Terugbetalingsbeleid:

Art. 7 Herroepingsrecht


7.1 De gebruiker wordt uitgenodigd om dit artikel met bijzondere aandacht te bekijken, waarin het herroepingsrecht van toepassing is.


7.2 Het herroepingsrecht is het recht van de Consument om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Als je als professional hebt gekocht, is het herroepingsrecht niet van toepassing, tenzij anders is overeengekomen met de verkoper. Eventuele uitzonderingen op het herroepingsrecht staan ​​vermeld in dit artikel 7. Indien er geen uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht is dit artikel 7 onverkort van toepassing.

  • Op de Site worden verkochte goederen op maat gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd. Indien u handelt als Consument, zijn de volgende regels over het herroepingsrecht bij specifieke bepaling van de wet niet van toepassing. Als dit niet het geval zou zijn, zou de verkoper een speciaal voor u gemaakt product niet kunnen doorverkopen.7.3 Indien u een Consument bent (en indien hiervoor geen uitzonderingen van toepassing zijn) heeft u het recht om de koopovereenkomst van het Product te herroepen zonder opgaaf van redenen en zonder dat u andere kosten hoeft te maken dan voorzien in deze artikel binnen de termijn van veertien kalenderdagen ( Herroepingstermijn ). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Verkoper, vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn, op de hoogte stellen van uw beslissing tot herroeping. Hiertoe kunt u de Verkoper schrijven via de contactpersonen die in de Inleiding zijn aangegeven, of het contactformulier gebruiken dat op de Site aanwezig kan zijn. U hebt uw herroepingsrecht uitgeoefend binnen de Herroepingstermijn als de betreffende mededeling om het herroepingsrecht uit te oefenen door u is verzonden vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn de directe kosten van het terugzenden van de Producten voor rekening van de Consument, evenals de verantwoordelijkheid voor het transport ervan. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, moet het product worden afgeleverd op het hoofdkantoor van de verkoper of op een ander adres dat door de verkoper is opgegeven. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen: p >


  • in het geval van een bestelling met betrekking tot een enkel Product, vanaf de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de Producten fysiek in bezit krijgt;
  • in het geval van een Meervoudige Bestelling met afzonderlijke leveringen, vanaf de dag waarop u of een derde partij, niet zijnde de vervoerder en door u aangewezen, het laatste Product fysiek in bezit krijgt; o
  • in het geval van een bestelling met betrekking tot de levering van een Product bestaande uit meerdere partijen of stukken, vanaf de dag waarop u of een derde partij, niet zijnde de vervoerder en door u aangewezen, de laatste partij fysiek in bezit krijgt of stuk. < / li>


7.4 Indien de herroeping van toepassing is, zal de Verkoper het Totaal Verschuldigde Bedrag, inclusief leveringskosten, indien van toepassing, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. De terugbetaling wordt gedaan met hetzelfde betaalinstrument dat is gebruikt voor de eerste transactie. In het geval dat de Producten zijn verzonden met een door de Consument gekozen vervoerder en op kosten van deze laatste, kan de Verkoper de terugbetaling opschorten tot de ontvangst van de Producten of totdat de Consument aantoont dat hij de Producten heeft teruggezonden, indien eerder. De Consument is als enige verantwoordelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van het Product dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.Het product moet in ieder geval met normale zorgvuldigheid worden bewaard, behandeld en geïnspecteerd en intact worden geretourneerd, compleet in al zijn onderdelen, volledig functioneel, vergezeld van alle accessoires en folders, met identificatielabels, labels en wegwerpzegel, indien aanwezig. aan het Product en intact en niet geknoeid, evenals perfect geschikt voor het beoogde gebruik en vrij van tekenen van slijtage of vuil. De herroeping geldt ook voor het Product in zijn geheel. Het kan daarom niet worden uitgeoefend met betrekking tot onderdelen en/of accessoires van het Product. In het geval dat het Product waarvoor de herroeping is uitgeoefend in waarde is gedaald als gevolg van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om aftrek van het bedrag van de vergoeding een bedrag gelijk aan deze waardevermindering. De Verkoper zal deze omstandigheid en het daaruit voortvloeiende verlaagde restitutiebedrag op de hoogte stellen, waarbij, in het geval dat de restitutie al is betaald, de bankgegevens worden verstrekt voor de betaling van het door de gebruiker verschuldigde bedrag als gevolg van de waardevermindering van het Product. In het geval dat de herroeping niet werd uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zal dit niet leiden tot de beëindiging van het contract en bijgevolg geen recht geven op enige terugbetaling.


7.5 In het licht van het bovenstaande acht de verkoper het gepast om erop te wijzen dat de kosten voor het terugzenden van het product voor uw rekening en onder uw verantwoordelijkheid zijn.

.