Voorwaarden en bepalingen van de dienst

Voorwoord

Deze informatie wordt verstrekt voor de site"https://exlibris.store/"(Site) die eigendom is van Eliografia Morando di Stefano Morando, met hoofdzetel in Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT, Kamer van Koophandel van Pavia, met BTW nr. 01360670184, met belasting code MRNSFN67A22C551T(Verkoper).

Art. 1. Toepassingsgebied

1.1Elke verkoop op de Site vormt een overeenkomst op afstand geregeld door Hoofdstuk I, Titel III (art. 45 en volgende) van het Wetsdecreet van 6 september 2005, nr. 206(Consumentenwetboek) en door het Wetsdecreet van 9 april 2003, nr. 70, houdende de discipline van de elektronische handel.

1.2De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die door de Verkoper op de Site worden gedaan. De aangegeven termijnen zijn werkdagen, dus met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

1.3De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat zij op de Site zijn gepubliceerd. U wordt daarom verzocht de Site regelmatig te bezoeken en de meest recente versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden te raadplegen alvorens tot aankoop over te gaan.

1.4De toepasselijke Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van verzending van de bestelling.

1.5Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop van producten en/of diensten door andere partijen dan de Verkoper die op de Site aanwezig kunnen zijn via links, banners of andere hypertext links. Alvorens handelstransacties met dergelijke entiteiten uit te voeren, is het noodzakelijk hun verkoopvoorwaarden te controleren. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de levering van diensten en/of de verkoop van producten door dergelijke partijen. De Verkoper oefent geen controle en/of toezicht uit op de websites die via deze links kunnen worden geraadpleegd. De Verkoper is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of voor eventuele fouten en/of omissies en/of wetsovertredingen van de zijde van dergelijke websites.

1.6U dient deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zorgvuldig te lezen, evenals alle andere informatie die door de Verkoper op de Site wordt verstrekt.

1.7De indiening van de bestelbon geldt als aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Art. 2. Aankopen op de Site

2.1Aankopen op de Site

 • kunnen worden gemaakt na registratie op de Site
 • Het is zowel toegestaan voor gebruikers die consumenten zijn als voor gebruikers die professionals zijn. Overeenkomstig artikel 3, lid I, onder a), van het consumentenwetboek wordt eraan herinnerd dat de hoedanigheid van consument de natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met de uitgeoefende ondernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit; terwijl overeenkomstig artikel 3, lid I, onder c), van het consumentenwetboek de hoedanigheid van beroepsbeoefenaar de natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in het kader van de uitoefening van zijn ondernemers-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, of zijn tussenpersoon.

2.2De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren die afkomstig zijn van

 • van een gebruiker met wie de Verkoper een juridisch geschil heeft
 • van een gebruiker die eerder de Algemene Verkoopvoorwaarden heeft geschonden
 • een gebruiker die betrokken is geweest bij een strafbaar feit
 • door een gebruiker die valse, onvolledige of onjuiste identificatiegegevens heeft verstrekt, of die de Verkoper niet tijdig de door hem gevraagde documenten heeft doen toekomen, of die ongeldige documenten heeft doen toekomen.

Art. 3. Plaats Registratie

3.1Om u op de Site te registreren, dient u het daartoe bestemde formulier in te vullen en de volgende gegevens te verstrekken:

 • e-mail
 • wachtwoord.

3.2U verbindt zich ertoe de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen indien u misbruik of een ongepaste bekendmaking van uw toegangsgegevens tot de Site vermoedt of er zich bewust van wordt.

3.3De op de Site geregistreerde gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte persoonsgegevens volledig en waarheidsgetrouw zijn en verbindt zich ertoe de Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, schadevergoedingsverplichtingen en/of boetes die voortvloeien uit en/of op enigerlei wijze verband houden met de schending door de gebruiker van de regels inzake de registratie op de Site of inzake het bewaren van de registratiegegevens en/of het verstrekken van valse, onvolledige of anderszins onjuiste persoonsgegevens, onverminderd het recht van de Verkoper om over te gaan tot deactivering van de account van de gebruiker.

Art. 4. Informatie gericht op het sluiten van de overeenkomst

4.1Overeenkomstig het wetsdecreet van 9 april 2003, nr. 70 tot vaststelling van de bepalingen inzake elektronische handel, deelt de Verkoper u mee dat

 • om een koopovereenkomst op de Site te sluiten, moet u een bestelbon in elektronisch formaat invullen en elektronisch naar de Verkoper sturen, volgens de instructies die van tijd tot tijd op de Site zullen verschijnen
 • het contract is gesloten wanneer het bestelformulier de server van de Verkoper bereikt
 • zodra het bestelformulier is ontvangen, stuurt de Verkoper u een orderbevestiging met:
  • de informatie met betrekking tot de kenmerken van de aankoop
  • een indicatie van de prijs.

Art. 5. Beschikbaarheid van de producten

5.1De Producten die op de Site worden aangeboden zijn beperkt in aantal. Het kan dus gebeuren, mede door de mogelijkheid dat meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde Product kopen, dat het bestelde Product niet meer beschikbaar is na het doorgeven van de bestelling.

5.2U wordt geïnformeerd indien het bestelde Product niet beschikbaar is. In dat geval heeft u het recht de koopovereenkomst op te zeggen krachtens en in de zin van de bepalingen van artikel 61, leden IV en V, van het Wetboek van Consumentenrecht.

5.3U kunt ook akkoord gaan:

 • indien een nieuwe levering mogelijk is, een verlenging van de leveringstermijn, aangeboden door de Verkoper, met vermelding van de nieuwe leveringstermijn
 • indien herverpakking niet mogelijk is, zal de Verkoper een ander product van gelijke of hogere waarde leveren, onder voorbehoud van betaling, in het laatste geval, van het verschil, en van uw uitdrukkelijke aanvaarding.

5.4Indien u verzoekt om terugbetaling van het bedrag dat u hebt betaald voor de aankoop van Producten die later niet beschikbaar blijken te zijn, zal de Verkoper de terugbetaling uitvoeren binnen een maximumtermijn van 15 dagen.

5.5Indien u gebruik maakt van het recht om de overeenkomst op te zeggen op grond van art. 61, leden IV en V, van het Wetboek van Consumentenrecht, wordt de overeenkomst ontbonden; indien de betaling van het totaal verschuldigde bedrag, bestaande uit de prijs van het Product, eventuele verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, zoals voortvloeiend uit de bestelling(het Totaal Verschuldigde Bedrag) reeds heeft plaatsgevonden, zal de Verkoper het Totaal Verschuldigde Bedrag terugbetalen in overeenstemming met de bepalingen van het artikel "Betalingswijzen" hieronder.

Art. 6. Informatieblad

6.1Elk product gaat vergezeld van een informatieblad dat de belangrijkste kenmerken ervan illustreert(Informatieblad). De afbeeldingen en beschrijvingen op de Site geven de kenmerken van de Producten zo getrouw mogelijk weer. De kleuren van de Producten kunnen echter afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van de instellingen van de computersystemen of computers die u gebruikt om ze te bekijken. Bovendien kunnen de Productafbeeldingen in het Informatieblad verschillen in grootte of in relatie tot eventuele accessoireproducten. Dergelijke afbeeldingen moeten derhalve worden opgevat als indicatief en binnen de toleranties van het gebruik.

Art. 7. Prijzen

7.1Alle op de Site gepubliceerde prijzen van de Producten zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde.

7.2De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs van de Producten op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die u wordt aangerekend de prijs zal zijn die op de Site is aangegeven op het ogenblik dat u uw bestelling plaatst en dat geen rekening zal worden gehouden met eventuele wijzigingen (naar boven of naar beneden) na de verzending van de bestelling.

7.3De eventuele verzendkosten worden uitdrukkelijk en afzonderlijk vermeld op het bestelformulier, voordat de gebruiker overgaat tot de verzending ervan.

Art. 8. Inkooporders

8.1De Verkoper zal de Producten pas verzenden na ontvangst van de bevestiging van de betalingsmachtiging of na creditering van het totaal verschuldigde bedrag. De eigendom van de Producten gaat op u over bij de verzending, die geacht wordt plaats te vinden op het moment dat het Product aan de vervoerder wordt overhandigd. Anderzijds gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten door oorzaken die de Verkoper niet kunnen worden toegerekend, op u over wanneer u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt.

De door u gekozen Dienst zal pas worden uitgevoerd na betaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Dienst niet te verlenen indien, na het indienen van uw bestelling, wordt vastgesteld dat u het verschuldigde Totaalbedrag niet of niet volledig hebt betaald.

8.2Het koopcontract wordt ontbonden als u het Totaal Verschuldigde Bedrag niet betaalt. Tenzij schriftelijk anders met u is overeengekomen, wordt de bestelling dienovereenkomstig geannuleerd.

8.3Om een bestelling te verzenden, moet u deze Algemene Verkoopvoorwaarden lezen en goedkeuren door het juiste vakje aan te vinken op de pagina's van het aankoopproces. Het niet aanvaarden van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden maakt het onmogelijk om aankopen te doen op de Site.

Art. 9. Wijze van betaling

9.1De volgende betaalwijzen zijn toegestaan op de Site:

 • Kredietkaart
 • PayPal
 • Betalingen in bitcoin en andere cryptocurrencies

9.2De Verkoper aanvaardt de kredietkaarten van de volgende circuits

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • American Express
 • Apple Pay
 • Bancontact
 • Google Pay
 • ideaal
 • Maestro
 • winkel Betalen

Zij worden in elk geval vermeld in de voettekst van elke pagina van de Site.

Het debet wordt pas uitgevoerd nadat (i) de gegevens van uw betaalkaart die voor de betaling worden gebruikt, zijn geverifieerd en (ii) de uitgever van de door u gebruikte betaalkaart het debet heeft geautoriseerd.

Vertrouwelijke gegevens van betaalkaarten (kaartnummer, houder, vervaldatum, veiligheidscode) worden gecodeerd en rechtstreeks naar de betalingsdienstaanbieder gezonden, zonder via de door de Verkoper gebruikte servers te passeren. De Verkoper heeft dus nooit toegang tot de gegevens van uw betaalkaart die gebruikt werden om de Producten te betalen en slaat deze ook niet op, zelfs niet indien u ervoor kiest om dergelijke gegevens op de Site op te slaan.

De kosten zullen worden aangerekend op het ogenblik van de verzending van de bestelling.

9.3Op de Site kunt u ook aankopen doen via de betalingsoplossing PayPal. Als u PayPal als betalingsmethode kiest, wordt u doorgestuurd naar www.paypal.it waar u de betaling verricht volgens de door PayPal voorziene en geregelde procedure en de tussen u en PayPal overeengekomen voorwaarden van de overeenkomst. De op de PayPal-website ingevoerde gegevens worden rechtstreeks door PayPal verwerkt en worden niet doorgegeven of gedeeld met de Verkoper. De Verkoper is derhalve niet in staat om de gegevens van de betaalkaart verbonden aan uw PayPal-rekening of de gegevens van enig ander betaalinstrument verbonden aan deze rekening te kennen en slaat deze op geen enkele manier op.

In geval van betaling via PayPal wordt het totaal verschuldigde bedrag door PayPal aan u in rekening gebracht op het moment dat de overeenkomst via de Website wordt gesloten. In geval van beëindiging van het koopcontract en in elk ander geval van terugbetaling, om welke reden dan ook, wordt het bedrag van de aan u verschuldigde terugbetaling gecrediteerd op uw PayPal-rekening. De timing van de creditering van het betaalinstrument dat met een dergelijke rekening is verbonden, hangt uitsluitend af van PayPal en het banksysteem. Zodra de opdracht tot bijschrijving op een dergelijke rekening is geplaatst, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of omissies in de bijschrijving van het restitutiebedrag; om dergelijke vertragingen of omissies te betwisten, dient u rechtstreeks contact op te nemen met PayPal. Elke terugbetaling die op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden moet worden gedaan, zal op uw PayPal-rekening worden bijgeschreven.

Art. 10. Levering van producten

10.1Leveringen van gekochte Producten geschieden

in Italië, uitzonderingen daargelaten:

 • Campione d'Italia
 • Livigno
 • San Marino
 • Vaticaanstad.

in heel Europa.

Aan de leveringsplicht wordt voldaan door de materiële beschikbaarheid van of de controle over het Product aan u over te dragen.

10.2Bezorgkosten zijn voor uw rekening, tenzij anders aangegeven tijdens het aankoopproces en/of elders op de Site. Voor levering in bepaalde gebieden kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

10.3Vanaf de datum waarop uw bestelling is geplaatst, worden de Producten binnen 6 dagen en in ieder geval binnen 30 dagen na de datum waarop de overeenkomst is gesloten, geleverd.

10.4Het is aan u om de staat van het geleverde Product te controleren. Onverminderd het feit dat het risico van verlies of beschadiging van het Product door oorzaken die de Verkoper niet kunnen worden toegerekend, overgaat op het moment dat u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het Product daadwerkelijk in ontvangst neemt, raadt de Verkoper u aan het aantal ontvangen Producten te controleren en na te gaan of de verpakking intact, niet beschadigd, niet nat of op enige wijze gewijzigd is, met inbegrip van de verzegelingsmaterialen en u wordt verzocht, in uw belang, op het vervoersdocument van de vervoerder eventuele afwijkingen aan te geven, waarbij u het pakket onder voorbehoud aanvaardt. In het geval dat het pakket duidelijke tekenen van manipulatie of wijziging vertoont, is het raadzaam de Verkoper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Dit doet in geen geval afbreuk aan de toepassing van de regels inzake het herroepingsrecht (indien van toepassing op het Product) en de wettelijke garantie van conformiteit.

Art. 11. Recht van terugtrekking

11.1In geval van aankoop op de Site, tenzij anders aangegeven, beschikt u niet over het herroepingsrecht voorzien in art. 52 van het Consumentenwetboek met betrekking tot het (de) in dit artikel aangeduide Product(en). In feite, op de site zijn:

 • op maat gemaakte of duidelijk op maat gemaakte goederen worden verkocht.

Het herroepingsrecht is dus alleen van toepassing op de "stempelmachine" en niet op de gom; daarom worden alleen de kosten van het frame en niet van de gom terugbetaald.

Het herroepingsrecht kan bovendien niet door de klant worden uitgeoefend indien het product niet intact is, d.w.z:

 • bij ontbreken van de originele verpakking
 • in de afwezigheid van integrale elementen van het product
 • voor schade aan het product veroorzaakt door de Klant.

11.2Indien u een consument bent, hebt u het recht om de overeenkomst voor de aankoop van het Product zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan die welke in dit artikel zijn bepaald, binnen veertien kalenderdagen te herroepen(herroepingstermijn). De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen:

a. in geval van een bestelling van één enkel Product, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit krijgt;

b. in geval van een meervoudige bestelling met afzonderlijke leveringen, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in ontvangst neemt; of

c. in geval van een bestelling voor de levering van een Product dat uit verschillende partijen of onderdelen bestaat, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de laatste partij of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt.

11.3Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Verkoper vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn in kennis stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Voor dit doel kunt u:

 • hetstandaardformulier voor herroeping (Standard Withdrawal Form) te gebruiken dat u op de Site ter beschikking wordt gesteld.

11.4U hebt uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uitgeoefend als de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn is verzonden. Deze kennisgeving moet op de volgende wijze worden toegezonden:

E-mail: info@exlibris.store

Aangezien de bewijslast met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn bij u ligt, is het in uw belang een duurzame drager te gebruiken wanneer u de Verkoper in kennis stelt van uw herroeping.

11.5Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u het Product af te leveren op de maatschappelijke zetel die is aangegeven aan het begin van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

11.6De directe kosten voor het terugzenden van de Producten komen voor uw rekening, evenals de verantwoordelijkheid voor het vervoer ervan.

11.7Indien u de overeenkomst herroept, zal de Verkoper het totaal verschuldigde bedrag, inclusief leveringskosten, indien van toepassing, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Verkoper op de hoogte werd gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terugbetalen. De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt. In het geval dat u de Producten hebt geretourneerd met gebruikmaking van een vervoerder van uw keuze en op uw eigen kosten, kan de Verkoper de terugbetaling opschorten tot ontvangst van de Producten of totdat u hebt aangetoond dat u de Producten hebt geretourneerd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

11.8U bent slechts aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van het product dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het Product moet in ieder geval met de gebruikelijke zorgvuldigheid worden bewaard, gehanteerd en gecontroleerd en intact worden teruggezonden, compleet in al zijn onderdelen, perfect functionerend, vergezeld van alle accessoires en illustratieve bladen, met de identificatieplaatjes, labels en wegwerpzegel, indien aanwezig, nog steeds bevestigd aan het Product en intact en niet gemanipuleerd, alsmede perfect geschikt voor het gebruik waarvoor het bestemd is en zonder tekenen van slijtage of vuil. Bovendien is de herroeping van toepassing op het Product in zijn geheel. Zij kan dus niet worden uitgeoefend met betrekking tot onderdelen en/of accessoires van het Product.

11.9Ingeval het produkt waarvoor de herroeping is uitgeoefend een waardevermindering heeft ondergaan die het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking van het produkt vast te stellen, behoudt de Verkoper zich het recht voor op het bedrag van de terugbetaling een bedrag in mindering te brengen dat gelijk is aan deze waardevermindering. De Verkoper zal u binnen 5 dagen na ontvangst van het Product op de hoogte stellen van deze omstandigheid en van de daaruit voortvloeiende vermindering van het restitutiebedrag, en zal, indien de restitutie reeds is betaald, de bankgegevens verstrekken voor de betaling van het door de gebruiker verschuldigde bedrag als gevolg van de waardevermindering van het Product.

11.10Indien de herroeping niet overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving wordt uitgeoefend, leidt dit niet tot de ontbinding van de overeenkomst en bijgevolg heeft de gebruiker geen recht op enige terugbetaling. De Verkoper zal de gebruiker binnen 5 (werk)dagen na ontvangst van het Product op de hoogte brengen van de afwijzing van het verzoek tot herroeping. Het Produkt blijft bij de Verkoper tot uw beschikking om te worden afgehaald, hetgeen op uw kosten en onder uw verantwoordelijkheid zal geschieden.

11.11In geval van gedeeltelijke herroeping van meervoudige bestellingen wordt het bedrag van de aan u terug te betalen leveringskosten gekwantificeerd in verhouding tot de waarde van het product dat wordt herroepen. Indien u bijvoorbeeld een bestelling hebt geplaatst voor een totaalbedrag van EUR 200,00, die twee Producten bevat, het eerste met een waarde van EUR 50,00 en het tweede met een waarde van EUR 150,00, en u stuurt het Product met een waarde van EUR 150,00 terug, dan krijgt u een bedrag terug dat gelijk is aan 75% van de gemaakte verzendkosten. In ieder geval zal het bedrag van de terug te betalen leveringskosten nooit hoger zijn dan het werkelijk betaalde bedrag.

Art. 12. Wettelijke garantie

Alle op de Site verkochte Producten zijn gedekt door de Wettelijke Conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen 128-135 van het Wetboek van Consumentenrecht(Wettelijke Garantie).

Op wie is het van toepassing?

De wettelijke garantie is voorbehouden aan consumenten. Het is dus alleen van toepassing op gebruikers die op de Site een aankoop hebben gedaan voor doeleinden die geen verband houden met hun ondernemings-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Wanneer het van toepassing is

De Verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het Produkt dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf deze levering. Het gebrek aan overeenstemming moet, op straffe van verval van de garantie, aan de Verkoper worden gemeld binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop het werd ontdekt.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt aangenomen dat het gebrek aan overeenstemming dat binnen zes maanden na de levering van het Produkt aan het licht treedt, op die datum reeds bestond, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het Produkt of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. Vanaf de zevende maand na de levering van het product is het aan de consument om te bewijzen dat het conformiteitsgebrek reeds bestond op het ogenblik van de levering van het product.

Om van de wettelijke garantie te kunnen genieten, moet de consument dus eerst de datum van aankoop en levering van de goederen bewijzen. Daarom moet de consument, met het oog op dit bewijs, de aankoopfactuur of elk ander document dat de datum van de aankoop (bv. het afschrift van de betaalkaart) en de datum van levering kan bevestigen, bewaren.

In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de Verkoper de consument het totaal betaalde bedrag terugbetalen, bestaande uit de aankoopprijs van het Product, de verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten. In geval van een prijsvermindering zal de Verkoper het bedrag van de vooraf met de consument overeengekomen prijsvermindering terugbetalen. Het bedrag van de terugbetaling of vermindering zal worden gecrediteerd op het betaalmiddel of de betalingsoplossing die de consument voor de aankoop heeft gebruikt.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van het Produkt op onjuiste wijze en/of niet in overeenstemming met de door de fabrikant verstrekte instructies, alsmede voor schade die het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

Als u de aankoop hebt gedaan als "beroepsbeoefenaar" in de zin van het consumentenwetboek, zijn de vorige leden van dit artikel niet van toepassing. De wettelijke garantie voorzien in art. 1490 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek is van toepassing op uw aankoop op de Site.

Art. 13. Conventionele garantie van de fabrikant

13.1De op de Site verkochte Producten kunnen, naargelang hun aard, gedekt zijn door een door de fabrikant verleende conventionele garantie(Conventionele Garantie). U kunt deze garantie alleen afdwingen bij de fabrikant. De duur, de uitbreiding, met inbegrip van de territoriale uitbreiding, de gebruiksvoorwaarden en -methoden, de gedekte soorten schade/defecten en eventuele beperkingen van de Conventionele-garantie zijn afhankelijk van de individuele fabrikant. De conventionele garantie heeft een vrijwillig karakter en vervangt, beperkt, schaadt of sluit de wettelijke garantie niet uit.

Art. 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter; buitengerechtelijke beslechting van geschillen - Alternatieve geschillenbeslechting/Online geschillenbeslechting

14.1Koopovereenkomsten gesloten via de Site worden beheerst door Italiaans recht. Dit doet geen afbreuk aan de toepassing op consumentengebruikers die hun gewone verblijfplaats niet in Italië hebben, van gunstiger en dwingender bepalingen waarin wordt voorzien door de wetgeving van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben.

14.2Wij herinneren u eraan dat in het geval van consumentengebruikers, elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van dit document zal worden beslecht door de rechtbank van de plaats waar de gebruiker woont of zijn domicilie heeft gekozen. In het geval van professionele gebruikers zal elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van dit document worden beslecht door de Rechtbank waar de Verkoper zijn maatschappelijke zetel heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 hierboven.

14.3Op grond van artikel 141-sexties, lid 3 van de Consumentenwet informeert de Verkoper de gebruiker die de hoedanigheid van consument heeft op grond van artikel 3, lid 1, letter. a) van de Consumentenwet, dat ingeval hij een klacht rechtstreeks bij de Verkoper heeft ingediend, waarna het niet mogelijk was het aldus ontstane geschil op te lossen, de Verkoper informatie verstrekt over de instantie(s) voor alternatieve geschillenbeslechting voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot verbintenissen die voortvloeien uit een op basis van deze Algemene Verkoopvoorwaarden gesloten overeenkomst (ADR-instanties, zoals aangegeven in de artikelen 141 bis en volgende van de Consumentenwet), waarbij hij aangeeft of hij al dan niet voornemens is een beroep te doen op dergelijke instanties voor de beslechting van het geschil.

14.4De Verkoper wijst gebruikers die kwalificeren als consumenten in de zin van artikel 3, lid 1, letter a) van de Consumentenwet er tevens op dat er een Europees platform is opgericht voor de online beslechting van consumentengeschillen (het zogenaamde ODR-platform). Het ODR-platform kan worden geraadpleegd op het volgende adres:http://ec.europa.eu/consumers/odr/; via het ODR-platform kan de consument de lijst van ADR-instanties raadplegen, de link naar de website van elk van die instanties vinden en een on-lineprocedure starten voor de beslechting van het geschil waarbij hij betrokken is.

14.5Het recht van de consumentgebruiker om het geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan de bevoegde gewone rechter, ongeacht de uitkomst van de procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot consumentenrelaties door middel van een beroep op de procedures bedoeld in Deel V, Titel II-bis van het Wetboek van Consumentenrecht, blijft in ieder geval onverlet.

14.6. De gebruiker die in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Italië woont, kan voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, de uitvoering en de interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ook een beroep doen op de Europese procedure voor geringe vorderingen van Verordening (EG) nr. 861/2007 van de Raad van 11 juli 2007, op voorwaarde dat het bedrag van het geschil, rente, kosten en honoraria niet inbegrepen, niet hoger is dan 2.000,00 euro. De tekst van de verordening is te vinden op de websitewww.eur-lex.europa.eu.

Art. 15. Klantendienst en klachten

Het is mogelijk om informatie op te vragen, mededelingen te sturen, hulp te vragen of klachten in te dienen door op de volgende manieren contact op te nemen met de Verkoper

 • per e-mail naar het volgende adres: info@exlibris.store .

De Verkoper zal op klachten binnen 5 dagen na ontvangst reageren.

Art. 16. Diversen

 • 16.1Verzendkosten voor Europa: om de kosten te kennen, gelieve het bestek in te vullen (het invullen ervan houdt geen enkele aankoopverplichting in) en uw bestelling aan het winkelwagentje toe te voegen: u zult dan de details van de verzendkosten kunnen zien.