Terugbetalingsbeleid:

Art.7 Herroepingsrecht


7.1 De gebruiker wordt verzocht dit artikel, dat het herroepingsrecht regelt, met bijzondere aandacht te bekijken.


7.2 Het herroepingsrecht is het recht van de consument om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.Als je als Professional hebt gekocht, is het herroepingsrecht niet van toepassing, tenzij anders is overeengekomen met de Verkoper.Eventuele uitzonderingen op het herroepingsrecht staan ​​vermeld in dit artikel 7.Indien er geen uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht, is dit artikel 7 onverkort van toepassing.

  • De Website verkoopt op maat gemaakte of duidelijk gepersonaliseerde goederen.Handelt u als consument, dan zijn onderstaande regels over het herroepingsrecht niet van toepassing vanwege een specifieke bepaling in de wet.Als dit niet het geval zou zijn, zou de Verkoper een Product dat speciaal voor u is gemaakt niet kunnen doorverkopen.

 


7.3 Als u een Consument bent (en er geen uitzonderingen op die strekking van toepassing zijn), heeft u het recht om zonder opgaaf van reden en zonder andere kosten dan die voorzien in dit artikel binnen veertien kalenderdagen te herroepen. dagen (Herroepingstermijn).Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Verkoper vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn op de hoogte stellen van uw beslissing om te herroepen.Hiertoe kunt u de Verkoper schrijven naar de contactpersonen die in de Inleiding worden vermeld, of gebruik maken van het contactformulier dat mogelijk op de Site aanwezig is. U heeft gebruik gemaakt van uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn als de mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht door u is verzonden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.Tenzij anders overeengekomen, zijn de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Producten voor rekening van de Consument, evenals de verantwoordelijkheid voor het transport ervan.In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, moet het product worden afgeleverd op het hoofdkantoor van de verkoper of op het andere adres dat door de verkoper is meegedeeld. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:


  • in het geval van een bestelling met betrekking tot een enkel Product, vanaf de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de Producten fysiek in bezit krijgt;
  • in het geval van een meervoudige bestelling met afzonderlijke leveringen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, het laatste product fysiek in bezit krijgt; of
  • in het geval van een bestelling met betrekking tot de levering van een Product bestaande uit meerdere partijen of onderdelen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, het laatste lot fysiek in bezit krijgt of stuk.


7.4 Als de herroeping van toepassing is, zal de verkoper het totale verschuldigde bedrag, inclusief leveringskosten, indien van toepassing, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing tot herroeping, terugbetalen uit het contract.De terugbetaling wordt uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.In het geval dat de Producten zijn verzonden met een door de Consument gekozen vervoerder en op kosten van laatstgenoemde, kan de Verkoper de terugbetaling opschorten tot ontvangst van de Producten of tot de Consument aantoont dat hij de Producten heeft teruggezonden, indien eerder.De Consument is alleen verantwoordelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere manier van omgaan met het Product dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.Het product moet in ieder geval met de normale zorgvuldigheid worden bewaard, gehanteerd en geïnspecteerd en moet intact worden geretourneerd, compleet in al zijn onderdelen, volledig functioneel, vergezeld van alle accessoires en folders, met identificatielabels, labels en wegwerpzegel, indien aanwezig, nog steeds bevestigd aan het Product intact is en er niet mee is geknoeid, evenals perfect geschikt voor het gebruik waarvoor het is bedoeld en vrij van tekenen van slijtage of vuil.De herroeping geldt ook voor het Product in zijn geheel.Het kan dus niet worden uitgeoefend met betrekking tot onderdelen en/of accessoires van het Product.In het geval dat het Product waarvoor de herroeping is uitgeoefend, een waardevermindering heeft ondergaan als gevolg van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om van de aflossingsbedrag een bedrag gelijk aan deze waardevermindering.De Verkoper zal deze omstandigheid en het daaruit voortvloeiende verlaagde restitutiebedrag meedelen en, in het geval dat de restitutie al is betaald, de bankgegevens verstrekken voor de betaling van het door de gebruiker verschuldigde bedrag als gevolg van de waardevermindering van het Product.In het geval dat de herroeping niet is uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, leidt dit niet tot de beëindiging van het contract en geeft het bijgevolg geen recht op enige terugbetaling.


7.5 In het licht van het bovenstaande acht de Verkoper het gepast u erop te wijzen dat de kosten voor het terugzenden van het Product voor uw rekening en onder uw verantwoordelijkheid zijn.