Integritetspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR)

Förord

Denna information tillhandahålls för webbplatsen "https://exlibris.store/"(webbplatsen) som ägs av Eliografia Morando di Stefano Morando, med säte i Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT, registrerad hos handelskammaren i Pavia, med momsnummer 01360670184, med skattekod MRNSFN67A22C551T(personuppgiftsansvarig), som personuppgiftsansvarig enligt GDPR.

Inköp på webbplatsen

Med förbehåll för ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att du ska kunna göra inköp på webbplatsen.

Registrering

Den information och de uppgifter som begärs vid registrering kommer att användas för att du ska kunna få tillgång till det reserverade området på webbplatsen och använda de onlinetjänster som den personuppgiftsansvarige erbjuder registrerade användare.

Mjuk spamming

Den personuppgiftsansvarige får använda de e-postadresser som du har angett i samband med ett köp på webbplatsen för direktförsäljning av de produkter som säljs via webbplatsen, även utan ditt samtycke, förutsatt att produkten i fråga är likadan som vid den tidigare försäljningen (s.k. soft spamming). Du kan dock när som helst vägra denna behandling genom att meddela ditt motstånd till den personuppgiftsansvarige.

***

I enlighet med GDPR informerar vi dig härmed om att den personuppgiftsansvarige kommer att behandla dina personuppgifter enligt följande villkor.

Artikel 1. Ändamål och rättslig grund för behandlingen. Obligatorisk eller frivillig överlåtelse. Konsekvenser av vägran att behandla ärendet.

Behandlingen av personuppgifter syftar till att uppnå följande syften:

a. för att möjliggöra registrering på webbplatsen och tillgång till de tjänster som är reserverade för registrerade användare samt för att möjliggöra uppfyllandet av de skyldigheter som följer av gällande lagar och förordningar, särskilt inom områdena administration, redovisning och offentlig säkerhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den personuppgiftsansvarige måste genomföra åtgärder före avtalstillfället som vidtagits på begäran av den registrerade eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse;

b. vid en beställning online, för att möjliggöra ingåendet av köpeavtalet och ett korrekt genomförande av de transaktioner som är relaterade till detta (och, om det är nödvändigt enligt sektorsbestämmelserna, för att uppfylla skattemässiga skyldigheter). Den rättsliga grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges skyldighet att fullgöra avtalet med den registrerade eller att uppfylla rättsliga skyldigheter;

c. begränsas till de e-postkoordinater som du har angett i samband med ett köp via webbplatsen, för att möjliggöra att den personuppgiftsansvarige direkt erbjuder liknande produkter (så kallad soft spamming), såvida du inte motsätter dig sådan behandling på det sätt som anges i denna policy. Den rättsliga grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att skicka denna typ av kommunikation. Detta legitima intresse kan anses vara likvärdigt med den registrerades intresse av att få "soft-spam"-kommunikation;

d. Den rättsliga grunden för behandlingen är den registrerades samtycke;

e. för att svara på dina förfrågningar via e-post. Det är frivilligt att lämna uppgifter, men om du vägrar göra det omöjligt för den registeransvarige att svara på dina förfrågningar. Den rättsliga grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges legitima intresse av att svara på dina förfrågningar. Detta legitima intresse motsvarar användarens intresse av att få svar på meddelanden som skickas till den registeransvarige.

Det är helt frivilligt att lämna uppgifter för de ändamål som avses i punkterna a och b. Eftersom en sådan behandling är nödvändig för att kunna genomföra ett köp på webbplatsen kommer din vägran att lämna uppgifterna i fråga att göra det omöjligt att genomföra ett sådant köp via webbplatsen.

Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående är det underförstått att den personuppgiftsansvarige fortfarande kan använda dina personuppgifter i det enda syftet att korrekt uppfylla de skyldigheter som föreskrivs i gällande lagstiftning och de skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan dig och den personuppgiftsansvarige.

Uppgifter om betalkort

För att göra en betalning med ett av de betalkort som erbjuds på webbplatsen måste användaren ange betalkortets konfidentiella uppgifter direkt på en sida som via ett säkert krypteringsprotokoll kommunicerar med betaltjänstleverantören (som agerar som autonom datakontrollant), utan att passera via den datakontrollansvariges server som därför inte kommer att behandla dessa uppgifter på något sätt. Uppgifterna kommer att samlas in i krypterat format.

För att uppfylla de rättsliga skyldigheterna enligt direktiv 2015/2366/(EU) om betaltjänster på den inre marknaden (PSD2) informeras du om att de uppgifter som krävs för att slutföra köpet kan omfatta det mobiltelefonnummer som du har angett eller andra personuppgifter som krävs för att slutföra köpet, när det gäller köp som görs på webbplatsen med kreditkort. För att du ska kunna slutföra ditt köp skickar det betalningsinstitut som ansvarar för att hantera transaktionen en autentiseringskod till dig, som du måste ange under köpet för att uppfylla de autentiseringskriterier som föreskrivs i PSD2 (Strong Customer Authentication). Behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål har som rättslig grund att uppfylla rättsliga skyldigheter och kräver inte ditt samtycke.

När det gäller betalkortsuppgifter bör du notera att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att möjliggöra ingåendet av avtalet om köp online med den personuppgiftsansvarige. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du därför inte slutföra köpet online.

PayPal

På webbplatsen kan du också köpa genom PayPal-betalningsverktyget. I detta fall kommer du att hänvisas till en sida utanför webbplatsen, där du måste ange de personuppgifter som PayPal - som kommer att agera som oberoende registeransvarig - behöver för att slutföra köpet. Personuppgifterna kommer inte att passera genom webbplatsens server, som därför inte kommer att behandla dessa uppgifter på något sätt. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtal om köp online med den personuppgiftsansvarige. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du därför inte slutföra köpet online.

Särskilda eller rättsliga uppgifter

Den personuppgiftsansvarige behandlar inga särskilda eller rättsliga uppgifter.

Artikel 2. Behandlingsmetoder

Behandlingen av dina personuppgifter kommer huvudsakligen att ske med hjälp av elektroniska eller automatiserade medel, enligt de metoder och med de verktyg som är lämpliga för att garantera deras säkerhet och konfidentialitet i enlighet med GDPR.

Den information som inhämtas och de metoder som används för att behandla den ska vara relevanta och inte överdrivna i förhållande till den typ av tjänster som tillhandahålls. Uppgifterna ska också hanteras och skyddas i miljöer vars åtkomst är under ständig kontroll.

Artikel 3. Kommunikation och spridning av uppgifter

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut

 • till alla de personer (inklusive offentliga myndigheter) som har tillgång till personuppgifter i kraft av rättsliga eller administrativa åtgärder
 • till företag eller tredje part som ansvarar för tryckning, kuvertering, frakt och/eller leverans och/eller insamling av produkter som köpts via webbplatsen.
 • postkontor, budfirmor, leverantörer (t.ex. drop shipping) eller speditörer som ansvarar för att leverera de produkter som köpts via webbplatsen.
 • Banker och företag som hanterar nationella eller internationella betalningskretsar genom vilka onlinebetalningar för produkter som köpts via webbplatsen görs.
 • Företag, konsulter eller yrkesverksamma som ansvarar för installation, underhåll, uppdatering och i allmänhet för förvaltningen av den registeransvariges hård- och mjukvara eller som den registeransvarige använder för att tillhandahålla sina tjänster.
 • Ämnen som hanterar betalningstransaktioner online.
 • till alla offentliga och/eller privata subjekt, fysiska och/eller juridiska personer (juridiska, administrativa och skattemässiga konsultföretag, rättsväsendet, handelskammare, arbetskammare och arbetsförmedlingskontor etc.), om kommunikationen är nödvändig eller funktionell för att de skyldigheter som följer av lagen ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt.

Uppgifterna om dig kommer inte att spridas, utom i anonym och aggregerad form, för statistiska ändamål eller forskningsändamål.

Artikel 4. Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige kan kontaktas på följande adresser:

Eliografia Morando di Stefano Morando Via Garibaldi, 90/92 Voghera PV 27058 IT
Telefon: 0383700051
E-post: info@exlibris.store
Via kontaktformuläret på webbplatsen.

Artikel 5. Lagring av personuppgifter


Användarens uppgifter ska endast bevaras under den tid som krävs för att garantera att de erbjudna tjänsterna tillhandahålls på ett korrekt sätt och under alla omständigheter inom de villkor som föreskrivs i lagstiftningen eller i bestämmelserna i Garantin för skydd av personuppgifter.

Om användaren stänger kontot på webbplatsen kommer de uppgifter som finns där att bevaras för administrativa ändamål under en period på högst 90 dagar, utan att det påverkar eventuella särskilda rättsliga skyldigheter att bevara bokföringshandlingar eller för den allmänna säkerheten.


Artikel 6. Överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder

Dina personuppgifter som lämnas till den personuppgiftsansvarige via webbplatsen kan överföras till ett eller flera tredje länder om den personuppgiftsansvarige har lämnat tillräckliga garantier för detta.

När det gäller överföringen av dina personuppgifter till tredjeländer har du verkställbara rättigheter och effektiva åtgärder.

De lämpliga garantier som har tillhandahållits består av ett rättsligt bindande och verkställbart instrument mellan offentliga myndigheter eller offentliga organ.

Du kan få en kopia av dina personuppgifter:

 • Genom att kontakta den personuppgiftsansvarige och/eller dataskyddsombudet (om det är utsett).


Artikel 7. Den berörda partens rättigheter

I enlighet med artikel 13 i sekretessförordningen informerar den personuppgiftsansvarige dig om att du har rätt att

 • begära att den registeransvarige ska få tillgång till dina personuppgifter och begära rättelse eller radering av dem eller begränsning av behandlingen av dig eller att invända mot behandlingen av dem, utöver rätten till dataportabilitet.
 • återkalla samtycket när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som gavs före återkallandet.
 • att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (t.ex. den italienska dataskyddsmyndigheten).

Ovanstående rättigheter kan utövas genom att göra en begäran till den personuppgiftsansvarige på de ovannämnda adresserna.


Artikel 8. Ändringar

Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna policy genom att på lämpligt sätt informera användarna av webbplatsen och i alla fall säkerställa ett adekvat och liknande skydd av personuppgifter. För att se eventuella ändringar uppmanas du att regelbundet ta del av denna policy.