Privacybeleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG). Met ingang van 01/01/2019


VOORWOORD


Deze informatie houdt rekening met de bepalingen van de AVG en de Privacy Code (Wetsdecreet 30 juni 2003 n. 196). Het document is ook opgesteld op basis van de Richtlijnen van de Privacy Garant (met name de Anti-spam Richtlijnen uitgegeven door de Privacy Garant op 4 juli 2013).


Gegevensbeheerder : Morando Stefano


Site waarnaar dit privacybeleid verwijst: https://exlibris.store/ ( Site ).


De Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen DPO aangesteld. Daarom kunt u elk verzoek om informatie rechtstreeks naar de gegevensbeheerder sturen.


ALGEMENE INFORMATIE


Dit document beschrijft hoe de gegevensbeheerder uw op de site verstrekte persoonlijke gegevens verwerkt.


De belangrijkste behandelingen van uw persoonlijke gegevens worden hieronder beschreven. In het bijzonder wordt de rechtsgrond van de verwerking toegelicht, indien de verstrekking verplicht is en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van persoonsgegevens. Om uw rechten, indien nodig, beter te omschrijven, hebben we gespecificeerd of en wanneer een bepaalde verwerking van persoonsgegevens niet wordt uitgevoerd.


Registratie op de site


De informatie en gegevens die nodig zijn in geval van registratie zullen worden gebruikt om u zowel toegang te geven tot het gereserveerde gedeelte van de site als om de online diensten te gebruiken die door de gegevensbeheerder worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers. De rechtsgrond voor de verwerking is de noodzaak van de gegevensbeheerder om precontractuele maatregelen uit te voeren die op verzoek van de belanghebbende zijn genomen. Het verstrekken van gegevens is optioneel. Uw weigering om gegevens te verstrekken, maakt het echter onmogelijk om u op de site te registreren.


Aankopen op de site


Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om u in staat te stellen aankopen te doen op de Site.In het geval van het plaatsen van een online aankooporder, om de sluiting van het koopcontract en de correcte uitvoering van de daarmee verbonden handelingen mogelijk te maken (en, indien nodig op grond van sectorwetgeving, om aan fiscale verplichtingen te voldoen). De rechtsgrondslag van de verwerking is de verplichting van de Verwerkingsverantwoordelijke om het contract met de belanghebbende uit te voeren of om wettelijke verplichtingen na te komen. Ongeacht het bovenstaande (en dus van uw toestemming), kan de gegevensbeheerder uw gegevens verwerken voor de doeleinden van c.d. "soft-spam", beheerst door art. 130 van de privacycode. Dit betekent dat beperkt tot de e-mail die door u is verstrekt in het kader van een aankoop via de site, de gegevensbeheerder de e-mail zal verwerken om het directe aanbod van soortgelijke producten / diensten mogelijk te maken, op voorwaarde dat u geen bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking in de methoden voorzien in deze informatie. De wettelijke basis van de verwerking is het legitieme belang van de gegevensbeheerder om dit soort communicatie te verzenden. Dit legitieme belang kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan het belang van de belanghebbende bij het ontvangen van "soft-spam"-berichten. De gegevensbeheerder kan e-mails sturen om de gebruiker eraan te herinneren een aankoop te voltooien. De wettelijke basis van deze verwerking is het legitieme belang van de gegevensbeheerder om dit soort communicatie te verzenden.


Reageer op uw verzoeken


Uw gegevens worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie.De bepaling is facultatief, maar uw weigering zal het voor de Verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk maken om uw vragen te beantwoorden.De rechtsgrond van de verwerking is het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om gevolg te geven aan de verzoeken van de gebruiker. Dit legitieme belang is gelijk aan het belang van de gebruiker bij het ontvangen van een antwoord op berichten die naar de gegevensbeheerder zijn gestuurd.


Generieke marketing


Met uw toestemming kan de Verwerkingsverantwoordelijke de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken om u reclamemateriaal en/of nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot zijn eigen producten of producten van derden. De wettelijke basis voor deze behandeling is uw toestemming. Het verstrekken van persoonsgegevens voor dit doel is puur optioneel. Als u geen toestemming geeft voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, wordt het voor u onmogelijk om reclamemateriaal te ontvangen met betrekking tot de producten / diensten van de gegevensbeheerder en / of derden, evenals de onmogelijkheid voor de gegevensbeheerder om marktonderzoeken uit te voeren , ook gericht op het beoordelen van de mate van gebruikerstevredenheid, evenals het sturen van nieuwsbrieven.


Profilering


Met uw toestemming kan de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens verwerken voor profileringsdoeleinden, d.w.z. voor de analyse van uw consumptiekeuzes door het type en de frequentie van uw aankopen te onthullen, om u reclamemateriaal en/of nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot uw eigen of producten van derden van uw specifieke interesse. De wettelijke basis voor deze behandeling is uw toestemming. Het verstrekken van gegevens voor dit doel is puur optioneel. Als u niet instemt met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor profileringsdoeleinden, kan de gegevensbeheerder uw commerciële profiel niet verwerken, door uw keuzes en koopgewoonten te detecteren en u reclamemateriaal te sturen met betrekking tot de producten van de verwerkingsverantwoordelijke. en/of van derden, van uw specifieke interesse.


Gegevensoverdracht


De gegevensbeheerder geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.


Geolocatie


De site implementeert geen geolocatietools voor het IP-adres van de gebruiker.


Communicatie van persoonlijke gegevens


Als onderdeel van zijn gewone activiteit kan de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens doorgeven aan bepaalde categorieën van onderwerpen. In artikel 2 vindt u de lijst met onderwerpen aan wie de Verantwoordelijke uw persoonsgegevens meedeelt. Om de bescherming van uw rechten te vergemakkelijken, kan artikel 2 in sommige gevallen specificeren wanneer uw gegevens niet aan derden worden bekendgemaakt.

De "mededeling" van persoonsgegevens aan derden verschilt van de "doorgifte" (geregeld door het vorige punt). In de communicatie kan de derde partij aan wie de gegevens worden verzonden, deze alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden die worden beschreven in de relatie met de gegevensbeheerder. Bij de doorgifte wordt de derde echter eigenaar van de autonome behandeling van persoonsgegevens. Verder is altijd uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens door te geven aan derden.


Onverminderd het voorgaande, is het duidelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens in ieder geval mag gebruiken om naar behoren te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd door de geldende wetten.


SPECIFIEKE PRIVACY-INFORMATIE


Art. 1 Behandelmethode


1.1 De verwerking van uw persoonsgegevens zal voornamelijk gebeuren met behulp van elektronische of geautomatiseerde middelen, op de manier en met de gepaste tools om de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan te garanderen in overeenstemming met de AVG. Indien de automatische chatbotdienst operationeel is, zal de Uw persoonlijke gegevens worden ook verwerkt om de activering van deze dienst mogelijk te maken, waarmee de gebruiker met voorafgaande toestemming contact kan opnemen met en gecontacteerd kan worden door de gegevensbeheerder. De wettelijke basis is het legitieme belang van de gegevensbeheerder om te reageren op verzoeken van gebruikers via de chatbotservice. Dit legitieme belang kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan het belang van de belanghebbende bij het gebruik van de automatische chatbotservice.


1.2 De verkregen informatie en de verwerkingsmethoden zijn relevant en niet buitensporig in verhouding tot het soort verleende diensten. Uw gegevens worden ook beheerd en beschermd in beveiligde IT-omgevingen die passen bij de omstandigheden.


1.3 Er worden geen "bijzondere gegevens" verwerkt via de Site. Bijzondere gegevens zijn gegevens die raciale en etnische afkomst, religieuze, levensbeschouwelijke of andere overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties van religieuze, levensbeschouwelijke, politieke of vakbondsaard, gezondheidstoestand en seksuele leven kunnen onthullen


1.4 Gerechtelijke gegevens worden niet verwerkt via de Site.


Art. 2 Communicatie van persoonsgegevens


De gegevensbeheerder kan uw persoonlijke gegevens doorgeven aan specifieke categorieën van onderwerpen. Dit zijn de onderwerpen aan wie de gegevensbeheerder zich het recht voorbehoudt om uw gegevens mee te delen:


 • De gegevensbeheerder kan uw persoonlijke gegevens doorgeven aan al die personen (inclusief openbare autoriteiten) die toegang hebben tot persoonlijke gegevens op grond van wettelijke of administratieve bepalingen. li >
 • Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan al die publieke en/of private subjecten, natuurlijke en/of rechtspersonen (juridische, administratieve en fiscale adviesbureaus, Rechtbanken, Kamers van Koophandel , Kamers en Arbeidsbureaus, enz.), indien de communicatie noodzakelijk of functioneel is voor de correcte nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet.
 • De Verwerkingsverantwoordelijke maakt op geen enkele manier gebruik van werknemers en/of medewerkers. Daarom zullen uw persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan deze categorie van onderwerpen.
 • De Verwerkingsverantwoordelijke maakt geen gebruik van bedrijven, adviseurs of professionals die verantwoordelijk zijn voor de installatie, het onderhoud, het bijwerken en, in het algemeen, het beheer van de hardware en software van de Gegevens Controller behandeling. Daarom zullen uw gegevens niet worden bekendgemaakt aan deze categorieën van onderwerpen.
 • Om zijn communicatie te verzenden, maakt de gegevensbeheerder gebruik van externe bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van dit type communicatie (CRM-platforms). Uw persoonlijke gegevens (met name uw e-mailadres) kunnen dan aan deze bedrijven worden bekendgemaakt.
 • De gegevensbeheerder maakt geen gebruik van externe bedrijven om de klantenservice te verlenen.


De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om de bovenstaande lijst te wijzigen op basis van zijn normale bedrijfsvoering. Daarom wordt u uitgenodigd om regelmatig toegang te krijgen tot deze informatie om te controleren aan welke personen de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens meedeelt.


Art. 3 Bewaring van persoonsgegevens


3.1 Dit artikel beschrijft hoe lang de gegevensbeheerder zich het recht voorbehoudt om uw persoonlijke gegevens te bewaren


 • Met het oog op de uitvoering van het verkoopcontract worden de gegevens gedurende 10 jaar bewaard vanaf de datum van ontvangst van de inkooporder. Dit is om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zijn recht van verdediging uit te oefenen en aan te tonen dat hij de overeenkomst correct heeft uitgevoerd.


3.2 Onverminderd de bepalingen van artikel 3.1, kan de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens bewaren voor de tijd die vereist is door specifieke regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.


Art. 4 Overdracht van persoonlijke gegevens


4.1 De gegevensbeheerder is gevestigd in de Europese Unie. Daarom is de verwerking van uw gegevens vanuit regelgevend oogpunt veilig, aangezien deze wordt beheerst door de AVG. Als de doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvindt in een niet-EU-land en waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsoordeel heeft uitgesproken, wordt de doorgifte in ieder geval vanuit regelgevend oogpunt als veilig beschouwd. Dit artikel 4.1 geeft van tijd tot tijd aan naar welke landen uw persoonlijke gegevens mogelijk worden overgedragen en waar de Europese Commissie een oordeel over adequaatheid heeft geuit.

 • De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om dit artikel regelmatig te raadplegen om te controleren of de overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt in een land met deze kenmerken.


4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1, kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan niet-EU-landen waarvoor de Europese Commissie geen adequaatheidsoordeel heeft uitgesproken. U wordt daarom uitgenodigd om dit artikel 4.2 regelmatig door te nemen om na te gaan naar welke van deze landen uw gegevens kunnen worden overgedragen.


Art. 5. Rechten van de belanghebbende


Op grond van art. 13 van de Privacyverordening, informeert de gegevensbeheerder u dat u het recht hebt om:


 • de gegevensbeheerder vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens en deze te corrigeren of te verwijderen of de verwerking ervan te beperken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • de toestemming op elk moment intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijv. de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens).


Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een informeel verzoek te sturen naar de contactpersonen vermeld in de Inleiding.


Art. 6. Wijzigingen en diversen


De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om deze informatie op elk moment te wijzigen, de gebruikers van de site de nodige publiciteit te geven en in elk geval een adequate en vergelijkbare bescherming van persoonlijke gegevens te garanderen. Om eventuele wijzigingen te kunnen inzien, wordt u verzocht deze informatie regelmatig te raadplegen. In het geval van substantiële wijzigingen in deze privacyverklaring, kan de gegevensbeheerder dit ook per e-mail melden.


Mogelijk gemaakt door LegalBlink

.