Algemene voorwaarden van de service

Algemene verkoopvoorwaarden, geldig vanaf 01/01/2019.


VOORWOORD


Deze informatie wordt verstrekt voor de site https://exlibris.store/ (Site).


Gegevens van de verkoper: Morando Stefano ( Verkoper ).


Art. 1 Bereik


1.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door de Verkoper op de Site.


1.2 Indien mogelijk gemaakt door de Site, impliceert het invoeren van uw belastingcode tijdens een aankoop dat u handelt als een Consument in overeenstemming met art. 3, ik komma, lett. a) van de Consumentenwet (Wetsdecreet 6 september 2005, n.206). Er moet aan worden herinnerd dat de hoedanigheid van Consument de natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met enige uitgevoerde ondernemings-, commerciële, professionele of ambachtelijke activiteit. Indien daarentegen de mogelijkheid wordt geboden om het btw-nummer (van u of van een rechtspersoon) in te voeren, impliceert dit een aankoop als "Professioneel", conform art. 3, lid I, lett. c) van de Consumentenwet. De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar bedrijfs-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, of een tussenpersoon, vervult de rol van Professional. De implicaties van het kopen als consument in plaats van als professional worden later in dit document beschreven.


1.3 De aangegeven termijnen zijn werkdagen, dus met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen. De afbeeldingen en beschrijvingen op de Site zijn louter indicatief bedoeld. De kleuren kunnen afwijken van de echte vanwege de instellingen van de computersystemen of computers die door u worden gebruikt voor hun weergave.


1.4 De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Alle wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie ervan op de Site. U wordt daarom uitgenodigd om regelmatig de Site te bezoeken en, alvorens een aankoop te doen, de meest recente versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden te raadplegen. P >


1.5 De ​​toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van verzending van de bestelling.


1.6 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen niet de verkoop van producten en/of diensten door andere partijen dan de Verkoper die aanwezig kunnen zijn op de Site via links, banners of andere hypertekstuele links.


1.7 Alvorens commerciële transacties met deze subjecten aan te gaan, is het noodzakelijk om hun verkoopvoorwaarden te controleren.


1.8 Verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlenen van diensten en/of voor de verkoop van producten door dergelijke partijen.


1.9 Verkoper voert geen controles en/of controles uit op de via deze links toegankelijke websites. De Verkoper is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor eventuele fouten en/of weglatingen en/of overtredingen van de wet door hen


1.10 U bent verplicht deze Algemene Verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen, evenals alle andere informatie die de Verkoper op de Site verstrekt, ook tijdens de aankoopprocedure.


1.11 Tenzij anders overeengekomen met de Verkoper, is het niet mogelijk om bestellingen per e-mail op de Site te plaatsen. De Verkoper neemt geen telefonische bestellingen aan, tenzij anders overeengekomen met de klant.


1.12 Het geheel van elk element van de Site is eigendom van de Verkoper of van derden.Behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper, is het verboden om de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Site te reproduceren, te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te wijzigen of te verkopen.


1.13 De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens u of derden voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inkomstenderving of ander indirect verlies als gevolg van het gebruik van de Site of het onvermogen om deze te gebruiken. De Verkoper kan niet garanderen of bevestigen: (i) dat de Site vrij is van virussen of programma's die de gegevens kunnen beschadigen; (ii) dat de informatie op de Site juist, volledig en up-to-date is.


Art. 2 aankopen op de

site


2.1 Om aankopen te doen op de Site is het noodzakelijk om de procedure op de Site zelf te volgen, waarbij van tijd tot tijd de gevraagde gegevens worden ingevoerd. Het verkoopcontract komt tot stand wanneer de bestelling de server van de verkoper bereikt.


2.2 U verbindt zich ertoe de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval dat u een oneigenlijk gebruik of ongepaste openbaarmaking van informatie die u op de Site hebt ingevoerd, vermoedt of ontdekt. ​​


2.3 U garandeert dat de verstrekte persoonlijke informatie volledig en waarheidsgetrouw is en u verbindt zich ertoe de Verkoper te vrijwaren van elke schade, schadevergoedingsverplichting en/of sanctie die voortvloeit uit en/of op enigerlei wijze verband houdt met de schending van deze verbintenis U verbindt zich ertoe de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval dat u een oneigenlijk gebruik of ongepaste openbaarmaking van uw inloggegevens op de Site vermoedt of ontdekt heeft.


2.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren die afkomstig zijn van gebruikers die eerder deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige regelgevende bepaling hebben geschonden.


2.5 Om bestellingen op de Site te plaatsen, is het noodzakelijk om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen en goed te keuren door het juiste vakje op de aankoopprocedurepagina's te selecteren. Het niet accepteren van deze Algemene Verkoopvoorwaarden maakt het onmogelijk om aankopen te doen op de Site ..


2.6 Op de site: (i) worden er geen alcoholische producten verkocht; (ii) er worden geen producten voor volwassenen verkocht; (iii) er worden geen voedingsproducten verkocht.


2.7 Na uw aankoop ontvangt u een e-mail met de orderbevestiging.


Art. 3 Productbeschikbaarheid


3.1 De op de Site aangeboden Producten zijn beperkt in aantal. Het kan daarom gebeuren, ook vanwege de mogelijkheid dat meerdere gebruikers hetzelfde Product tegelijkertijd aanschaffen, dat het bestelde Product niet meer beschikbaar is na het verzenden van de inkooporder.


3.2 Er is geen informatie over de beschikbaarheid van de Producten op de Site. U kunt in ieder geval naar de Verkoper schrijven via de contactpersonen die in de inleiding zijn aangegeven om informatie te ontvangen over de beschikbaarheid van de Producten.


3.3 U wordt geïnformeerd in geval van onbeschikbaarheid van het bestelde Product. In dat geval heeft u het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Houd er in elk geval rekening mee dat de verkoper zich het recht voorbehoudt om deze maatregelen uit te voeren voordat hij om ontbinding van het contract vraagt:

  • De Verkoper zal een kortingsbon aanbieden die kan worden besteed aan aankopen op de Site. Het bedrag van de kortingsbon, de termijn waarbinnen deze kan worden gebruikt en eventuele beperkingen zullen van tijd tot tijd door de Verkoper worden meegedeeld.
  • li>


3.4 Als een terugbetaling wordt gevraagd voor het bedrag dat is betaald voor de aankoop van Producten die later niet beschikbaar bleken te zijn, zal de Verkoper de terugbetaling doen binnen een maximumperiode van 2 dagen


3.5 Indien u gebruik maakt van het opzeggingsrecht, wordt de overeenkomst ontbonden. In het geval dat de betaling van het totale verschuldigde bedrag, bestaande uit de prijs van het Product, de verzendkosten, indien van toepassing, en alle andere extra kosten, zoals die voortvloeien uit de bestelling ( Totaal verschuldigd bedrag ), reeds heeft plaatsgevonden, zal de Verkoper het Totaal Verschuldigde Bedrag terugbetalen overeenkomstig de bepalingen van het artikel "Betalingsmethoden" infra .


Art. 4 Prijzen


4.1 Op de site zijn de prijzen inclusief btw.


4.2 Bovendien zijn de prijzen op de Site exclusief de WEEE-bijdrage, aangezien Producten die niet onderworpen zijn aan de betreffende regelgeving worden verkocht.


4.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die aan u in rekening wordt gebracht de prijs is die op de site wordt vermeld op het tijdstip van uitvoering van de bestelling en dat er geen rekening wordt gehouden met eventuele wijzigingen (toenemende of afnemende) die volgen op de verzending ervan.


4.4 De verzendkosten en de verzendkosten van de Producten zijn voor uw rekening, tenzij anders vermeld.


4.5 De ​​Verkoper zal de Producten pas verzenden na ontvangst van de bevestiging van de betalingsmachtiging of nadat het Totaal verschuldigde Bedrag is bijgeschreven. De eigendom van de Producten gaat op u over op het moment van verzending, te verstaan ​​als het moment van aflevering van het Product aan de vervoerder. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten, om redenen die niet aan de Verkoper zijn toe te rekenen, gaat daarentegen op u over wanneer u, of een door u aangewezen derde en anders dan de vervoerder, materieel in het bezit komt van de Producten.


4.6 Het koopcontract is afhankelijk van de niet-betaling van het Totaal Verschuldigd Bedrag. Tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, wordt de bestelling bijgevolg geannuleerd.


Art. 5 Betaalmethoden


5.1 Dit artikel beschrijft de betaalmethoden die beschikbaar zijn op de Site.


5.2 Op de Site kunt u aankopen doen via betaalkaarten. De afschrijving wordt pas in rekening gebracht nadat (i) de details van uw betaalkaart die voor de betaling is gebruikt, zijn geverifieerd en (ii) het bedrijf dat de door u gebruikte betaalkaart uitgeeft, de autorisatie heeft afgegeven om af te rekenen. In toepassing van Richtlijn 2015/2366 / (EU) betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PSD2), wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij mogelijk het aankoopproces moet voltooien door te voldoen aan de authenticatiecriteria vereist door de betalingsinstelling die verantwoordelijk is voor het beheer de online betalingstransactie. De authenticatiecriteria verwijzen naar de identiteit van de gebruiker (om aan dit criterium te voldoen, moet de gebruiker tijdens de aankoop op de Site zijn geregistreerd) en naar de contextuele kennis van de authenticatiecode die door de betalingsinstelling wordt verzonden (Strong Customer Authentication). Het niet voltooien van de hierboven beschreven procedure kan de onmogelijkheid inhouden om de aankoop op de Site af te ronden.De vertrouwelijke gegevens van de betaalkaart (kaartnummer, houder, vervaldatum, veiligheidscode) worden gecodeerd en rechtstreeks naar de beheerder van de betalingen verzonden zonder gaan via de servers die door de verkoper worden gebruikt.De Verkoper heeft daarom nooit toegang tot en bewaart niet, zelfs als u ervoor kiest om dergelijke gegevens op de Site op te slaan, de details van uw betaalkaart die is gebruikt om voor de Producten te betalen. De voettekst van de Site geeft de symbolen aan van de betaalkaarten die kunnen worden gebruikt op de site.


5.3 Het is niet mogelijk om via overschrijving te betalen op de Site.


5.4 Op de Site is het niet mogelijk om onder rembours te kopen, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper.


5.5 Als de waarde van de kortingscode lager is dan die van de bestelling, kan het resterende bedrag worden ingevuld volgens de betalingsmethoden die op de site worden aangeboden. Elke kortingscode kan slechts voor één aankoop worden gebruikt. In geen geval kunnen kortingsvouchers worden ingewisseld voor contant geld.


5.6 Eventuele andere methoden dan hierboven aangegeven worden of zullen in dit artikel worden beschreven.

  • Op de Site is het ook mogelijk om aankopen te doen met de PayPal-betaaloplossing. Als u PayPal als betaalmiddel kiest, wordt u doorgestuurd naar de website www.paypal.it waar u de betaling zult uitvoeren volgens de procedure die is verstrekt en wordt beheerst door PayPal en de algemene voorwaarden van het contract dat is overeengekomen tussen de gebruiker en PayPal. De gegevens die op de PayPal-site worden ingevoerd, worden rechtstreeks door dezelfde verwerkt en worden niet verzonden of gedeeld met de verkoper. De verkoper is daarom niet in staat om de gegevens van de betaalkaart die aan uw PayPal-rekening is gekoppeld of de gegevens van een ander betaalinstrument dat aan deze rekening is gekoppeld, te kennen en bewaart deze op geen enkele manier.
  • Het is ook mogelijk om via Cryptocurrencies op de Site te kopen. De van tijd tot tijd beschikbare Cryptocurrency(s) worden direct op de Site en/of in het aankoopproces aangegeven.


Art. 6 Levering van producten


6.1 De levering van de Producten is voorzien in: Europa.


6.2 Aan de leveringsverplichting wordt voldaan door de materiële beschikbaarheid of controle van het Product aan u over te dragen.


6.3 Levertijd van het product vanaf het plaatsen van de bestelling: 5 dagen.


6.4 De termijn vermeld in art. 6.3 dient als indicatief en niet bindend te worden opgevat. De Verkoper behoudt zich daarom het recht voor om de Producten binnen 30 dagen na verzending van de bestelling te leveren. Het is aan jou om de voorwaarden van het geleverde Product te controleren. Onverminderd het feit dat het risico van verlies of beschadiging van het Product, om redenen die niet aan de Verkoper zijn toe te rekenen, overgaat op het moment dat u, of een door u aangewezen derde en niet de vervoerder, materieel in het bezit komt van het Product, de Verkoper raadt u aan het aantal ontvangen Producten te controleren en dat de verpakking intact, niet beschadigd, niet nat of anderszins gewijzigd is, zelfs in het sluitmateriaal, en we nodigen u uit om, in uw belang, eventuele afwijkingen op het transportdocument van de vervoerder, aanvaardt het pakket onder voorbehoud. In het geval dat het pakket duidelijke tekenen van manipulatie of wijziging vertoont, is het raadzaam om de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen.


6.5 Met betrekking tot de mogelijkheid om de levering van de Producten op een "afhaalpunt" aan te vragen, deelt de Verkoper u mee dat u de mogelijkheid heeft om het Product op een afhaalpunt af te halen, volgens de opties en methoden beschikbaar op de Site en/of tijdens het aankoopproces, zolang deze methode beschikbaar is voor het Product dat u hebt geselecteerd. U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer het Product klaar staat om afgehaald te worden op het afhaalpunt van uw keuze. Tenzij anders overeengekomen, wordt het koopcontract als van rechtswege ontbonden beschouwd als u niet voldoet aan de verplichting om het Product af te halen.Als gevolg van de beëindiging wordt de bestelling geannuleerd en zal de verkoper het door u betaalde totale bedrag terugbetalen, verminderd met de verzendkosten. Het louter niet ophalen van het product kan niet worden opgevat als het uitoefenen van het eventuele herroepingsrecht, en heeft geen recht op volledige terugbetaling van de bedragen die zijn betaald voor de aankoop van het Product.


Art. 7 Herroepingsrecht


7.1 De gebruiker wordt uitgenodigd om dit artikel met bijzondere aandacht te bekijken, waarin het herroepingsrecht van toepassing is.


7.2 Het herroepingsrecht is het recht van de Consument om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Als je als professional hebt gekocht, is het herroepingsrecht niet van toepassing, tenzij anders is overeengekomen met de verkoper. Eventuele uitzonderingen op het herroepingsrecht staan ​​vermeld in dit artikel 7. Indien er geen uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht is dit artikel 7 onverkort van toepassing.

  • Op de Site worden verkochte goederen op maat gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd. Indien u handelt als Consument, zijn de volgende regels over het herroepingsrecht bij specifieke bepaling van de wet niet van toepassing. Als dit niet het geval zou zijn, zou de verkoper een speciaal voor u gemaakt product niet kunnen doorverkopen.


7.3 Indien u een Consument bent (en indien hiervoor geen uitzonderingen van toepassing zijn) heeft u het recht om de koopovereenkomst van het Product te herroepen zonder opgaaf van redenen en zonder dat u andere kosten hoeft te maken dan voorzien in deze artikel binnen de termijn van veertien kalenderdagen ( Herroepingstermijn ). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Verkoper, vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn, op de hoogte stellen van uw beslissing tot herroeping. Hiertoe kunt u de Verkoper schrijven via de contactpersonen die in de Inleiding zijn vermeld, of het contactformulier gebruiken dat op de Site aanwezig kan zijn. U hebt uw herroepingsrecht uitgeoefend binnen de Herroepingstermijn als de betreffende mededeling om het herroepingsrecht uit te oefenen door u is verzonden vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn de directe kosten van het terugzenden van de Producten voor rekening van de Consument, evenals de verantwoordelijkheid voor het transport ervan. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, moet het product worden afgeleverd op het hoofdkantoor van de verkoper of op een ander adres dat door de verkoper is opgegeven. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen: p >


  • in het geval van een bestelling met betrekking tot een enkel Product, vanaf de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de Producten fysiek in bezit krijgt;
  • in het geval van een Meervoudige Bestelling met afzonderlijke leveringen, vanaf de dag waarop u of een derde partij, niet zijnde de vervoerder en door u aangewezen, het laatste Product fysiek in bezit krijgt; o
  • in het geval van een bestelling met betrekking tot de levering van een Product bestaande uit meerdere partijen of stukken, vanaf de dag waarop u of een derde partij, niet zijnde de vervoerder en door u aangewezen, de laatste partij fysiek in bezit krijgt of stuk. < / li>


7.4 Indien de herroeping van toepassing is, zal de Verkoper het Totaal Verschuldigde Bedrag, inclusief leveringskosten, indien van toepassing, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. De terugbetaling wordt gedaan met hetzelfde betaalinstrument dat is gebruikt voor de eerste transactie.Indien de Producten zijn verzonden met een door de Consument gekozen vervoerder en op kosten van deze laatste, kan de Verkoper de terugbetaling opschorten tot de ontvangst van de Producten of totdat de Consument aantoont dat hij de Producten heeft teruggezonden, indien de De consument is als enige verantwoordelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van het product dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het product moet in ieder geval met normale zorgvuldigheid worden bewaard, behandeld en geïnspecteerd en intact worden geretourneerd, compleet in al zijn onderdelen, volledig functioneel, vergezeld van alle accessoires en folders, met identificatielabels, labels en wegwerpzegel, indien aanwezig. aan het Product en intact en niet geknoeid, evenals perfect geschikt voor het beoogde gebruik en vrij van tekenen van slijtage of vuil. Verder geldt de herroeping voor het Product in zijn geheel. Het kan daarom niet worden uitgeoefend met betrekking tot onderdelen en/of accessoires van het Product. In het geval dat het Product waarvoor de herroeping is uitgeoefend in waarde is gedaald als gevolg van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om aftrek van het bedrag van de vergoeding een bedrag gelijk aan deze waardevermindering. De Verkoper zal deze omstandigheid en het daaruit voortvloeiende verlaagde restitutiebedrag op de hoogte stellen, waarbij, in het geval dat de restitutie al is betaald, de bankgegevens worden verstrekt voor de betaling van het door de gebruiker verschuldigde bedrag als gevolg van de waardevermindering van het Product. In het geval dat de herroeping niet werd uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zal dit niet leiden tot de beëindiging van het contract en bijgevolg geen recht geven op enige terugbetaling.


7.5 In het licht van het bovenstaande acht de verkoper het gepast om erop te wijzen dat de kosten voor het terugzenden van het product voor uw rekening en onder uw verantwoordelijkheid zijn.


Art. 8 Wettelijke garantie van overeenstemming


8.1 De Wettelijke Conformiteitsgarantie is voorbehouden aan de Consument. Daarom is het alleen van toepassing op gebruikers die een aankoop hebben gedaan op de Site voor doeleinden die geen verband houden met enige uitgevoerde ondernemings-, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit.


8.2 De Verkoper is aansprakelijk jegens de Consument voor elk gebrek aan overeenstemming van het Product dat optreedt binnen twee jaar na een dergelijke levering. De directe actie om de gebreken te doen gelden die niet opzettelijk door de verkoper zijn verborgen, is in elk geval voorgeschreven binnen de termijn van zesentwintig maanden vanaf de levering van de goederen.


8.3 Tenzij anders bewezen, wordt aangenomen dat het gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen twaalf maanden na levering van het Product reeds op die datum bestond, tenzij deze hypothese onverenigbaar is met de aard van het Product of met de aard van het defect van naleving. Vanaf de twaalfde maand volgend op de levering van het Product, is het in plaats daarvan de verantwoordelijkheid van de Consument om te bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming al bestond op het moment van levering ervan.


8.4 In geval van gebrek aan overeenstemming van de goederen heeft de Consument het recht om de conformiteit te herstellen, of om een ​​evenredige vermindering van de prijs te krijgen, of om de overeenkomst te ontbinden op basis van de voorwaarden bepaald in art. 135-bis en volgende van de Consumentenwet.


8.5 Verkoper is niet aansprakelijk in geval van schade, van welke aard dan ook, ontstaan ​​door onoordeelkundig en/of niet in overeenstemming met de door de fabrikant verstrekte instructies van het Product, alsmede in geval van schade die voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden of overmacht


8.6 Indien u de aankoop als professional heeft gedaan, zijn de voorgaande leden van dit artikel niet van toepassing.


Art. 9 Fabrieksgarantie


De fabrieksgarantie is een aanvullende garantie met betrekking tot de wettelijke garantie van overeenstemming die door de verkoper op de producten kan worden verstrekt. De producten die op de site worden verkocht, kunnen, afhankelijk van hun aard, worden gedekt door een conventionele garantie die wordt afgegeven door de fabrikant (conventionele garantie). U kunt deze garantie alleen afdwingen bij de fabrikant. De duur, de verlenging, zelfs territoriaal, de gebruiksvoorwaarden en -methoden, de soorten schade / defecten die worden gedekt en eventuele beperkingen van de conventionele garantie zijn afhankelijk van de individuele fabrikant. De Conventionele Garantie is vrijwillig en vervangt, beperkt, doet afbreuk aan of sluit de Wettelijke Garantie niet uit.


Art. 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter; buitengerechtelijke beslechting van geschillen - alternatieve geschillenbeslechting / online geschillenbeslechting


10.1 De koopovereenkomsten die via de Site zijn gesloten, worden beheerst door het Italiaanse recht.


10.2 Dit doet geen afbreuk aan de toepassing op consumentengebruikers die hun gewone verblijfplaats niet in Italië hebben, van gunstiger en dwingender bepalingen voorzien door de wet van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben.


10.3 Houd er rekening mee dat in het geval van een Consumentgebruiker, de rechtbank van de plaats waar de gebruiker woont of zijn woonplaats heeft gekozen, bevoegd is voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van dit document.


10.4 In het geval van een professionele gebruiker is voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van dit document de rechtbank waar de Verkoper is gevestigd bevoegd in overeenstemming met de bepalingen van de Inleiding.


10.5 Verkoper deelt de gebruiker met de hoedanigheid van Consument mee dat, in het geval hij rechtstreeks een klacht heeft ingediend bij Verkoper, waarna het ontstane geschil niet kan worden opgelost, Verkoper de informatie over de instantie of instanties voor alternatieve geschillenbeslechting voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit een op basis van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (ADR-instanties) gesloten overeenkomst, waarin wordt aangegeven of zij al dan niet gebruik wil maken van van deze instanties om het geschil zelf op te lossen.


10.6 De Verkoper informeert de gebruiker die de status van Consument heeft ook dat er een Europees platform is opgericht voor de online beslechting van consumentengeschillen (het zogenaamde ODR-platform). Het ODR-platform is beschikbaar op het volgende adres http://ec.europa.eu/consumers/odr . Via het ODR-platform kan de consumentgebruiker de lijst van ADR-instanties raadplegen, de link naar de website van elk van hen vinden en een online procedure voor het oplossen van het geschil waarbij hij betrokken is, starten.


10.7 Het recht van de Consument-gebruiker om een ​​beroep te doen op de gewone bevoegde rechter van het geschil voortvloeiend uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden, ongeacht de uitkomst van de buitengerechtelijke beslechtingsprocedure van geschillen met betrekking tot consumentenrelaties door middel van een beroep op de procedures bedoeld in deel V, titel II-bis van het consumentenwetboek.

De gebruiker die in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Italië woont, kan voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ook toegang krijgen tot de Europese procedure voor geringe vorderingen, bij Verordening (EG) nr. 861/2007 van de Raad van 11 juli 2007, op voorwaarde dat de waarde van het geschil, exclusief rente, rechten en kosten, € 5.000,00 niet overschrijdt. De tekst van de verordening is beschikbaar op de site http://www.eur-lex.europa.eu .


Art. 11 Klantenservice


11.1 Het is mogelijk om informatie op te vragen, berichten te verzenden, hulp te vragen of klachten in te dienen door contact op te nemen met de Verkoper op de adressen die in de Inleiding zijn aangegeven, of met behulp van het contactformulier dat mogelijk op de site aanwezig is.


11.2 Verkoper reageert binnen een indicatieve termijn van 5 werkdagen.


Art. 12 Diversen


12.1 Dit document regelt volledig de relatie tussen u en de Verkoper. In ieder geval zijn de rechten en plichten waarin de van tijd tot tijd toepasselijke wet voorziet, voorbehouden.


Mogelijk gemaakt door LegalBlink.

.