Algemene voorwaarden van de service

Algemene verkoopvoorwaarden, geldig vanaf 01/01/2019.


INLEIDING


Deze informatie wordt verstrekt voor de site https://exlibris.winkel/ (Website).


Verkopersgegevens: Morando Eliography door Morando Stefano, Voghera (PV) via Garibaldi, 90/92, P.BTW 01360670184 (Verkoper).


Art.1 Bereik


1.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door de Verkoper op de Site.


1.2 Indien mogelijk gemaakt door de Site, impliceert het invoeren van uw belastingcode bij het doen van een aankoop dat u handelt als een consument in overeenstemming met art.3, I paragraaf, lett.a) van de consumentenwet (wetsbesluit 6 september 2005, n.206).Er moet aan worden herinnerd dat de kwaliteit van de consument de natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met een uitgevoerde ondernemings-, commerciële, professionele of ambachtelijke activiteit.Indien daarentegen de mogelijkheid wordt geboden om het btw-nummer (van uzelf of dat van een rechtspersoon) in te voeren, impliceert dit een aankoop als "Professional", conform art.3, paragraaf I, lett.c) van de Consumentenwet.De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn ondernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, of een van zijn tussenpersonen, bezit de hoedanigheid Professioneel.De implicaties van kopen als consument in plaats van als professional worden later in dit document beschreven.


1.3 De aangegeven termijnen zijn te beschouwen als werkdagen, dus exclusief zaterdag, zondag en nationale feestdagen.De afbeeldingen en beschrijvingen op de Site zijn louter indicatief.De kleuren kunnen afwijken van de echte door de instellingen van de IT-systemen of de computers die u gebruikt om ze weer te geven.


1.4 De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden.Eventuele wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de Site.U wordt daarom uitgenodigd om de Site regelmatig te bezoeken en om, alvorens een aankoop te doen, de meest recente versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden te raadplegen.


1.5 De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van verzending van de bestelling.


1.6 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen niet de verkoop van producten en/of diensten door andere personen dan de Verkoper die op de Site aanwezig kunnen zijn via links, banners of andere hypertekstlinks.


1.7 Alvorens commerciële transacties met deze onderwerpen uit te voeren, is het noodzakelijk om hun verkoopvoorwaarden te controleren.


1.8 Verkoper is niet verantwoordelijk voor de levering van diensten en/of voor de verkoop van producten door dergelijke onderwerpen.


1.9 Op de websites die via deze links kunnen worden geraadpleegd, voert Verkoper geen enkele controle en/of monitoring uit.Verkoper is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor eventuele fouten en/of omissies en/of wetsovertredingen door hen


1.10 U bent verplicht om deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle andere informatie die de Verkoper op de Site verstrekt aandachtig te lezen, zelfs tijdens de aankoopprocedure.


1.11 Tenzij anders overeengekomen met de Verkoper, is het niet mogelijk om bestellingen per e-mail op de Site te plaatsen.Verkoper neemt geen telefonische bestellingen aan, tenzij anders overeengekomen met de klant.


1.12 Alle elementen van de site zijn eigendom van de verkoper of van derden.Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper, is het verboden om de inhoud van de Site geheel of gedeeltelijk en op welke manier dan ook te reproduceren, verspreiden, publiceren, verzenden, wijzigen of verkopen.


1.13 De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens u of derden voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade.Dit omvat, zonder beperking, elk inkomensverlies of andere indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken.De Verkoper kan niet garanderen of bevestigen: (i) dat de Site vrij is van virussen of programma's die gegevens zouden kunnen beschadigen; (ii) dat de informatie op de Site juist, volledig en actueel is.


Art.2 aankopen op de site


2.1 Om aankopen te doen op de Site is het noodzakelijk om de procedure op de Site zelf te volgen en de van tijd tot tijd gevraagde gegevens in te voeren.Het verkoopcontract komt tot stand wanneer de bestelling de server van de verkoper bereikt.


2.2 U verbindt zich ertoe de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt of zich bewust wordt van oneigenlijk gebruik of openbaarmaking van informatie die u op de site invoert.


2.3 U garandeert dat de verstrekte persoonlijke informatie volledig en waarheidsgetrouw is en u verbindt zich ertoe de Verkoper te vrijwaren en te vrijwaren van enige schade, schadevergoedingsplicht en/of sanctie die voortvloeit uit en/of in enig opzicht verband houdt met de schending van deze verplichting.U verbindt zich ertoe de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval u vermoedt of zich bewust wordt van enig oneigenlijk gebruik of openbaarmaking van uw toegangsgegevens tot de Site.


2.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren die afkomstig zijn van gebruikers die eerder deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige regelgevende bepaling hebben geschonden.


2.5 Om bestellingen op de Site te plaatsen, is het noodzakelijk om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen en goed te keuren door het juiste vakje op de pagina's met aankoopprocedures aan te vinken.Het niet accepteren van deze Algemene Verkoopvoorwaarden maakt het onmogelijk om aankopen te doen op de Site.


2.6 Op de Site: (i) worden geen alcoholische producten verkocht; (ii) er worden geen producten voor volwassenen verkocht; (iii) er worden geen voedingsproducten verkocht.


2.7 Na de aankoop ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de bestelling.


Art.3 Productbeschikbaarheid


3.1 De op de Site aangeboden Producten zijn beperkt in aantal.Het kan dus gebeuren, mede door de mogelijkheid dat meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde product kopen, dat het bestelde product niet meer beschikbaar is na verzending van de bestelling.


3.2 Informatie over de beschikbaarheid van de Producten is niet beschikbaar op de Site.In elk geval kunt u de Verkoper schrijven via de in de inleiding vermelde contacten om informatie te ontvangen over de beschikbaarheid van de Producten.


3.3 U wordt geïnformeerd in geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product.In dat geval heeft u het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.Houd er in ieder geval rekening mee dat de verkoper zich het recht voorbehoudt om de volgende maatregelen te nemen voordat hij de beëindiging van het contract aanvraagt:

  • Indien herbevoorrading niet mogelijk is, zal de Verkoper een ander product leveren, van gelijke of hogere waarde, tegen betaling, in het laatste geval, van het verschil, en na uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker.
  • Indien herbevoorrading mogelijk is, een verlenging van de leveringstermijnen, aangeboden door de Verkoper, met vermelding van de nieuwe leveringstermijn.

 


3.4 Indien terugbetaling wordt gevraagd van het bedrag dat is betaald voor de aankoop van Producten die later niet beschikbaar bleken te zijn, zal de Verkoper de terugbetaling uitvoeren binnen een termijn van maximaal 2 dagen.


3.5 Als u gebruik maakt van het recht op beëindiging, wordt het contract beëindigd.In het geval dat de betaling van het totale verschuldigde bedrag, bestaande uit de prijs van het Product, de verzendkosten, indien van toepassing, en eventuele andere extra kosten, als gevolg van de bestelling (Totaal Verschuldigd Bedrag), reeds heeft plaatsgevonden, zal de Verkoper zal het Totaal Verschuldigd Bedrag terugbetalen overeenkomstig de bepalingen van het artikel "Betalingswijzen" infra.


Art.4 Prijzen


4.1 Prijzen op de Website zijn inclusief BTW.


4.2 Bovendien zijn de prijzen op de Website exclusief de WEEE-bijdrage aangezien er Producten worden verkocht die niet onderworpen zijn aan de betreffende regelgeving.


4.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs van de Producten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die aan u in rekening wordt gebracht, de prijs is die op de Site wordt aangegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en dat eventuele variaties (verhoging of afname) na de verzending ervan.


4.4 De verzendkosten van de Producten zijn voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen.


4.5 De Verkoper verzendt de Producten pas na ontvangst van de bevestiging van de betalingsmachtiging of na bijschrijving van het Totaal Verschuldigd Bedrag.De eigendom van de Producten gaat op u over op het moment van verzending, te verstaan ​​het moment van aflevering van het Product aan de vervoerder.Het risico van verlies van of schade aan de Producten, om redenen die niet aan de Verkoper kunnen worden toegerekend, gaat echter op u over wanneer u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt.


4.6 De koopovereenkomst is resoluut afhankelijk van de niet-betaling van het Totale Verschuldigde Bedrag.Tenzij schriftelijk anders met u is overeengekomen, komt de bestelling daarmee te vervallen.


Art.5 Betaalmethoden


5.1 Dit artikel beschrijft de betaalmethoden die beschikbaar zijn op de Site.


5.2 Op de Site kunt u aankopen doen met betaalkaarten.De kosten worden pas in rekening gebracht nadat (i) de gegevens van uw betaalkaart die voor de betaling is gebruikt, zijn geverifieerd en (ii) het bedrijf dat de door u gebruikte betaalkaart heeft uitgegeven, de incassomachtiging heeft vrijgegeven.In toepassing van Richtlijn 2015/2366/ (EU) betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PSD2), wordt de gebruiker geïnformeerd dat van hem kan worden verlangd dat hij het aankoopproces voltooit door te voldoen aan de authenticatiecriteria die worden vereist door de betalingsinstelling die verantwoordelijk is voor het beheer de online betalingstransactie.De authenticatiecriteria verwijzen naar de identiteit van de gebruiker (om aan dit criterium te voldoen moet de gebruiker tijdens de aankoop op de Site geregistreerd zijn) en naar de gelijktijdige kennis van de authenticatiecode die door de betalingsinstelling is verzonden (Strong Customer Authentication).Het niet voltooien van de hierboven beschreven procedure kan het onmogelijk maken om de aankoop op de Site af te ronden.De vertrouwelijke gegevens van de betaalkaart (kaartnummer, houder, vervaldatum, beveiligingscode) worden gecodeerd en rechtstreeks naar de betalingsbeheerder verzonden zonder tussenkomst van de servers die door de verkoper worden gebruikt.De Verkoper heeft daarom nooit toegang tot de gegevens van uw betaalkaart die is gebruikt om voor de Producten te betalen, en slaat deze ook niet op, zelfs niet als u ervoor kiest om dergelijke gegevens op de Site op te slaan.Geaccepteerde betaalkaarten kunnen worden bekeken in de voettekst van de Site en/of als onderdeel van het aankoopproces.


5.3 Op de Site is het mogelijk om via overschrijving te betalen.


5.4 Op de Site is het niet mogelijk om onder rembours te kopen, tenzij anders is overeengekomen met de Verkoper.


5.5 Als de waarde van de kortingscode lager is dan die van de bestelling, kan het resterende bedrag worden voltooid volgens de betaalmethoden die op de Site worden aangeboden.Elke kortingscode kan slechts voor één aankoop worden gebruikt.In geen geval kunnen kortingsbonnen worden omgezet in geld.


5.6 Alternatieve methoden anders dan hierboven aangegeven zijn of worden in dit artikel beschreven.

  • Het is ook mogelijk om aankopen te doen op de Site met behulp van de PayPal-betalingsoplossing.Als u PayPal als betaalmiddel kiest, wordt u doorgestuurd naar de website www.PayPal.waar hij de betaling zal uitvoeren volgens de procedure die is vastgesteld en wordt beheerd door PayPal en de voorwaarden van het contract dat is overeengekomen tussen de gebruiker en PayPal.De gegevens die op de PayPal-site worden ingevoerd, worden rechtstreeks door hen verwerkt en worden niet doorgegeven aan of gedeeld met de verkoper.De verkoper heeft daarom geen kennis van en slaat op geen enkele manier de gegevens op van de betaalkaart die aan uw PayPal-rekening is gekoppeld of de gegevens van een ander betaalinstrument dat aan deze rekening is gekoppeld.
  • Op de site is het ook mogelijk om aankopen te doen met behulp van Klarna's gespreide betalingsoplossing.De eerste betaling wordt afgeschreven bij verzending van de bestelling en/of bij het sluiten van het koopcontract, terwijl volgende betalingen elke 30 dagen worden afgeschreven vanaf de eerste afschrijving, tenzij anders aangegeven op de Site of door de betalingsdienstaanbieder (Klarna).Kiest u voor Klarna als betaalmiddel, dan wordt u doorgestuurd naar www.duidelijk.com waar u de procedure volgt die is opgesteld en wordt beheerd door Klarna en de voorwaarden van het contract dat tussen u en Klarna is overeengekomen.De gegevens die op de Klarna-website worden ingevoerd, worden rechtstreeks door hen verwerkt en worden niet doorgegeven aan of gedeeld met de verkoper.
  • Op de Website is het mogelijk om de Producten ook te kopen met behulp van de service aangeboden door Scalapay.Als u besluit om van deze dienst gebruik te maken, kunt u het Product in 3 termijnen (of in een ander op de Website aangegeven aantal) betalen zonder rente.Naast deze verkoopvoorwaarden zijn de gebruiksvoorwaarden van Scalapay van toepassing, die wij u uitnodigen om te bekijken door naar www.scalapay.com

 


Art.6 Levering van Producten


6.1 De levering van de Producten is voorzien in: Europa.


6.2 Aan de leveringsverplichting wordt voldaan door de materiële beschikbaarheid of in ieder geval de controle over het Product aan u over te dragen.


6.3 Levertijd van de Producten vanaf de verzending van de bestelling: 5 dagen.


6.4 De termijn vermeld in art. 63 dient te worden opgevat als indicatief en niet dwingend.De Verkoper behoudt zich daarom het recht voor om de Producten binnen 30 dagen na verzending van de bestelling te leveren.Het is aan jou om de staat van het geleverde Product te controleren.Met dien verstande dat het risico van verlies van of schade aan het Product, om redenen die niet aan de Verkoper kunnen worden toegeschreven, wordt overgedragen wanneer u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het Product materieel in bezit neemt, raadt de Verkoper aan dat u het aantal ontvangen Producten controleert en dat de verpakking intact, niet beschadigd, nat of anderszins gewijzigd is, zelfs in de verzegelingsmaterialen en dat u in uw belang wordt uitgenodigd om eventuele afwijkingen op het vervoersdocument van de vervoerder aan te geven, bij aanvaarding van het pakket met reserve.In het geval dat het pakket duidelijke tekenen van geknoei of wijziging vertoont, is het raadzaam om de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


6.5 Onder verwijzing naar de mogelijkheid om levering van de Producten aan een "afhaalpunt" te vragen, informeert de Verkoper u dat u de mogelijkheid heeft om het Product af te halen bij een afhaalpunt, op basis van de opties en methoden die beschikbaar zijn op de Site en/of tijdens het aankoopproces, op voorwaarde dat deze methode beschikbaar is voor het product dat u hebt geselecteerd.U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer het Product klaar is om opgehaald te worden in het ophaalpunt van uw keuze.Tenzij anders overeengekomen, wordt de koopovereenkomst automatisch beëindigd als u niet voldoet aan uw verplichting om het product op te halen.Als gevolg van de beëindiging wordt de bestelling geannuleerd en zal de verkoper het door u betaalde totaalbedrag terugbetalen, verminderd met de verzendkosten.Het louter niet ophalen van het Product kan niet worden opgevat als een uitoefening van het herroepingsrecht, indien aanwezig, en geeft geen recht op volledige terugbetaling van de bedragen die voor de aankoop van het Product zijn betaald.


Art.7 Herroepingsrecht


7.1 De gebruiker wordt verzocht dit artikel, dat het herroepingsrecht regelt, met bijzondere aandacht te bekijken.


7.2 Het herroepingsrecht is het recht van de consument om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.Als je als Professional hebt gekocht, is het herroepingsrecht niet van toepassing, tenzij anders is overeengekomen met de Verkoper.Eventuele uitzonderingen op het herroepingsrecht staan ​​vermeld in dit artikel 7.Indien er geen uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht, is dit artikel 7 onverkort van toepassing.

  • De Website verkoopt op maat gemaakte of duidelijk gepersonaliseerde goederen.Handelt u als consument, dan zijn onderstaande regels over het herroepingsrecht niet van toepassing vanwege een specifieke bepaling in de wet.Als dit niet het geval zou zijn, zou de Verkoper een Product dat speciaal voor u is gemaakt niet kunnen doorverkopen.

 


7.3 Als u een Consument bent (en er geen uitzonderingen op die strekking van toepassing zijn), heeft u het recht om zonder opgaaf van reden en zonder andere kosten dan die voorzien in dit artikel binnen veertien kalenderdagen te herroepen. dagen (herroepingstermijn).Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Verkoper vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn op de hoogte stellen van uw beslissing om te herroepen.Hiertoe kunt u de Verkoper schrijven naar de contactpersonen die in de Inleiding worden vermeld, of gebruik maken van het contactformulier dat mogelijk op de Site aanwezig is.U heeft binnen de Herroepingstermijn gebruik gemaakt van uw herroepingsrecht als de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door u is verzonden vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn.Tenzij anders overeengekomen, zijn de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Producten voor rekening van de Consument, evenals de verantwoordelijkheid voor het transport ervan.In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, moet het product worden afgeleverd op het hoofdkantoor van de verkoper of op het andere adres dat door de verkoper is meegedeeld.De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:


  • in het geval van een bestelling met betrekking tot een enkel Product, vanaf de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de Producten fysiek in bezit krijgt;
  • in het geval van een meervoudige bestelling met afzonderlijke leveringen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, het laatste product fysiek in bezit krijgt; of
  • in het geval van een bestelling met betrekking tot de levering van een Product bestaande uit meerdere partijen of onderdelen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, het laatste lot fysiek in bezit krijgt of stuk.


7.4 Als de herroeping van toepassing is, zal de verkoper het totale verschuldigde bedrag, inclusief leveringskosten, indien van toepassing, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing tot herroeping, terugbetalen uit het contract.De terugbetaling wordt uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.In het geval dat de Producten zijn verzonden met een door de Consument gekozen vervoerder en op kosten van laatstgenoemde, kan de Verkoper de terugbetaling opschorten tot ontvangst van de Producten of tot de Consument aantoont dat hij de Producten heeft teruggezonden, indien eerder.De Consument is alleen verantwoordelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere manier van omgaan met het Product dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.Het product moet in ieder geval met de normale zorgvuldigheid worden bewaard, gehanteerd en geïnspecteerd en moet intact worden geretourneerd, compleet in al zijn onderdelen, volledig functioneel, vergezeld van alle accessoires en folders, met identificatielabels, labels en wegwerpzegel, indien aanwezig, nog steeds bevestigd aan het Product intact is en er niet mee is geknoeid, evenals perfect geschikt voor het gebruik waarvoor het is bedoeld en vrij van tekenen van slijtage of vuil.De herroeping geldt ook voor het Product in zijn geheel.Het kan dus niet worden uitgeoefend met betrekking tot onderdelen en/of accessoires van het Product.In het geval dat het Product waarvoor de herroeping is uitgeoefend, een waardevermindering heeft ondergaan als gevolg van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om van de aflossingsbedrag een bedrag gelijk aan deze waardevermindering.De Verkoper zal deze omstandigheid en het daaruit voortvloeiende verlaagde restitutiebedrag meedelen en, in het geval dat de restitutie al is betaald, de bankgegevens verstrekken voor de betaling van het door de gebruiker verschuldigde bedrag als gevolg van de waardevermindering van het Product.In het geval dat de herroeping niet is uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, leidt dit niet tot de beëindiging van het contract en geeft het bijgevolg geen recht op enige terugbetaling.


7.5 Dit artikel regelt een zeer belangrijk gebied met betrekking tot de retourkosten bij herroeping.


In het licht van het bovenstaande acht de Verkoper het passend u erop te wijzen dat de kosten voor het retourneren van het Product voor uw rekening en onder uw verantwoordelijkheid zijn.


Art.8 Wettelijke conformiteitsgarantie


8.1 De wettelijke conformiteitsgarantie is voorbehouden aan de consument.Daarom is het alleen van toepassing op gebruikers die een aankoop op de Site hebben gedaan voor doeleinden die geen verband houden met een uitgevoerde ondernemings-, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit.


8.2 De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het Product dat zich binnen twee jaar na levering voordoet.De actie gericht op het doen gelden van de gebreken die niet op frauduleuze wijze door de verkoper zijn verborgen, is in ieder geval verjaard binnen de termijn van zesentwintig maanden vanaf de levering van de goederen.


8.3 Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt aangenomen dat het gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen twaalf maanden na levering van het Product op die datum al bestond, tenzij deze hypothese onverenigbaar is met de aard van het Product of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.Vanaf de twaalfde maand na de levering van het Product is het de verantwoordelijkheid van de Consument om te bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming al bestond op het moment van levering ervan.


8.4 In geval van gebrek aan overeenstemming van de goederen, heeft de consument het recht om het conform te laten herstellen, of om een ​​evenredige vermindering van de prijs te krijgen, of om de overeenkomst te ontbinden op basis van de voorwaarden bepaald in art.135-bis en volgende van de Consumentenwet.


8.5 Verkoper is niet aansprakelijk in geval van schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van het Product op een onjuiste manier en/of niet in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, evenals in geval van schade die voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden of overmacht.


8.6 Indien u de aankoop heeft gedaan als Professional, zijn de vorige leden van dit artikel niet van toepassing.In dit geval wordt de wettelijke garantie beheerst door art.1490 en volgende van het burgerlijk wetboek; in het bijzonder is de termijn voor het melden van eventuele gebreken 8 dagen vanaf ontdekking en de actie is verjaard 1 jaar vanaf levering.


Art.9 Fabrieksgarantie


De fabrieksgarantie is een aanvullende garantie op elke wettelijke conformiteitsgarantie die door de verkoper op de producten wordt verstrekt.De producten die op de site worden verkocht, kunnen, afhankelijk van hun aard, worden gedekt door een conventionele garantie van de fabrikant (conventionele garantie).U kunt deze garantie alleen tegen de fabrikant doen gelden.De duur, de verlenging, ook territoriaal, de gebruiksvoorwaarden en -methoden, de gedekte soorten schade/defecten en eventuele beperkingen van de conventionele garantie zijn afhankelijk van de individuele fabrikant.De Conventionele Garantie is vrijwillig van aard en vervangt, beperkt, doet geen afbreuk aan of sluit de Wettelijke Garantie niet uit.


Art.10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter; buitengerechtelijke beslechting van geschillen - Alternatieve geschillenbeslechting/Online geschillenbeslechting


10.1 De koopcontracten die via de Site worden gesloten, worden beheerst door het Italiaanse recht.


10.2 Onverminderd de toepassing op consumenten-gebruikers die hun gewone verblijfplaats niet in Italië hebben, van gunstigere en dwingendere bepalingen voorzien door de wet van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben.


10.3 Wij herinneren u eraan dat in het geval van een consument-gebruiker, voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van dit document, de rechtbank van de plaats waar de gebruiker woont of zijn domicilie heeft gekozen, bevoegd is.


10.4 In het geval van een professionele gebruiker, voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van dit document, is de Rechtbank waar de Verkoper gevestigd is bevoegd, overeenkomstig de bepalingen van de Inleiding.


10.5 De verkoper informeert de gebruiker die als consument kwalificeert dat, in het geval dat hij een klacht rechtstreeks bij de verkoper heeft ingediend, waarna het geschil echter niet kan worden opgelost, de verkoper de relevante informatie zal verstrekken aan het orgaan of de organen voor alternatieve geschillenbeslechting voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot verbintenissen die voortvloeien uit een op basis van deze algemene verkoopvoorwaarden gesloten overeenkomst (ADR-organen), met vermelding van het al dan niet voornemens zijn hiervan gebruik te maken instanties om het geschil zelf op te lossen.


10.6 De Verkoper informeert de gebruiker die als Consument kwalificeert ook dat er een Europees platform is opgericht voor de online beslechting van consumentengeschillen (c.DODR-platform).Het ODR-platform is te raadplegen op volgend adres http://ec.Europa.eu/consumers/odr.Via het ODR-platform kan de consument-gebruiker de lijst met ADR-instanties raadplegen, de link naar de site van elk van hen vinden en een online beslechtingsprocedure starten voor het geschil waarbij hij betrokken is.


10.7 In elk geval is het recht van de Gebruiker-Consument om een ​​beroep te doen op de bevoegde gewone rechter van het geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden voorbehouden, ongeacht de uitkomst van de procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot de consument. relaties door gebruik te maken van de procedures bedoeld in Deel V, Titel II-bis van de Consumentenwet.

De gebruiker die in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Italië woont, heeft voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden ook toegang tot de Europese procedure voor geringe vorderingen, door Verordening (EG) n.861/2007 van de Raad van 11 juli 2007, op voorwaarde dat de waarde van het geschil, exclusief rente, rechten en kosten, niet hoger is dan 5 euro.000.00.De tekst van de regeling is te vinden op de website http://www.eur-lex.Europa.eu.


Art.11 Klantenservice


11.1 Het is mogelijk om informatie te vragen, communicatie te sturen, hulp te vragen of klachten in te dienen door contact op te nemen met de Verkoper op de adressen vermeld in de Inleiding, of door gebruik te maken van het contactformulier dat aanwezig kan zijn op de Site.


11.2 Verkoper reageert binnen een indicatieve termijn van 2 werkdagen.


Art.12 Diversen


12.1 Dit document regelt de relatie tussen u en de Verkoper volledig.In ieder geval blijven de rechten en plichten die door het van tijd tot tijd geldende recht zijn vastgelegd, voorbehouden.


Mogelijk gemaakt door LegalBlink.