Återbetalningspolicy

Art. 7 Ångerrätt


7.1 Användaren uppmanas att läsa denna artikel med särskild uppmärksamhet, som reglerar ångerrätten.


7.2 Ångerrätten är Konsumentens rätt att lösa köpeavtalet utan att vara skyldig att ange skäl. Om du har köpt som Proffs gäller inte ångerrätten, om inte annat avtalats med Säljaren. Eventuella undantag från ångerrätten anges i denna artikel 7. Om det inte finns några undantag från ångerrätten är denna artikel 7 fullt tillämplig.

  • På webbplatsen säljs varor tillverkade efter mått eller tydligt personliga. Om du agerar som Konsument gäller inte följande regler om ångerrätt enligt specifik lag. I själva verket, om så inte var fallet, skulle säljaren inte kunna sälja en produkt som är gjord speciellt för dig.7.3 Om du är en Konsument (och om inga undantag gäller för detta) har du rätt att frånträda köpeavtalet för Produkten utan att behöva ange några skäl och utan att behöva ådra dig andra kostnader än de som förutses i denna artikel inom loppet av fjorton kalenderdagar ( Ångerperiod ). För att utöva ångerrätten måste du informera Säljaren, före utgången av Ångerfristen, om ditt beslut att ångerrätt. För detta ändamål kan du skriva till säljaren på kontaktpersonerna som anges i introduktionen, eller använda kontaktformuläret som kan finnas på webbplatsen Du har utövat din ångerrätt inom Ångerfrist om det relativa meddelandet för att utöva ångerrätten skickas av dig innan Ångerfristens utgång. Om inte annat avtalats bärs de direkta kostnaderna för att returnera Produkterna av Konsumenten, liksom ansvaret för deras transport. Vid utövande av ångerrätten måste Produkten levereras till Säljarens huvudkontor eller till en annan adress som Säljaren meddelat Ångerfristen löper ut efter 14 dagar: p >


  • i fallet med en beställning som hänför sig till en enskild produkt, från den dag då du eller en tredje part, annan än transportören och utsedd av dig, förvärvar produkterna fysiskt;
  • i fallet med en multipelorder med separata leveranser, från den dag då du eller en tredje part, annan än transportören och utsedd av dig, förvärvar fysisk besittning av den sista produkten; o
  • i fallet med en beställning som hänför sig till leverans av en produkt som består av flera partier eller delar, från den dag då du eller en tredje part, annan än transportören och utsedd av dig, får fysisk besittning av den sista delen eller bit. < / li>


7.4 Om återkallelsen är tillämplig, kommer Säljaren att återbetala det totala beloppet, inklusive leveranskostnader, i förekommande fall, utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast 14 kalenderdagar från den dag då Säljaren informerades om beslutet att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsinstrument som användes för den första transaktionen. I händelse av att Produkterna har skickats med en transportör vald av Konsumenten och på den senares bekostnad, kan Säljaren avbryta återbetalningen till dess att Produkterna har mottagits eller tills Konsumenten visar att han har returnerat Produkterna, om tidigare. Konsumenten är ensam ansvarig för minskningen av varornas värde till följd av annan hantering av produkten än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion.Produkten måste i alla fall förvaras, hanteras och inspekteras med normal omsorg och returneras intakt, komplett i alla dess delar, fullt fungerande, åtföljd av alla tillbehör och broschyrer, med identifikationsbrickor, etiketter och engångsförsegling, om sådan finns. till Produkten och intakt och ej manipulerad, samt perfekt lämpad för dess avsedda användning och fri från tecken på slitage eller smuts Återkallelsen gäller även Produkten i dess helhet. Det kan därför inte utövas i förhållande till delar och/eller tillbehör till produkten. För det fall att Produkten för vilken ångerrätten har utövats har drabbats av en värdeminskning till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa Produktens art, egenskaper och funktion, förbehåller sig Säljaren rätten att göra avdrag för bl.a. återbetalningsbeloppet ett belopp som motsvarar denna värdeminskning. Säljaren kommer att meddela denna omständighet och det därav följande minskade återbetalningsbeloppet, förutsatt att, i händelse av att återbetalningen redan har betalats, bankuppgifterna för betalningen av det belopp som användaren är skyldig på grund av produktens värdeminskning. I händelse av att återkallelsen inte har utövats i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning, kommer det inte att leda till att avtalet sägs upp och kommer följaktligen inte att ge rätt till någon återbetalning.


7.5 Mot bakgrund av ovanstående anser säljaren att det är lämpligt att påpeka att kostnaderna för att returnera produkten kommer att stå på din bekostnad och på ditt ansvar.

.