Villkor för tjänsten

Allmänna försäljningsvillkor, träder i kraft 01/01/2019.


FÖRORD


Denna information tillhandahålls för webbplatsen https://exlibris.store/ (webbplats).


Säljarens uppgifter: Morando Stefano ( Säljare ).


Art. 1 Omfattning


1.1 De allmänna försäljningsvillkoren gäller för all försäljning som görs av säljaren på webbplatsen.


1.2 Om det är möjligt av webbplatsen, innebär inkluderingen av din skattekod under ett köp att du agerar som konsument enligt art. 3, jag komma, let. a) i konsumentlagen (lagdekret 6 september 2005, n.206). Man bör komma ihåg att konsumentens status är den fysiska person som agerar för ändamål som inte är relaterade till någon entreprenöriell, kommersiell, professionell eller hantverksverksamhet som utförs. Om det däremot är möjligt att ange momsnummer (ditt eller en juridisk persons) innebär detta ett köp som "Professionell", enligt art. 3, stycke I, lett. c) i konsumentlagen. Den fysiska eller juridiska person som agerar i utövandet av sin verksamhet, kommersiella, hantverks- eller yrkesverksamhet, eller en mellanhand, spelar rollen som professionell. Konsekvenserna av att köpa som konsument snarare än professionell kommer att beskrivas senare i detta dokument.


1.3 De angivna villkoren ska förstås som arbetsdagar, därför exklusive lördagar, söndagar och nationella helgdagar. Bilderna och beskrivningarna på webbplatsen är endast avsedda att vara vägledande. Färgerna kan skilja sig från de verkliga på grund av inställningarna för de datorsystem eller datorer som du använder för deras visning.


1.4 De allmänna försäljningsvillkoren kan ändras när som helst. Eventuella ändringar och/eller nya villkor kommer att träda i kraft från det ögonblick de publiceras på webbplatsen. Du uppmanas därför att regelbundet få tillgång till webbplatsen och att konsultera, innan du gör något köp, den mest uppdaterade versionen av de allmänna försäljningsvillkoren.


1.5 De ​​tillämpliga allmänna försäljningsvillkoren är de som gäller det datum då inköpsordern skickades.


1.6 Dessa Allmänna Försäljningsvillkor reglerar inte försäljning av produkter och/eller tjänster av andra parter än Säljaren som kan vara närvarande på Webbplatsen genom länkar, banners eller andra hypertextuella länkar.


1.7 Innan du utför kommersiella transaktioner med dessa ämnen är det nödvändigt att kontrollera deras försäljningsvillkor.


1.8 Säljaren ansvarar inte för tillhandahållande av tjänster och/eller för försäljning av produkter av sådana subjekt.


1.9 Säljaren utför inga kontroller och/eller övervakning på de webbplatser som är tillgängliga via dessa länkar. Säljaren är därför inte ansvarig för innehållet på dessa webbplatser eller för eventuella fel och/eller utelämnanden och/eller brott mot lagen av samma


1.10 Du måste noggrant läsa dessa allmänna försäljningsvillkor samt all annan information som säljaren tillhandahåller på webbplatsen, även under köpproceduren.


1.11 Om inte annat överenskommits med säljaren är det inte möjligt att göra beställningar via e-post på webbplatsen. Säljaren accepterar inte beställningar per telefon, om inte annat överenskommits med kunden


1.12 Hela någon del av webbplatsen tillhör säljaren eller tredje part.Med undantag för specifikt skriftligt medgivande från säljaren är det förbjudet att reproducera, helt eller delvis och genom något förfarande, distribuera, publicera, överföra, modifiera eller sälja hela eller delar av innehållet på webbplatsen


1.13 Säljaren ska inte i något fall hållas ansvarig gentemot dig eller tredje part för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, eventuell inkomstförlust eller annan indirekt förlust till följd av användningen av webbplatsen eller oförmågan att använda den. Säljaren kan inte garantera eller bekräfta: (i) att webbplatsen är fri från virus eller program som kan skada data; (ii) att informationen på webbplatsen är korrekt, fullständig och uppdaterad


Art. 2 Köp på webbplatsen


2.1 För att göra köp på webbplatsen är det nödvändigt att följa proceduren som finns på webbplatsen själv, och ange de uppgifter som efterfrågas då och då. Försäljningsavtalet ingås när beställningen når Säljarens server


2.2 Du åtar dig att omedelbart informera säljaren om du misstänker eller blir medveten om en felaktig användning eller otillbörligt avslöjande av all information som du har angett på webbplatsen.


2.3 Du garanterar att den personliga informationen som tillhandahålls är fullständig och sanningsenlig och du förbinder dig att hålla Säljaren oskadlig och harmlös från alla skador, ersättningsskyldighet och/eller sanktioner som härrör från och/eller på något sätt kopplat till brott mot detta åtagande Du åtar dig att omedelbart informera säljaren om du misstänker eller blir medveten om en felaktig användning eller otillbörligt avslöjande av åtkomstuppgifterna till webbplatsen.


2.4 Säljaren förbehåller sig rätten att vägra beställningar som kommer från användare som tidigare har brutit mot dessa Allmänna Försäljningsvillkor eller någon regulatorisk bestämmelse.


2.5 För att göra beställningar på webbplatsen är det nödvändigt att läsa och godkänna dessa allmänna försäljningsvillkor genom att markera lämplig ruta på sidorna för köpprocedurer. Underlåtenhet att acceptera dessa allmänna försäljningsvillkor kommer att göra det omöjligt att göra inköp på webbplatsen ..


2.6 På webbplatsen: (i) inga alkoholhaltiga produkter säljs; (ii) inga vuxna produkter säljs; (iii) inga livsmedelsprodukter säljs.


2.7 Efter köpet får du en orderbekräftelse via e-post


Art. 3 Tillgänglighet för produkter


3.1 Produkterna som erbjuds på webbplatsen är begränsade i antal. Det kan därför hända, även på grund av möjligheten att flera användare köper samma produkt samtidigt, att den beställda produkten inte längre är tillgänglig efter överföringen av inköpsordern.


3.2 Det finns ingen information om tillgängligheten för produkterna på webbplatsen. I vilket fall som helst kan du skriva till säljaren på kontakterna som anges i introduktionen för att få information om produkternas tillgänglighet.


3.3 Du kommer att informeras om den beställda produkten inte är tillgänglig. I detta fall har du rätt att säga upp köpeavtalet. Tänk i alla fall på att säljaren förbehåller sig rätten att genomföra dessa åtgärder innan du begär att avtalet ska sägas upp:

  • Säljaren kommer att erbjuda en rabattkupong som ska användas vid inköp på webbplatsen. Rabattkupongens belopp, den löptid inom vilken den kan användas och eventuella begränsningar kommer att meddelas från tid till annan av säljaren.


3.4 Om en återbetalning begärs för det belopp som betalats för köp av Produkter som senare visade sig vara otillgängliga, kommer Säljaren att göra återbetalningen inom en period av högst 2 dagar


3.5 I händelse av att du utnyttjar uppsägningsrätten upphör avtalet. I händelse av att betalningen av det totala förfallna beloppet, bestående av priset för produkten, fraktkostnaderna, om de tillämpas, och eventuella andra extra kostnader, som följer av beställningen ( Totalt belopp som ska betalas ) har redan inträffat kommer Säljaren att återbetala det totala beloppet som ska betalas i enlighet med bestämmelserna i artikeln "Betalningsmetoder" infra .


Art. 4 Priser


4.1 På webbplatsen är priserna inklusive moms.


4.2 Dessutom, på webbplatsen inkluderar priserna inte WEEE-bidraget eftersom produkter som inte omfattas av gällande bestämmelser säljs.


4.3 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset på produkterna, när som helst, utan föregående meddelande, under förutsättning att priset som debiteras dig kommer att vara det som anges på webbplatsen på tidpunkten för utförande av ordern och att eventuella ändringar (ökande eller minskande) efter överföringen av densamma inte kommer att beaktas.


4.4 Fraktkostnaderna och fraktkostnaderna för produkterna står på din bekostnad, om inte annat fastställts.


4.5 Säljaren kommer att skicka produkterna endast efter att ha mottagit bekräftelse på betalningsauktoriseringen eller efter att det totala beloppet som ska betalas har krediterats. Äganderätten till Produkterna kommer att överföras till dig vid tidpunkten för leverans, att förstås som tidpunkten för leverans av Produkten till transportören. Risken för förlust eller skada på Produkterna, av skäl som inte kan hänföras till Säljaren, kommer å andra sidan att överföras till dig när du, eller en tredje part utsedd av dig och annan än transportören, väsentligen kommer i besittning av Produkter


4.6 Köpeavtalet är villkorat av utebliven betalning av det totala beloppet. Om inget annat har avtalats skriftligen med dig, kommer beställningen följaktligen att annulleras.


Art. 5 Betalningsmetoder


5.1 Den här artikeln beskriver de betalningsmetoder som är tillgängliga på webbplatsen.


5.2 På webbplatsen kan du köpa med betalkort. Debiteringen kommer att göras först efter att (i) uppgifterna på ditt betalkort som användes för betalningen har verifierats och (ii) det företag som utfärdat betalkortet du använde har utfärdat debiteringsauktoriseringen. Vid tillämpning av direktiv 2015/2366/(EU) om betaltjänster på den inre marknaden (PSD2) informeras användaren om att han kan behöva slutföra köpprocessen genom att uppfylla de autentiseringskriterier som krävs av det betalningsinstitut som ansvarar för administrationen onlinebetalningstransaktionen. Autentiseringskriterierna hänvisar till användarens identitet (för att uppfylla detta kriterium måste användaren vara registrerad på webbplatsen under köpoperationen) och till den kontextuella kunskapen om autentiseringskoden som överförs av betalningsinstitutionen (Strong Customer Authentication ). Underlåtenhet att slutföra proceduren som beskrivs ovan kan innebära omöjligheten att slutföra köpet på webbplatsen. Betalkortets konfidentiella data (kortnummer, innehavare, utgångsdatum, säkerhetskod) krypteras och överförs direkt till betalningsansvarig utan passerar genom servrarna som används av säljaren.Säljaren har därför aldrig tillgång till och lagrar inte, även om du väljer att lagra sådana uppgifter på webbplatsen, uppgifterna om ditt betalkort som används för att betala för produkterna. Sidfoten på webbplatsen anger symbolerna för betalkorten som kan användas på webbplatsen.


5.3 På webbplatsen är det inte möjligt att betala med banköverföring


5.4 På webbplatsen är det inte möjligt att köpa mot postförskott, om inte annat överenskommits med säljaren.


5.5 Om värdet på rabattkoden är lägre än beställningens värde, kan den återstående summan fyllas i enligt de betalningsmetoder som finns på Sajten Varje rabattkod kan endast användas för ett köp. I inget fall kan rabattkuponger konverteras till kontanter


5.6 Alla alternativa metoder än de som anges ovan är eller kommer att beskrivas i den här artikeln.

  • På webbplatsen är det också möjligt att göra köp med PayPals betalningslösning. Om du väljer PayPal som betalningsmedel kommer du att omdirigeras till webbplatsen www.paypal.it där du kommer att göra betalningen enligt proceduren som tillhandahålls och styrs av PayPal och villkoren i avtalet som överenskommits mellan användaren och PayPal. Uppgifterna som skrivs in på PayPals webbplats kommer att behandlas direkt av densamma och kommer inte att överföras eller delas med säljaren. Säljaren kan därför inte känna till och lagrar inte på något sätt uppgifterna för betalkortet som är kopplat till ditt PayPal-konto eller data från något annat betalningsinstrument kopplat till detta konto.
  • Det är också möjligt att köpa via kryptovalutor på webbplatsen. Kryptovalutan eller kryptovalutorna som är tillgängliga från tid till annan anges direkt på webbplatsen och/eller i köpprocessen.


Art. 6 Leverans av produkter


6.1 Leveransen av produkterna är planerad till: Europa


6.2 Leveransskyldigheten fullgörs genom att överföra materialtillgängligheten eller kontrollen över Produkten till dig.


6.3 Produktens leveranstid från att beställningen skickades: 5 dagar.


6.4 Termen som anges i art. 6.3 ska förstås som vägledande och inte tvingande. Säljaren förbehåller sig därför rätten att leverera produkterna inom 30 dagar efter att beställningen skickats. Det är upp till dig att kontrollera villkoren för den levererade produkten. Utan att det påverkar det faktum att risken för förlust eller skada på Produkten, av skäl som inte kan hänföras till Säljaren, överförs när du, eller en tredje part utsedd av dig och annan än transportören, väsentligen kommer i besittning av Produkten, Säljaren rekommenderar att du verifierar antalet mottagna produkter och att förpackningen är intakt, inte skadad, inte våt eller på annat sätt förändrad, även i stängningsmaterialet och du uppmanas att i ditt intresse ange eventuella avvikelser på transportörens transportdokument , acceptera paketet med reserv . I händelse av att paketet visar uppenbara tecken på manipulering eller förändring, är det lämpligt att omedelbart meddela säljaren.


6.5 Med hänvisning till möjligheten att begära leverans av Produkterna vid ett "uthämtningsställe" informerar Säljaren dig om att du har möjlighet att hämta Produkten vid ett utlämningsställe, enligt alternativen och metoderna tillgängligt på webbplatsen och/eller under köpprocessen, så länge som detta läge är tillgängligt för den produkt du har valt. Du kommer omedelbart att meddelas när produkten är klar för avhämtning på ditt valda insamlingsställe. Om inte annat avtalats, om du inte fullgör skyldigheten att hämta produkten, kommer köpeavtalet att anses vara uppsagt enligt lag.Som ett resultat av uppsägningen kommer beställningen att annulleras och säljaren kommer att återbetala det totala beloppet som du betalat, minus fraktkostnaderna. Blotta underlåtenheten att hämta produkten kan inte tolkas som att man utövar ångerrätten, om tillämpligt, och kommer inte att ha rätt till full återbetalning av de belopp som betalats för köpet av produkten.


Art. 7 Ångerrätt


7.1 Användaren uppmanas att titta på denna artikel med särskild uppmärksamhet, som reglerar ångerrätten.


7.2 Ångerrätten är Konsumentens rätt att lösa köpeavtalet utan att vara skyldig att ange skäl. Om du har köpt som Proffs gäller inte ångerrätten, om inte annat överenskommits med Säljaren. Eventuella undantag från ångerrätten anges i denna artikel 7. Om det inte finns några undantag från ångerrätten är denna artikel 7 fullt tillämplig.

  • På webbplatsen säljs varor tillverkade efter mått eller tydligt personliga. Om du agerar som Konsument gäller inte följande regler om ångerrätt enligt specifik lag. I själva verket, om så inte var fallet, skulle säljaren inte kunna sälja vidare en produkt som är gjord speciellt för dig.


7.3 Om du är en Konsument (och om inga undantag gäller för detta) har du rätt att frånträda köpeavtalet för Produkten utan att behöva ange några skäl och utan att behöva ådra dig andra kostnader än de som förutses i detta artikel inom loppet av fjorton kalenderdagar ( Ångerperiod ). För att utöva ångerrätten måste du informera Säljaren, innan Ångerperioden löper ut, om ditt beslut att ångerrätt. För detta ändamål kan du skriva till säljaren på kontaktpersonerna som anges i introduktionen, eller använda kontaktformuläret som kan finnas på webbplatsen Du har utövat din ångerrätt inom Ångerfrist om det relativa meddelandet för att utöva ångerrätten skickas av dig innan Ångerfristens utgång. Om inte annat avtalats bärs de direkta kostnaderna för att returnera Produkterna av Konsumenten, samt ansvaret för deras transport. Vid utövande av ångerrätten måste Produkten levereras till Säljarens huvudkontor eller till en annan adress som Säljaren meddelat Ångerfristen löper ut efter 14 dagar:


  • i fallet med en beställning som avser en enskild produkt, från den dag då du eller en tredje part, annan än transportören och utsedd av dig, förvärvar fysisk besittning av Produkterna;
  • i fallet med en Multipelorder med separata leveranser, från den dag då du eller en tredje part, annan än transportören och utsedd av dig, förvärvar fysisk besittning av den sista Produkten; eller
  • vid en beställning för leverans av en Produkt som består av flera partier eller delar, från den dag då du eller en tredje part, annan än transportören och utsedd av dig, förvärvar fysisk besittning av det sista partiet eller stycke


7.4 Om återkallelsen är tillämplig, kommer Säljaren att återbetala det totala beloppet, inklusive leveranskostnader, i förekommande fall, utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast 14 kalenderdagar från den dag då Säljaren informerades om beslutet att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsinstrument som användes för den första transaktionen.I händelse av att Produkterna har skickats med en transportör vald av Konsumenten och på dennes bekostnad, kan Säljaren avbryta återbetalningen till dess att Produkterna har mottagits eller tills Konsumenten visar att han har returnerat Produkterna, om tidigare Konsumenten är ensam ansvarig för minskningen av varornas värde till följd av annan hantering av produkten än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Produkten måste i alla fall förvaras, hanteras och inspekteras med normal omsorg och returneras intakt, komplett i alla dess delar, fullt fungerande, komplett med alla tillbehör och broschyrer, med identifikationsbrickor, etiketter och engångsförsegling, om sådan finns. till produkten och intakt och inte manipulerad, samt perfekt lämpad för dess avsedda användning och fri från tecken på slitage eller smuts. Vidare gäller återkallelsen Produkten i dess helhet. Det kan därför inte utövas i förhållande till delar och/eller tillbehör till produkten. I det fall att Produkten för vilken ångerrätten har gjorts har drabbats av en värdeminskning till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa Produktens art, egenskaper och funktion, förbehåller sig Säljaren rätten att göra avdrag från återbetalningsbeloppet ett belopp som motsvarar denna värdeminskning. Säljaren kommer att meddela denna omständighet och det därav följande minskade återbetalningsbeloppet, förutsatt att, i händelse av att återbetalningen redan har betalats, bankuppgifterna för betalningen av det belopp som ska betalas av användaren på grund av minskningen av produktens värde. I händelse av att återkallelsen inte har utövats i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning, kommer det inte att leda till att avtalet sägs upp och kommer följaktligen inte att ge rätt till någon återbetalning.


7.5 Mot bakgrund av ovanstående anser säljaren att det är lämpligt att påpeka att kostnaderna för att returnera produkten kommer att stå på din bekostnad och på ditt ansvar.


Art. 8 Juridisk garanti för överensstämmelse


8.1 Den juridiska garantin för överensstämmelse är reserverad för konsumenten. Därför gäller den endast för användare som har gjort ett köp på webbplatsen för ändamål som inte är relaterade till någon entreprenöriell, kommersiell, hantverks- eller yrkesaktivitet som utförs.


8.2 Säljaren är ansvarig gentemot Konsumenten för eventuella brister i överensstämmelse med Produkten som inträffar inom två år efter sådan leverans. Den direkta talan för att hävda de defekter som inte avsiktligt dolts av säljaren föreskrivs i alla fall inom tjugosex månader från leveransen av varorna.


8.3 Om inte annat bevisas, antas det att bristen på överensstämmelse som inträffar inom tolv månader efter leverans av produkten redan existerade på det datumet, såvida inte denna hypotes är oförenlig med produktens natur eller med defektens natur av efterlevnad. Från och med den tolfte månaden efter leveransen av Produkten är det istället Konsumentens ansvar att bevisa att bristen på överensstämmelse redan förelåg vid tidpunkten för leveransen av densamma.


8.4 I händelse av bristande överensstämmelse hos varorna har Konsumenten rätt att återställa överensstämmelse, eller att få en proportionell rabatt på priset, eller att säga upp avtalet på grundval av de villkor som fastställs i art. 135-bis och följande i konsumentlagen


8.5 Säljaren är inte ansvarig i händelse av skada, av något slag, som härrör från felaktig användning av produkten och/eller inte i enlighet med instruktionerna från tillverkaren samt vid skada som härrör från oförutsebara omständigheter eller force majeure


8.6 Om du gjorde köpet som en professionell, gäller inte föregående stycken i denna artikel.


Art. 9 Tillverkarens garanti


Tillverkarens garanti är en ytterligare garanti med avseende på den juridiska garantin för överensstämmelse som kan tillhandahållas av säljaren på produkterna. Produkterna som säljs på webbplatsen kan, beroende på deras natur, omfattas av en konventionell garanti utfärdad av tillverkaren (konventionell garanti). Du kan endast göra denna garanti gällande mot tillverkaren. Varaktigheten, förlängningen, även territoriellt, villkoren och användningsmetoderna, de typer av skador/defekter som täcks och eventuella begränsningar av den konventionella garantin beror på den individuella tillverkaren. Den konventionella garantin är frivillig och ersätter, begränsar, påverkar eller utesluter inte den juridiska garantin.


Art. 10 Tillämplig lag och behörig domstol; utomrättslig lösning av tvister - Alternativ tvistlösning / Online tvistlösning


10.1 Köpavtalen som ingås via webbplatsen regleras av italiensk lag.


10.2 Detta påverkar inte tillämpningen på konsumentanvändare som inte har sin vanliga vistelseort i Italien av några förmånligare och tvingande bestämmelser enligt lagen i det land där de har sin vanliga vistelseort.


10.3 Observera att i fallet med en konsumentanvändare är domstolen på den plats där användaren bor eller har valt hemvist behörig för alla tvister som rör tillämpningen, genomförandet och tolkningen av detta dokument.


10.4 När det gäller en professionell användare, för varje tvist som rör tillämpningen, utförandet och tolkningen av detta dokument, är domstolen där säljaren är baserad behörig i enlighet med bestämmelserna i inledningen.


10.5 Säljaren informerar användaren som innehar status som Konsument att, i händelse av att han har lämnat in ett klagomål direkt till Säljaren, varefter det inte har varit möjligt att lösa den tvist som uppstår, kommer Säljaren att tillhandahålla information om organet eller organen för alternativ tvistlösning för utomrättslig lösning av tvister som rör förpliktelser som härrör från ett avtal som ingåtts på grundval av dessa allmänna försäljningsvillkor (ADR-organ), med angivande av om det avser att använda eller inte av dessa organ för att själva lösa tvisten


10.6 Säljaren informerar också användaren som innehar status som Konsument att en europeisk plattform har upprättats för onlinelösning av konsumenttvister (så kallad ODR-plattform). ODR-plattformen är tillgänglig på följande adress http://ec.europa.eu/consumers/odr . Genom ODR-plattformen kommer konsumentanvändaren att kunna konsultera listan över ADR-organ, hitta länken till var och en av dems webbplats och starta ett onlinelösningsförfarande för tvisten som han är inblandad i.


10.7 Rätten för konsumentanvändaren att överklaga till den ordinarie behöriga domaren i tvisten som härrör från dessa allmänna försäljningsvillkor, oavsett resultatet av förfarandet för förlikning utanför domstol av tvister som rör konsumentförhållanden genom att vända sig till förfaranden som avses i del V, avdelning II-bis i konsumentlagen.

Användaren som är bosatt i en annan medlemsstat i Europeiska Unionen än Italien, kan också, för varje tvist som rör tillämpningen, genomförandet och tolkningen av dessa Allmänna Försäljningsvillkor, få tillgång till det europeiska förfarandet för småmål, genom rådets förordning (EG) nr 861/2007, av den 11 juli 2007, förutsatt att värdet av tvisten inte överstiger, exklusive ränta, rättigheter och kostnader, 5 000,00 euro. Texten till förordningen finns tillgänglig på webbplatsen http://www.eur-lex.europa.eu .


Art. 11 Kundtjänst


11.1 Det är möjligt att begära information, skicka meddelanden, begära hjälp eller lämna in klagomål genom att kontakta säljaren på de adresser som anges i introduktionen, eller med hjälp av kontaktformuläret som eventuellt finns på webbplatsen


11.2 Säljaren svarar inom en indikativ period på 5 arbetsdagar.


Art. 12 Diverse


12.1 Detta dokument styr fullständigt förhållandet mellan dig och säljaren. I vilket fall som helst är de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i den från tid till annan gällande lag förbehållna.


Drivs av LegalBlink

.