieltäytymisen seuraukset.

Henkilötietojen käsittelyllä pyritään saavuttamaan seuraavat tarkoitukset:

a. jotta voidaan rekisteröityä sivustolle ja käyttää rekisteröityneille käyttäjille varattuja palveluja sekä täyttää voimassa olevasta lainsäädännöstä tai määräyksistä johtuvat velvoitteet erityisesti hallinnon, kirjanpidon ja yleisen turvallisuuden alalla. Käsittelyn oikeusperusteena on se, että rekisterinpitäjän on tarpeen toteuttaa rekisteröidyn pyynnöstä hyväksytyt sopimusta edeltävät toimenpiteet tai noudattaa lakisääteistä velvoitetta;

b. kun kyseessä on verkkokaupan tilaus, jotta ostosopimus voidaan tehdä ja siihen liittyvät liiketoimet suorittaa asianmukaisesti (ja, jos se on alakohtaisten säännösten mukaan tarpeen, verovelvoitteiden noudattamiseksi). Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän velvollisuus täyttää rekisteröidyn kanssa tehty sopimus tai noudattaa oikeudellisia velvoitteita;

c. rajoitetaan sähköpostikoordinaatteihin, jotka olet antanut Sivuston kautta tehdyn ostoksen yhteydessä, jotta rekisterinpitäjä voi tarjota suoraan samankaltaisia tuotteita (niin sanottu pehmeä roskapostitus), ellet vastusta tällaista käsittelyä tässä käytännesäännössä säädetyllä tavalla. Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tämäntyyppisen viestinnän lähettämisessä. Tämän oikeutetun edun voidaan katsoa vastaavan rekisteröidyn etua saada "pehmeää roskapostia";

d. Käsittelyn oikeusperusta on rekisteröidyn suostumus;

e. vastata sähköpostitse pyyntöihisi. Tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta kieltäytymisesi estää rekisterinpitäjää vastaamasta pyyntöihisi. Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastata pyyntöihisi. Tämä oikeutettu etu vastaa käyttäjän etua saada vastauksia rekisterinpitäjälle lähetettyihin viesteihin.

Tietojen toimittaminen a ja b alakohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten on täysin vapaaehtoista. Koska tällainen käsittely on kuitenkin välttämätöntä, jotta voit tehdä ostoksen Sivustolla, jos kieltäydyt antamasta kyseisiä tietoja, ostoksen tekeminen Sivuston kautta on mahdotonta.

Rekisterinpitäjä voi edelleen käyttää henkilötietojasi ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisten velvoitteiden ja sinun ja rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvien velvoitteiden asianmukaiseen täyttämiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä esitetyn soveltamista.

Maksukortin tiedot

Suorittaakseen maksun jollakin sivustolla tarjotuista maksukorteista käyttäjän on syötettävä maksukortin luottamukselliset tiedot suoraan sivulle, joka kommunikoi suojatun salausprotokollan kautta maksupalveluntarjoajan kanssa (joka toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä), kulkematta rekisterinpitäjän palvelimen kautta, joka ei näin ollen käsittele näitä tietoja millään tavalla. Tiedot hankitaan salatussa muodossa.

Maksupalveluista sisämarkkinoilla (PSD2) annetussa direktiivissä 2015/2366/ (EU) säädettyjen oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi sinulle ilmoitetaan, että luottokortilla Sivustolla tehtyjen ostosten osalta ostoprosessin loppuunsaattamiseksi tarvittaviin tietoihin voi sisältyä antamasi matkapuhelinnumero tai muita ostoprosessin loppuunsaattamiseksi tarvittavia henkilötietoja. Jotta voit suorittaa ostoksesi loppuun, maksutapahtuman hallinnoinnista vastaava maksulaitos lähettää sinulle tunnistautumiskoodin, joka sinun on syötettävä ostoprosessin aikana täyttääkseen PSD2:ssa (Strong Customer Authentication) säädetyt tunnistautumiskriteerit. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen, eikä se edellytä suostumustasi.

Maksukorttitietojen osalta huomaa, että henkilötietojesi käsittely on tarpeen, jotta verkkokauppaostosopimus voidaan tehdä rekisterinpitäjän kanssa. Jos et anna näitä tietoja, et voi suorittaa verkko-ostoprosessia loppuun.

PayPal

Sivustolla voit myös ostaa PayPal-maksuvälineen kautta. Tällöin sinut ohjataan Sivuston ulkopuoliselle sivulle, jossa sinun on ilmoitettava henkilötiedot, joita PayPal - joka toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä - tarvitsee ostoprosessin loppuun saattamiseksi. Henkilötiedot eivät kulje verkkosivuston palvelimen kautta, joka ei näin ollen käsittele näitä tietoja millään tavalla. Henkilötietojesi käsittely on tarpeen, jotta voit tehdä verkko-ostosopimuksen rekisterinpitäjän kanssa. Jos et anna näitä tietoja, et voi suorittaa verkko-ostoprosessia loppuun.

Erityiset tai oikeudelliset tiedot

Rekisterinpitäjä ei käsittele erityisiä tai oikeudellisia tietoja.

2 artikla. Käsittelymuodot

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu pääasiassa sähköisesti tai automatisoidusti, menetelmien ja välineiden avulla, jotka soveltuvat niiden turvallisuuden ja luottamuksellisuuden takaamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Hankitut tiedot ja käsittelymenetelmät ovat asianmukaisia eivätkä liioin kohtuuttomia suhteessa tarjottuihin palveluihin. Tietoja on myös hallinnoitava ja suojattava ympäristöissä, joihin pääsyä valvotaan jatkuvasti.

3 artikla. Tiedottaminen ja tietojen levittäminen

Tietosi voidaan välittää

 • kaikille niille rekisteröidyille (mukaan lukien viranomaiset), joilla on pääsy henkilötietoihin sääntely- tai hallintotoimenpiteiden nojalla.
 • yrityksille tai kolmansille osapuolille, jotka vastaavat Sivuston kautta ostettujen tuotteiden painatuksesta, kirjekuoretuksesta, lähettämisestä ja/tai toimitus- ja/tai noutopalveluista.
 • postitoimistot, kuriirit, toimittajat (esim. drop shipping) tai lähettäjät, jotka vastaavat Sivuston kautta ostettujen tuotteiden toimittamisesta.
 • pankit ja yritykset, jotka hallinnoivat kansallisia tai kansainvälisiä maksupiirejä, joiden kautta suoritetaan verkkomaksuja Sivuston kautta ostetuista tuotteista.
 • yritykset, konsultit tai ammattilaiset, jotka vastaavat rekisterinpitäjän laitteistojen ja ohjelmistojen asentamisesta, ylläpidosta, päivittämisestä ja yleisesti ottaen hallinnoinnista tai joita rekisterinpitäjä käyttää palvelujensa tarjoamiseen.
 • verkkomaksutapahtumia hallinnoivat aiheet
 • kaikille julkisille ja/tai yksityisille subjekteille, luonnollisille ja/tai oikeushenkilöille (oikeudelliset, hallinnolliset ja verotukselliset konsulttiyritykset, oikeusviranomaiset, kauppakamarit, työmarkkinakamarit ja -toimistot jne.), jos viestintä on välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista laista johtuvien velvoitteiden asianmukaisen täyttämisen kannalta.

Sinua koskevia tietoja ei levitetä tilasto- tai tutkimustarkoituksiin muutoin kuin nimettömänä ja kootusti.

4 artikla. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä seuraaviin osoitteisiin:

Eliografia Morando di Stefano Morando Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT
Puhelin: 0383700051
Sähköposti: info@exlibris.store
Sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

5 artikla. Henkilötietojen tallentaminen


Käyttäjän tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tarjottujen palvelujen asianmukaisen tarjoamisen varmistamiseksi ja joka tapauksessa lainsäädännössä tai henkilötietojen suojaa koskevan takuun säännöksissä säädetyissä rajoissa.

Jos käyttäjä sulkee verkkosivuston tilin, siihen sisältyviä tietoja säilytetään hallinnollisia tarkoituksia varten enintään 90 päivän ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kirjanpitodokumenttien säilyttämistä koskevien erityisten lakisääteisten velvoitteiden soveltamista tai yleisen turvallisuuden takaamiseksi.


6 artikla. Siirto riittävien suojatoimien alaisena

Sivuston kautta rekisterinpitäjälle toimitetut henkilötietosi voidaan siirtää yhteen tai useampaan kolmanteen maahan, koska rekisterinpitäjä on antanut riittävät takeet tästä.

Jos henkilötietojasi siirretään kolmansiin maihin, sinulla on täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja.

Riittävät takeet ovat viranomaisten tai julkisten elinten välinen oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen asiakirja.

Voit saada kopion henkilötiedoistasi:

 • Ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja/tai tietosuojavastaavaan (jos sellainen on nimetty).


7 artikla. Asianomaisen oikeudet

Tietosuojasääntöjen 13 artiklan mukaisesti rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle, että sinulla on oikeus seuraaviin asioihin

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä henkilötietoihisi ja niiden oikaisemista tai poistamista tai sinua koskevan käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeutta tietojen siirrettävyyteen.
 • peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuutta.
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle (esim. Italian tietosuojaviranomaiselle).

Edellä mainittuja oikeuksia voi käyttää esittämällä pyynnön rekisterinpitäjälle edellä mainituissa yhteyksissä.


8 artikla. Muutokset

Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tähän käytäntöön milloin tahansa, tiedottaen siitä asianmukaisesti sivuston käyttäjille ja varmistaen joka tapauksessa henkilötietojen riittävän ja vastaavanlaisen suojan. Jos haluat nähdä mahdolliset muutokset, sinua pyydetään tutustumaan tähän käytäntöön säännöllisesti.