Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR). Gäller från 2019-01-01


FÖRORD


Denna information tar hänsyn till bestämmelserna i GDPR och Privacy Code (lagdekret 30 juni 2003 nr 196). Dokumentet utarbetades också på grundval av integritetsgarantens riktlinjer (särskilt riktlinjerna mot skräppost som utfärdades av integritetsgaranten den 4 juli 2013).


Datakontrollant : Morando Stefano


Webbplats som denna integritetspolicy hänvisar till: https://exlibris.store/ ( Webbplats ).


Den personuppgiftsansvarige har inte utsett en DPO. Därför kan du skicka en begäran om information direkt till den personuppgiftsansvarige


ALLMÄN INFORMATION


Detta dokument beskriver hur den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter som tillhandahålls på webbplatsen.


De huvudsakliga behandlingarna av dina personuppgifter beskrivs nedan. Särskilt förklaras den rättsliga grunden för behandlingen, om bestämmelsen är obligatorisk och konsekvenserna av underlåtenhet att lämna personuppgifter. För att bättre beskriva dina rättigheter, vid behov, har vi specificerat om och när en viss behandling av personuppgifter inte utförs.


Registrering på webbplatsen


Informationen och data som krävs vid registrering kommer att användas för att ge dig både tillgång till det reserverade området på webbplatsen och för att använda onlinetjänsterna som erbjuds av den personuppgiftsansvarige till registrerade användare. Den rättsliga grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges behov av att utföra åtgärder före avtalsslut som antas på begäran av den berörda parten. Tillhandahållande av data är valfritt. Din vägran att tillhandahålla data kommer dock att göra det omöjligt att registrera sig på webbplatsen


Köp på webbplatsen


Dina personuppgifter kommer att behandlas för att du ska kunna göra inköp på webbplatsen. I fallet med en inköpsorder online, för att tillåta ingåendet av köpekontraktet och korrekt utförande av de operationer som är kopplade till det (och, om nödvändigt baserat på sektorslagstiftning, för att fullgöra skatteförpliktelser). Den rättsliga grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges skyldighet att fullgöra avtalet med den berörda parten eller att fullgöra rättsliga skyldigheter. Oavsett ovanstående (och därför från ditt samtycke) kan den personuppgiftsansvarige behandla dina uppgifter för syftet med c.d. "soft-spam", som regleras av art. 130 i integritetskoden. Detta innebär att begränsat till e-postmeddelandet du tillhandahåller i samband med ett köp via webbplatsen, kommer den personuppgiftsansvarige att behandla e-postmeddelandet för att tillåta direkta erbjudanden från liknande produkter/tjänster, förutsatt att du inte motsätter dig sådan behandling enligt de metoder som tillhandahålls för i denna information. Den rättsliga grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges legitima intresse att skicka denna typ av kommunikation. Detta berättigade intresse kan anses likvärdigt med den berörda partens intresse av att ta emot "soft-spam"-kommunikation. Den personuppgiftsansvarige kan skicka e-postmeddelanden för att påminna användaren om att slutföra ett köp. Den rättsliga grunden för denna behandling är den personuppgiftsansvariges legitima intresse att skicka denna typ av kommunikation.


Svara på dina förfrågningar


Dina uppgifter kommer att behandlas för att svara på dina förfrågningar om information.Bestämmelsen är valfri, men ditt avslag kommer att göra det omöjligt för den personuppgiftsansvarige att svara på dina frågor.Den rättsliga grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att följa upp användarens önskemål. Detta berättigade intresse är likvärdigt med användarens intresse av att få svar på kommunikation som skickas till den personuppgiftsansvarige.


Generisk marknadsföring


Med ditt samtycke kan den personuppgiftsansvarige behandla de personuppgifter som du har lämnat för att skicka dig reklammaterial och/eller nyhetsbrev relaterade till dess egna eller tredje parts produkter. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Tillhandahållande av personuppgifter för detta ändamål är helt frivilligt. Underlåtenhet att samtycka till behandling av uppgifter för marknadsföringsändamål kommer att göra det omöjligt för dig att ta emot reklammaterial som rör produkter/tjänster från den personuppgiftsansvarige och/eller tredje part samt omöjligheten för den personuppgiftsansvarige att genomföra marknadsundersökningar, syftar också till att utvärdera graden av användarnöjdhet, samt att skicka nyhetsbrev till dig.


Profilering


Med ditt samtycke kan den personuppgiftsansvarige behandla dina personuppgifter i profileringssyfte, d.v.s. för analys av dina konsumtionsval genom att avslöja typen och frekvensen av köp som du har gjort, för att skicka dig reklammaterial och/eller nyhetsbrev relaterade till dina egna eller tredje parts produkter av ditt specifika intresse. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Tillhandahållande av data för detta ändamål är helt frivilligt. Underlåtenhet att ge sitt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för profileringsändamål kommer att göra det omöjligt för den personuppgiftsansvarige att behandla din kommersiella profil, genom att upptäcka dina val och köpvanor samt att skicka dig reklammaterial som rör den personuppgiftsansvariges produkter. och/eller tredje part, av ditt specifika intresse.


Överföring av data


Den personuppgiftsansvarige överför inte dina personuppgifter till tredje part


Geolokalisering


Webbplatsen implementerar inte geolokaliseringsverktyg för användarens IP-adress


Kommunikation av personuppgifter


Som en del av sin ordinarie verksamhet kan den personuppgiftsansvarige kommunicera dina personuppgifter till vissa kategorier av subjekt. I artikel 2 kan du hitta listan över ämnen till vilka den personuppgiftsansvarige kommunicerar dina personuppgifter. För att underlätta skyddet av dina rättigheter kan artikel 2 i vissa fall specificera när dina uppgifter inte lämnas ut till tredje part.

"Kommunikationen" av personuppgifter till tredje part skiljer sig från "överföringen" (regleras av föregående punkt). Faktum är att i kommunikationen kan den tredje part som uppgifterna överförs till endast använda dem för de specifika ändamål som beskrivs i relationen med den personuppgiftsansvarige. Vid överföringen blir den tredje parten dock ägare till den autonoma behandlingen av personuppgifter. Dessutom krävs alltid ditt samtycke för att överföra dina personuppgifter till tredje part


Utan att det påverkar det föregående, är det underförstått att den personuppgiftsansvarige i alla fall kan använda dina personuppgifter för att korrekt uppfylla de skyldigheter som fastställs av gällande lagar.


SPECIFIK SEKRETESSINFORMATION


Art. 1 Behandlingsmetod


1.1 Behandlingen av dina personuppgifter kommer huvudsakligen att utföras med hjälp av elektroniska eller automatiserade medel, på det sätt och med lämpliga verktyg för att garantera dess säkerhet och konfidentialitet i enlighet med GDPR. Om den automatiska chatbottjänsten är i drift, Dina personuppgifter kommer också att behandlas för att möjliggöra aktivering av denna tjänst, genom vilken användaren kan kontakta och bli kontaktad av den personuppgiftsansvarige, med föregående medgivande. Den rättsliga grunden är den personuppgiftsansvariges legitima intresse att svara på användarförfrågningar via chatbottjänsten. Detta berättigade intresse kan anses likvärdigt med den berörda partens intresse av att använda den automatiska chatbottjänsten.


1.2 Den inhämtade informationen och bearbetningsmetoderna kommer att vara relevanta och inte överdrivna i förhållande till den typ av tjänster som tillhandahålls. Dina data kommer också att hanteras och skyddas i säkra IT-miljöer som är lämpliga för omständigheterna


1.3 Ingen "särskild data" bearbetas via webbplatsen. Särskilda uppgifter är sådana som kan avslöja ras och etniskt ursprung, religiös, filosofisk eller annan övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i partier, fackföreningar, föreningar eller organisationer av religiös, filosofisk, politisk eller facklig karaktär, hälsa och sexualliv.


1.4 Rättsliga uppgifter behandlas inte via webbplatsen


Art. 2 Kommunikation av personuppgifter


Den personuppgiftsansvarige kan kommunicera dina personuppgifter till specifika kategorier av ämnen. Följande är de ämnen till vilka den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att kommunicera dina uppgifter:


 • Den personuppgiftsansvarige kan kommunicera dina personuppgifter till alla subjekt (inklusive offentliga myndigheter) som har tillgång till personuppgifter i kraft av lagstadgade eller administrativa bestämmelser.
 • Dina personuppgifter kan också lämnas ut till alla dessa offentliga och/eller privata enheter, fysiska och/eller juridiska personer (juridiska, administrativa och skattekonsultföretag, rättskontor, handelskammare, kammare och arbetsbyråer, etc.) , om kommunikationen är nödvändig eller funktionell för korrekt fullgörande av de skyldigheter som följer av lagen.
 • Den personuppgiftsansvarige använder sig inte av anställda och/eller samarbetspartners i någon egenskap. Därför kommer dina personuppgifter inte att lämnas ut till denna kategori av ämnen.
 • Den personuppgiftsansvarige använder sig inte av företag, konsulter eller yrkesmän som ansvarar för installation, underhåll, uppdatering och i allmänhet hanteringen av den personuppgiftsansvariges hårdvara och mjukvara. Därför kommer dina uppgifter inte att lämnas ut till dessa kategorier av ämnen.
 • För att skicka sin kommunikation använder den personuppgiftsansvarige externa företag som ansvarar för att skicka denna typ av kommunikation (CRM-plattformar). Dina personuppgifter (särskilt din e-post) kan då lämnas ut till dessa företag.
 • Den personuppgiftsansvarige använder inte externa företag för att tillhandahålla kundtjänsten.


Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att ändra listan ovan baserat på dess ordinarie verksamhet. Därför uppmanas du att regelbundet få tillgång till denna information för att kontrollera vilka ämnen den personuppgiftsansvarige kommunicerar dina personuppgifter till.


Art. 3 Lagring av personuppgifter


3.1 Den här artikeln beskriver hur länge den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att behålla dina personuppgifter.


 • För att fullfölja försäljningsavtalet kommer uppgifterna att sparas i 10 år från dagen för mottagandet av inköpsordern. Detta för att göra det möjligt för den personuppgiftsansvarige att utöva sin rätt till försvar och för att visa att den har korrekt kontrakt utfört.


3.2 Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 3.1, kan den personuppgiftsansvarige behålla dina personuppgifter under den tid som krävs enligt specifika regler, som ändras från tid till annan.


Art. 4 Överföring av personuppgifter


4.1 Den personuppgiftsansvarige är baserad inom Europeiska Unionen. Därför är behandlingen av dina uppgifter säker ur en regulatorisk synpunkt eftersom den regleras av GDPR. Om överföringen av dina personuppgifter sker i ett icke-EU-land och för vilket EU-kommissionen har uttalat en adekvatbedömning, anses överföringen i alla fall vara säker ur regleringssynpunkt. Denna artikel 4.1 anger från tid till annan de länder till vilka dina personuppgifter eventuellt kan överföras och där Europeiska kommissionen har uttryckt en åsikt om lämplighet.

 • Användaren uppmanas därför att regelbundet ta del av denna artikel för att kontrollera om överföringen av dina personuppgifter sker i ett land med dessa egenskaper.


4.2 Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 4.1, kan dina uppgifter också överföras till länder utanför EU och för vilka Europeiska kommissionen inte har uttalat en bedömning om tillräcklighet. Du uppmanas därför att regelbundet granska denna artikel 4.2 för att se till vilka av dessa länder dina uppgifter kan överföras.


Art. 5. Den berörda partens rättigheter


Enligt art. 13 i integritetsförordningen informerar den personuppgiftsansvarige dig om att du har rätt att:


 • be den personuppgiftsansvarige att få tillgång till dina personuppgifter och att korrigera eller radera dem eller begränsa deras behandling eller att motsätta sig deras behandling, förutom rätten till dataportabilitet
 • återkalla samtycket när som helst utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på samtycket som gavs före återkallelsen
 • att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (t.ex.: Garanten för skydd av personuppgifter).


Ovanstående rättigheter kan utövas med en begäran riktad utan formaliteter till de kontakter som anges i inledningen.


Art. 6. Ändringar och diverse


Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna information när som helst, ge lämplig publicitet till användarna av webbplatsen och garantera i alla fall ett adekvat och liknande skydd av personuppgifter. För att se eventuella ändringar uppmanas du att regelbundet konsultera denna information. I händelse av väsentliga ändringar av denna sekretesspolicy kan den personuppgiftsansvarige även meddela detta via e-post.


Drivs av LegalBlink

.