Privacybeleid

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (GDPR)

Voorwoord

Deze informatie wordt verstrekt voor de website "https://exlibris.store/"(Site) die eigendom is van Eliografia Morando di Stefano Morando, met maatschappelijke zetel in Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT, Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Pavia, met BTW nr. 01360670184, met belastingcode MRNSFN67A22C551T(Gegevensbeheerder), als Gegevensbeheerder in de zin van de GDPR.

Aankopen op de Site

Behoudens uw voorafgaande toestemming, worden uw persoonsgegevens verwerkt om u in staat te stellen aankopen te doen op de Site.

Inschrijving

De in geval van registratie gevraagde informatie en gegevens zullen worden gebruikt om u zowel toegang te verlenen tot het gereserveerde gedeelte van de Site als gebruik te laten maken van de online diensten die door de Gegevensverwerker aan geregistreerde gebruikers worden aangeboden.

Zacht spammen

De verantwoordelijke voor de verwerking kan, met het oog op de rechtstreekse verkoop van de producten die via de Site te koop worden aangeboden, de e-mailadressen gebruiken die u hebt verstrekt in het kader van een aankoop op de Site, zelfs zonder uw toestemming, op voorwaarde dat het product in kwestie gelijkaardig is aan dat van de vorige verkoop (zogenaamde soft spamming). U kunt deze verwerking echter te allen tijde weigeren door uw verzet kenbaar te maken aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

***

In overeenstemming met de GDPR delen wij u hierbij mee dat de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden zal verwerken.

Art. 1. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking. Verplichte of facultatieve toekenning. Gevolgen van weigering tot verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens is gericht op de verwezenlijking van de volgende doeleinden

a. om de registratie op de Site en de toegang tot de diensten voorbehouden aan geregistreerde gebruikers mogelijk te maken, alsook om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet of de geldende reglementering, met name op administratief en boekhoudkundig gebied en inzake openbare veiligheid. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de noodzaak voor de verantwoordelijke voor de verwerking om precontractuele maatregelen uit te voeren die op verzoek van de betrokkene zijn genomen of om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

b. in het geval van een online aankooporder, om het sluiten van de koopovereenkomst en de correcte uitvoering van de daarmee verband houdende transacties mogelijk te maken (en, indien nodig volgens de sectorale voorschriften, om te voldoen aan de fiscale verplichtingen). De rechtsgrondslag voor de verwerking is de verplichting van de verantwoordelijke voor de verwerking om het contract met de betrokkene uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

c. beperkt tot de e-mailcoördinaten die door u zijn verstrekt in het kader van een aankoop via de Site, om het directe aanbod door de Gegevensbeheerder van soortgelijke producten mogelijk te maken (zogenaamde soft spamming), tenzij u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking op de wijze die in dit beleid is bepaald. De rechtsgrondslag voor de verwerking is het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking bij het versturen van dit soort communicatie. Dit rechtmatige belang kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan het belang van de betrokkene om "soft-spam"-communicatie te ontvangen;

d. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de toestemming van de betrokkene;

e. per e-mail op uw verzoeken te reageren. Het verstrekken van gegevens is facultatief, maar uw weigering maakt het voor de verantwoordelijke voor de verwerking onmogelijk om aan uw verzoeken te voldoen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om aan uw verzoeken te voldoen. Dit rechtmatige belang komt overeen met het belang dat de gebruiker heeft bij het ontvangen van antwoorden op aan de verantwoordelijke voor de verwerking verzonden mededelingen.

De verstrekking van gegevens voor de in de punten a) en b) genoemde doeleinden is louter facultatief. Aangezien een dergelijke verwerking echter noodzakelijk is om een aankoop op de Site te doen, zal uw weigering om de gegevens in kwestie te verstrekken het onmogelijk maken om een dergelijke aankoop via de Site te doen.

Onverminderd het voorgaande wordt ervan uitgegaan dat de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens uitsluitend mag gebruiken om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de vigerende wetgeving en de verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en de verantwoordelijke voor de verwerking.

Betaalkaartgegevens

Om een betaling uit te voeren met een van de betaalkaarten die op de Site worden aangeboden, moet de gebruiker de vertrouwelijke gegevens van de betaalkaart rechtstreeks invoeren op een pagina die via een beveiligd encryptieprotocol communiceert met de betalingsdienstaanbieder (die optreedt als autonome verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens), zonder via de server van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens te passeren, die deze gegevens bijgevolg op geen enkele manier zal verwerken. De gegevens zullen in gecodeerd formaat worden verkregen.

Ter uitvoering van de wettelijke verplichtingen waarin Richtlijn 2015/2366/ (EU) betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PSD2) voorziet, wordt u ervan in kennis gesteld dat, met betrekking tot aankopen die op de Site met een kredietkaart worden gedaan, de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten van het aankoopproces het door u verstrekte mobiele telefoonnummer kunnen omvatten, of andere persoonsgegevens die nodig zijn om het aankoopproces te voltooien. Om u in staat te stellen uw aankoop te voltooien, zal de betalingsinstelling die belast is met het beheer van de transactie u een authenticatiecode sturen, die u tijdens het aankoopproces moet invoeren om te voldoen aan de authenticatiecriteria van PSD2 (Strong Customer Authentication). De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden heeft als rechtsgrondslag de nakoming van wettelijke verplichtingen en behoeft uw toestemming niet.

Met betrekking tot de gegevens van de betaalkaart wordt erop gewezen dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om het online aankoopcontract met de verantwoordelijke voor de verwerking te kunnen sluiten. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u het online aankoopproces niet voltooien.

PayPal

Op de Site kunt u ook kopen via het betalingssysteem PayPal. In dat geval wordt u naar een pagina buiten de Site geleid, waar u de persoonlijke gegevens moet opgeven die PayPal - dat als onafhankelijke gegevensbeheerder zal optreden - nodig heeft om het aankoopproces te voltooien. De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven via de server van de Website, die deze gegevens bijgevolg op geen enkele manier zal verwerken. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de sluiting van het online koopcontract met de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk te maken. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u het online aankoopproces niet voltooien.

Bijzondere of justitiële gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt geen bijzondere of justitiële gegevens.

Art. 2. Verwerkingsmodaliteiten

De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt hoofdzakelijk met behulp van elektronische of geautomatiseerde middelen, volgens de methoden en met de middelen die geschikt zijn om de veiligheid en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen in overeenstemming met de GDPR.

De verkregen informatie en de verwerkingsmethoden zullen relevant zijn en niet buitensporig in verhouding tot de aard van de verleende diensten. De gegevens worden ook beheerd en beschermd in omgevingen waar de toegang onder voortdurende controle staat.

Art. 3. Mededeling en verspreiding van gegevens

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven

 • aan alle subjecten (met inbegrip van overheidsinstanties) die op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen toegang hebben tot persoonsgegevens
 • aan bedrijven of derden belast met het drukken, de omhulling, de verzending en/of de levering en/of de afhaling van de via de Site aangekochte producten
 • postkantoren, koeriers, leveranciers (bv. drop shipping) of expediteurs die belast zijn met de levering van de via de Site aangekochte producten
 • banken en bedrijven die nationale of internationale betalingscircuits beheren via welke online betalingen worden verricht voor producten die via de Site zijn gekocht
 • bedrijven, consultants of vakmensen die belast zijn met de installatie, het onderhoud, de actualisering en in het algemeen het beheer van de hardware en software van de verantwoordelijke voor de verwerking of die deze gebruikt voor het verlenen van zijn diensten
 • onderwerpen die online betalingstransacties beheren
 • aan alle openbare en/of particuliere subjecten, natuurlijke en/of rechtspersonen (juridische, administratieve en fiscale adviesbureaus, gerechtelijke diensten, kamers van koophandel, kamers en arbeidsbureaus, enz.), indien de mededeling noodzakelijk of functioneel is voor de juiste nakoming van de verplichtingen die uit de wet voortvloeien.

De gegevens over u zullen niet worden verspreid, behalve in anonieme en geaggregeerde vorm, voor statistische of onderzoeksdoeleinden.

Art. 4. Gegevensbeheerder

Er kan contact worden opgenomen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op de volgende adressen

Eliografia Morando di Stefano Morando Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT
Telefoon: 0383700051
E-mail: info@exlibris.store
Via het contactformulier op de Site.

Art. 5. Opslag van persoonsgegevens


De gegevens van de gebruiker worden niet langer bewaard dan nodig is om de correcte levering van de aangeboden diensten te garanderen en in ieder geval binnen de termijnen die zijn voorzien in de wetgeving of in de bepalingen van de Garantiefonds voor de bescherming van persoonsgegevens.

Indien de gebruiker de Website-account afsluit, zullen de daarin opgenomen gegevens voor administratieve doeleinden worden bewaard gedurende een periode van maximaal 90 dagen, onverminderd specifieke wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van boekhoudkundige documenten of voor doeleinden van openbare veiligheid.


Art. 6. Overdracht onderworpen aan passende waarborgen

Uw persoonsgegevens die via de site aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt, kunnen aan een of meer derde landen worden doorgegeven indien de verantwoordelijke voor de verwerking daartoe voldoende garanties heeft gegeven.

Met betrekking tot de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde landen beschikt u over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen.

De adequate waarborgen die zijn ingebouwd, bestaan uit een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheden of overheidsinstanties.

U kunt een kopie van uw persoonsgegevens krijgen:

 • Door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking en/of de functionaris voor gegevensbescherming (indien aangesteld).


Art. 7. Rechten van de belanghebbende

Overeenkomstig art. 13 van het Privacyreglement deelt de verantwoordelijke voor de verwerking u mee dat u het recht hebt om

 • de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken, alsmede om rectificatie of wissing daarvan of beperking van de u betreffende verwerking, dan wel om bezwaar tegen verwerking daarvan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • de toestemming te allen tijde intrekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (bv. de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit).

Bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens via de bovengenoemde contactpunten.


Art. 8. Wijzigingen

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in dit beleid aan te brengen, waarbij hij de gebruikers van de site op passende wijze informeert en in ieder geval een adequate en gelijksoortige bescherming van persoonsgegevens waarborgt. Om eventuele wijzigingen te kunnen zien, wordt u verzocht dit beleid regelmatig te raadplegen.