Privacybeleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG).Van kracht sinds 01/01/2019


INLEIDING


Deze informatienota houdt rekening met de bepalingen van de AVG en de Privacycode (wetsbesluitWetsbesluit 30 juni 2003 n.196).Het document is mede opgesteld op basis van de Richtlijnen van de Privacy Waarnemer (in het bijzonder de Richtlijnen voor de bestrijding van spam uitgevaardigd door de Privacy Waarnemer op 4 juli 2013).


Gegevensbeheerder: Morando Stefano


Site waarnaar dit privacybeleid verwijst: https://exlibris.winkel/ (Site).


De verwerkingsverantwoordelijke heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.Daarom kunt u elk verzoek om informatie rechtstreeks naar de gegevensbeheerder sturen.


ALGEMENE INFORMATIE


Dit document beschrijft hoe de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonlijke gegevens verwerkt die op de site zijn verstrekt.


De belangrijkste behandelingen van uw persoonlijke gegevens worden hieronder beschreven.In het bijzonder wordt de rechtsgrondslag van de verwerking toegelicht, of de verstrekking verplicht is en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van persoonsgegevens.Om uw rechten, indien nodig, beter te omschrijven, hebben wij gespecificeerd of en wanneer een specifieke verwerking van persoonsgegevens niet wordt uitgevoerd.


Registratie op de site


De informatie en gegevens die worden gevraagd in het geval van registratie, zullen worden gebruikt om u zowel toegang te geven tot het gereserveerde gedeelte van de site als om de online diensten te gebruiken die door de gegevensbeheerder worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers.De rechtsgrondslag van de verwerking is de noodzaak voor de verwerkingsverantwoordelijke om precontractuele maatregelen uit te voeren die op verzoek van de belanghebbende zijn genomen.Het verstrekken van gegevens is optioneel.Uw weigering om gegevens te verstrekken, maakt het echter onmogelijk om u op de Site te registreren.


Aankopen op de site


Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt zodat u aankopen kunt doen op de site.In het geval van het plaatsen van een online aankooporder, om het sluiten van het koopcontract en de correcte uitvoering van de daarmee verbonden handelingen mogelijk te maken (en, indien nodig volgens de sectorwetgeving, om aan fiscale verplichtingen te voldoen).De rechtsgrondslag van de verwerking is de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om het contract met de belanghebbende uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.Ongeacht het bovenstaande (en dus met uw toestemming), kan de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerken voor de doeleinden van c.D"soft-spam", beheerst door art.130 van de Privacywet.Dit betekent dat beperkt tot de e-mail die u verstrekt in het kader van een aankoop via de Site, de verwerkingsverantwoordelijke de e-mail zal verwerken om het directe aanbod van vergelijkbare producten/diensten mogelijk te maken, op voorwaarde dat u geen bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking in de vastgestelde procedures in deze informatie.De rechtsgrondslag van de verwerking is het rechtmatige belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om dit soort communicatie te versturen.Dit legitieme belang kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan het belang van de belanghebbende bij het ontvangen van "soft-spam"-berichten.De gegevensbeheerder kan e-mails sturen om de gebruiker eraan te herinneren een aankoop te voltooien.De wettelijke basis van deze behandeling is het legitieme belang van de gegevensbeheerder om dit soort communicatie te verzenden.


Reageer op uw verzoeken


Uw gegevens worden verwerkt om te reageren op uw verzoeken om informatie.De bepaling is optioneel, maar uw weigering maakt het voor de verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk om uw vragen te beantwoorden.De rechtsgrondslag van de verwerking is het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke om gevolg te geven aan de verzoeken van de gebruiker.Dit legitieme belang is gelijk aan het belang van de gebruiker bij het ontvangen van een antwoord op berichten die naar de gegevensbeheerder zijn verzonden.


Algemene marketing


Behoudens uw toestemming kan de verwerkingsverantwoordelijke de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken om u reclamemateriaal en/of nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot zijn eigen producten of die van derden.De wettelijke basis van deze behandeling is uw toestemming.Het verstrekken van persoonsgegevens voor dit doel is zuiver optioneel.Als u geen toestemming geeft voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, wordt het voor u onmogelijk om reclamemateriaal te ontvangen met betrekking tot producten/diensten van de gegevensbeheerder en/of derden, evenals de onmogelijkheid voor de gegevensbeheerder om marktonderzoeken uit te voeren, ook bedoeld om de mate van gebruikerstevredenheid te evalueren en om u nieuwsbrieven te sturen.


Profileren


Met uw toestemming kan de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden, d.w.z. voor de analyse van uw consumptiekeuzes door het type en de frequentie van aankopen die u hebt gedaan te onthullen, om u reclamemateriaal en/of nieuwsbrieven te sturen met betrekking tot eigen producten of producten van derden die voor u specifiek interessant zijn.De wettelijke basis van deze behandeling is uw toestemming.Het verstrekken van gegevens voor dit doel is puur optioneel.Als u geen toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor profileringsdoeleinden, wordt het voor de verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk om uw commerciële profiel te verwerken, door uw keuzes en koopgedrag te detecteren en u reclamemateriaal te sturen met betrekking tot de producten van de verwerkingsverantwoordelijke. de Verwerking en/of derden, van uw specifiek belang.


Overdracht van gegevens


De Verwerkingsverantwoordelijke geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden.


Geolocatie


De site implementeert geen geolocatietools voor het IP-adres van de gebruiker.


Communicatie van persoonsgegevens


Als onderdeel van zijn normale activiteiten kan de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens meedelen aan bepaalde categorieën van onderwerpen.In artikel 2  vindt u de lijst van personen aan wie de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens meedeelt.Om de bescherming van uw rechten te vergemakkelijken, kan in artikel 2 in sommige gevallen worden bepaald wanneer uw gegevens niet aan derden worden verstrekt.

De "mededeling" van persoonsgegevens aan derden is iets anders dan de "doorgifte" (gereguleerd in het vorige punt).In feite kan de derde partij aan wie de gegevens worden verzonden, deze alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden die worden beschreven in de relatie met de gegevensbeheerder.Bij de doorgifte daarentegen wordt de derde partij de onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.Verder is altijd uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens aan derden over te dragen.


Onverminderd het voorgaande, is het duidelijk dat de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens nog steeds kan gebruiken om correct te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving.


SPECIFIEKE PRIVACYINFORMATIE


Art.1 Behandelmethode


1.1 De verwerking van uw persoonsgegevens zal voornamelijk worden uitgevoerd met behulp van elektronische of geautomatiseerde middelen, volgens de methoden en met de hulpmiddelen die geschikt zijn om hun veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen in overeenstemming met de AVG.Als de automatische chatbot-service operationeel is, worden uw persoonlijke gegevens ook verwerkt om de activering van deze service mogelijk te maken, waarmee de gebruiker contact kan opnemen met en gecontacteerd kan worden door de Data Controller, mits toestemming.De wettelijke basis is het legitieme belang van de gegevensbeheerder om te reageren op verzoeken van gebruikers via de chatbotservice.Dit gerechtvaardigd belang kan gelijk worden gesteld aan het belang van de belanghebbende om gebruik te maken van de automatische chatbotdienst.


1.2 De verkregen informatie en de behandelingsmethoden zijn relevant en niet buitensporig in verhouding tot het soort verleende diensten.Uw gegevens worden ook beheerd en beschermd in veilige IT-omgevingen aangepast aan de omstandigheden.


1.3 "Bijzondere gegevens" worden niet verwerkt via de Site.Bijzondere gegevens zijn gegevens die raciale en etnische afkomst, religieuze, filosofische of andere overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsaard, gezondheid en seksleven kunnen onthullen.


1.4 Via de Site worden geen gerechtelijke gegevens verwerkt.


Art.2 Mededeling van persoonsgegevens


De gegevensbeheerder kan uw persoonlijke gegevens doorgeven aan specifieke categorieën van onderwerpen.De onderwerpen aan wie de gegevensbeheerder zich het recht voorbehoudt om uw gegevens mee te delen, worden hieronder weergegeven:


 • De verwerkingsverantwoordelijke kan uw persoonsgegevens meedelen aan al die personen (inclusief de overheidsinstanties) die toegang hebben tot persoonsgegevens op grond van wettelijke of administratieve bepalingen.
 • Uw persoonsgegevens kunnen ook worden meegedeeld aan al die publieke en/of private subjecten, natuurlijke en/of rechtspersonen (juridische, administratieve en fiscale adviesbureaus, gerechtshoven, kamers van koophandel, kamers en arbeidsbureaus, enz.), als de communicatie noodzakelijk of functioneel is voor de correcte nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet.
 • De Verwerkingsverantwoordelijke maakt in geen enkele hoedanigheid gebruik van werknemers en/of medewerkers.Daarom worden uw persoonlijke gegevens niet bekendgemaakt aan deze categorie van onderwerpen.
 • De gegevensbeheerder maakt geen gebruik van bedrijven, consultants of professionals die verantwoordelijk zijn voor de installatie, het onderhoud, de updates en, in het algemeen, het beheer van de hardware en software van de gegevensbeheerder.Daarom worden uw gegevens niet bekendgemaakt aan deze categorieën van onderwerpen.
 • Om zijn communicatie te verzenden, maakt de Data Controller gebruik van externe bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van dit soort communicatie (CRM-platforms).Uw persoonlijke gegevens (vooral uw e-mail) kunnen daarom aan deze bedrijven worden meegedeeld.
 • De gegevensbeheerder maakt geen gebruik van externe bedrijven om de klantenservice te verlenen.


De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om de bovenstaande lijst te wijzigen op basis van zijn normale bedrijfsvoering.Daarom wordt u uitgenodigd om deze informatie regelmatig in te zien om te controleren aan welke personen de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens meedeelt.


Art.3 Bewaren van persoonsgegevens


3.1 Dit artikel beschrijft hoe lang de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voorbehoudt om uw persoonsgegevens te bewaren.


 

 • Ten behoeve van de uitvoering van het verkoopcontract worden de gegevens gedurende 10 jaar bewaard vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.Dit is om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zijn recht van verdediging uit te oefenen en om aan te tonen dat hij de overeenkomst correct heeft uitgevoerd.

 


3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 kan de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd die vereist is door specifieke regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.


Art.4 Doorgifte van persoonsgegevens


4.1 De Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd in de Europese Unie.Daarom is de verwerking van uw gegevens veilig vanuit regelgevingsoogpunt zoals geregeld door de AVG.Als de doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvindt in een niet-EU-land en waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsoordeel heeft uitgesproken, wordt de doorgifte in ieder geval als veilig beschouwd vanuit regelgevingsoogpunt.Dit artikel 4.1 geeft van tijd tot tijd aan naar welke landen uw persoonsgegevens eventueel kunnen worden overgedragen en waar de Europese Commissie een adequaatheidsoordeel heeft uitgesproken.

 • De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om dit artikel regelmatig te raadplegen om te controleren of de overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt in een land met deze kenmerken.

 


4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan niet-EU-landen en waarvoor de Europese Commissie geen adequaatheidsoordeel heeft uitgesproken.U wordt daarom uitgenodigd om dit artikel 4 regelmatig te bekijken.2 om na te gaan naar welke van deze landen uw gegevens uiteindelijk worden overgedragen.


Art. 5.Rechten van de belanghebbende


Overeenkomstig art.13 van de Privacyverordening informeert de verwerkingsverantwoordelijke u dat u het recht hebt om:


 • de verwerkingsverantwoordelijke vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens en de rectificatie of annulering daarvan of de beperking van de behandeling die u aangaat of om zich te verzetten tegen hun behandeling, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • de toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijv.: de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens).


Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend met een informeel verzoek aan de in de inleiding vermelde contacten.


Art. 6.Wijzigingen en diversen


De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze informatie, door gepaste bekendheid te geven aan de gebruikers van de site en in elk geval een adequate en vergelijkbare bescherming van persoonsgegevens te garanderen.Om eventuele wijzigingen in te zien, wordt u verzocht deze informatie regelmatig te raadplegen.In geval van substantiële wijzigingen in deze privacyverklaring kan de Verwerkingsverantwoordelijke hen ook per e-mail op de hoogte stellen.


Mogelijk gemaakt door LegalBlink